Teo en la Sahara

da Paul Bowles

Esas tri yunini de la monti, de loko proxim la bled di Marhnia, e li nomesas Outka, Mimouna ed Aïcha. Li iras serchar sua fortuno en la M'Zab. Maxim multa yunini de la monti iras ad Alger, Tunis, hike, por ganar pekunio, ma ca yunini volas un kozo plu multe kam omno altra. Li volas drinkar teo en la Sahara.

En M'Zab la viri es omna leda. La yunini dansas en la kafeerii di Ghardaia, ma li es sempre trista, li ankore volas havar teo en la Sahara. Do, multa monati pasas, e li es ankore en la M'Zab, e li es tre, tre trista, pro ke la viri es omna tante leda. Li es tre leda ibe, quale porki. E li ne pagas suficanta pekunio a la povra yunini por ke eli povez irar e havar teo en la Sahara.

Undie Targui venas, il es alta e bela, sur bela mehari, il parolas ad Outka, Mimouna ed Aïcha, il parolas a li pri la dezerto, ube il habitas, lua bled, e li askoltas, e lia okuli es granda. Lore il dicas: "Dansez por me", e li dansas. Pose il kopulacas kun omna tri, e donas arjenta peco ad Outka, arjenta peco a Mimouna, ed arjenta peco ad Aïcha. Ye jornesko il acensas sur sua mehari e foriras adsude. Pos to li es tre trista, e la M'zabi aspektas plu leda kam irgatempe a li, e li pensas nur pri l'alta Targui qua habitas la Sahara.

Multa monati pasas, e li ankore ne povas ganar suficanta pekunio por irar a la Sahara. Li konservis l'arjenta peci, pro ke omna tri amoras la Targui. E li es sempre trista. Undie li dicas: "Ni finos tale - sempre trista, nultempe havinte teo en la Sahara - do nun ni mustas irar omnakaze, mem sen pekunio." E li kunpozas omna sua pekunio, mem la tri arjenta peci, e li kompras te-krucho e pleto e tri glasi, e li kompras autobus-bilieti ad El Goléa. Ed ibe li retenas nur poka pekunio, e li donas ol omna a bachhamar qua prenas sua karavano sude a la Sahara. Do il permisas li kavalkar kun ilua karavano. Ed unnokte, dum sunkusho, li atingas la granda duni di sablo, e li pensas: "Ho, nun ni es en la Sahara; ni facos teo."

La luno levas, omna viri dormas ecepte la gardanto. Il sidas kun la kameli pleante sua fluto. Outka, Minouna ed Aïcha foriras de la karavano silence kun sua pleto e sua te-krucho e sua glasi. Li serchos la maxim alta duno por vidar la tota Sahara. Pose li facos teo. Li marchas longatempe. Outka dicas: "Me vidas alta duno", e li iras ad ol ed acensas a la somito. Lore Mimouna dicas: "Me vidas duno ibe. Ol es multe plu alta e ni povos vidar til In Salah de ol." Do li iras ad ol, ed ol es multe plu alta. Ma kande li atingas la somito, Aïcha dicas: "Regardez! Ibe es la maxim alta duno. Ni povos vidar til Tamanrasset. Ibe habitas la Targui."

La suno levis e li duris marchar. Dimeze li esis tre varma. Ma li atingis la duno e li acensadis. Kande li atingis la somito li esis tre fatigita e li dicis: "Ni repozos kelke e pose facos teo." Ma unesme li aranjis la pleto e la te-krucho e la glasi. Pose li jaceskis e dormis.

Multa dii pose altra karavano esis pasanta e viro vidis ulo sur la maxim alta duno ibe. E kande li acensis por vidar, li trovis Outka, Mimouna ed Aïcha; eli esis ankore ibe jacante quale kande li dormeskis. Ed omna tri glasi esis plena de sablo. Tale li havis sua teo en la Sahara.

Paul Bowles, The Sheltering Sky (1949)


Back to the International Language Ido

James Chandler 11-Nov-03