LA SEKRETA REGNANTI DI LA MONDO

da Jon Ronson

1.

Che la Nacionala Jurnalaro-Klubo en Pennsylvania-Avenuo, Washington DC, Big Jim Tucker lasis chifrita mesajo en la respond-mashino di amiko.

"Matro. Vua devota filiulo ludas pedfrapar-la-bidono en Pennsylvania-Avenuo, mardie matine, 10.30 adm, danko."

Big Jim riakrochis la telefonilo. Il acendis sigareto e cirkumregardis la vestibulo kun rutinala vigilo. Mem hike che sua klubo, sua virala klubo, il konsideris su ne tote sekura. Irgu povus deskovrar ke hike il dejunetis singladie, tri forta nigra kafei e kelka kuki apude.

"Se li ultempe kaptus me", il dicis, "li aspektigus lo quale tipala Washington-rapto. Rapto sur la trotuaro. Ocidita por du dolari. Plusa tri paragrafi en la jurnalo. O forsan li depozus mea korpo exter drinkeyo ulaloke. Ho yes, li es glata funcionanti."

Jim pauzis. Il fumis sua sigareto. Lua kordio ne es forta nun pro lua kustumo fumar nefiltrita Kameli sempre, paketo pos paketo. Il es enorma, evoza sudana viro en faldita vestaro e raportisto-"trilby". Il havas graviatra voco (rezulto di sigarat-produktita emfisemo quo, per felica hazardo, donas a lua parolo enigmala ritmo, quale karismoza Sam Spade malchanca) e kontoro en l'urbocentro kun Veneziana storo.

Il dicis, "Ni ne savas, quanta tempon ni havas. E supozez ke me simple 'mortas' en mea kontoro mardie-posdimeze. Povus esar sequanta-lundie kande ulu dicas, "Ube es ta kerlo?" Me ne volas esar brulita lardo kande on trovos me. Me es tro vanitatoza trovesar tale."

Big Jim ridis kava-maniere.

"Do me telefonas a mea amiko singladie nur por anuncar ke me ankore pedfrapas la bidono ed ankore chasas la makarono. Ankore respiranta, vu vidas? La dio kande el ne recevos ta komuniko es la dio kande el inquesteskos."

Hike che lua privata membro-klubo, on povus kredar ke Big Jim es evoza stelo-komentisto por grava diala jurnalo, ma il ne es. Il laboras por subtera jurnalo la 'Spotlight'. Ordinara jurnalisti evitas il. Ico, segun Jim, es pro ke certena alta-ranga membri dil surtera jurnalaro, mem kelka membri di sua propra klubo, es ligita kun la sekreta regnanti di la mondo.

Ed esas li qui aspektigus lua morto quale tipala Washington-rapto.

2.

Kande me audeskis pri la Bilderberg-Grupo - pri la nociono ke mikrega bando di insidioza e celita povemi renkontras en sekreta chambro de quo li regnas la mondo - me esis skeptika. Ma me audadis pri li, e me fine decidis probar saveskar la vereso pri l'afero por sempre.

Pro to me vizitis Big Jim Tucker. Interne di kontre-Bilderberga rondi Big Jim es konsiderata kom pioniro, traco-kreanto, riskante sua vivo por probar trovar la geografiala loko dil sekreta chambro.

"Li ya existas", dicis Big Jim, "e li ne ludas pinochle ibe."

Big Jim Tucker pasis triadek yari dokumentizante la fakti. Il persequas li depos la 1970a yari kande il unesme suspektis ke li existas. Il abandonis bona kariero en sport-jurnalismo che granda urbala jurnalo. Lo esis kato-e-muso depose, il dicis. Lo bona kontre lo mala.

"Ta malada konocanti es sempre movanta", dicis Jim. "Li nultempe kunvenas samloke dufoye, por evitar detekto. Li renkontras nur unfoye singlayare, dum longa semanfino en mayo o junio."

Li regnas la mondo sekrete depos 1954, Jim dicis, kande viro Joseph Retinger, di qua la nomo rare aparas en histori-libri, decidis krear li. Un ek multa misterii es quale Retinger - polona enmigrinto employita kom sekretario dil romanisto Joseph Conrad - havis la resursi e kontakti por organizar tal enorma entraprezo.

Lia unesma renkontro eventis che la Bilderberg-hotelo en Nederlando, e pro to la sekreta regnanti di la mondo nomesas la Bilderberg-Grupo.

Big Jim dicis ke hazarde me trovis il tre bonatempe. Il esis pronta progresigar l'afero, augmentar la varmeso e trublifar.

"Do vu fakte sucesis obtenar l'adreso dil nexta Bilderberg-renkontro?" me questionis Jim.

"Yes sioro", il dicis.
"Vu savas exakte ube ol es?" me questionis.
"Yes me savas", il dicis.

Big Jim dicis ke il intencis vinkar lia sekureso ed enirar senanunce e kaptar li agante sua kovrita maleso. Me esis bonvenanta akompanar, il dicis, "Kondicione ke vu ne pazez sur brancheti o falez de muri dum ke ni persequas."

3.

"La projeto es ico", dicis Jim. "Ni livos Washington ye la lasta dio di mayo, e ni arivos en la skopo-destino sundie matine. Ni komencos patroliar posdimeze. Patrolios sundie e lundie. Developos fonti. Servisti, chambro-netigisti..."

"Do li ankore renkontras en hoteli?" me dicis.

"Yes, sioro", dicis Jim. "La chambro-netigisti esos timida unesme. Li savas ke ulo granda e timiganta eventas, ma li ne savos quo. Ma pose li konstateskos ke to quo eventas che lia hotelo es maligna. E lore li paroleskos."

"Do ultre to, quon ni agos sundie e lundie?"

"Explorar la sejorneyo", dicis Jim. "Trovar penetro-moyeni."

"Explorar serchante quo?"

"Ube es la kurta muro", dicis Jim. "Ube es la granda drentubo."

"Do ni vere klimos drentubi?" me questionis.

"Klimar drentubi", dicis Jim, "esforcante ne sternutar o tusar o pazar sur brancheti. Esforcante evitar la gard-hundi."

"Quale nomesas la hotelo?"

"Me havas ol skribita ulaloke", dicis Jim. Il serchis sua poshi. "Yen ol. La Caesar Park golfo-sejorneyo, Sintra, Portugal."

Me regardis Jim nekredeme.

"Ka vu es certa pri omna co?" me questionis.

"Li es mala e lia maleso eventas en la tenebroza ombri", dicis Jim, emfazeme. "Dop klozita pordi. Regnante la mondo de chambro. Imaginez to. Ni komprez drinkajo."

4.

Jim prenis me a la Virala Drinkeyo che lua klubo. Ni drinkis biri e spektis sporti per la televiziono super la serveyo. Kadrizita fronta pagini di granda novaji de olima dii kovris la muri.

"Milito en la Persana Gulfo!"
"Thatcher Demisionas!"

Jim dicis ke amba eventi esis aranjata da Bilderberg.

"Margaret Thatcher es un ek le bona", dicis Jim. "Bilderberg imperis el deskonstruktar britana suvereneso ma el dicis absolute no, do li aranjis elua desengajo."

Big Jim dicis ke il esis unfoye che drink-partio kun Margaret Thatcher ed il profitis l'okaziono proximeskar el.

"Quale lo sentas, esir denuncata da ta Bilderberg-kerli, ma'am?" il grunis. El retro-sursuris ke el konsideris lo "granda tributo denuncesar da Bilderberg".

Me konsideris la signifiko di nia entraprezo. Por l'altri quin me renkontris, Bilderberg esis neviolacebla omne-potento. Big Jim esis l'unesma kun la tenaceso deskovrar l'adreso, e projetar enirar, e ne suciar pri la konsequaji. Ico povus chanjar omno.

Jim ne voluntis informar me quale il deskovris la loko dil chambro, ma pos kelka sekundi dum ke ni sidis an la serveyo, alta viro kun labi-barbo advenis e gaye introduktis su kom la spionero di Jim interne di Bilderberg.

"Me es kontisto", il explikis. "Ula tre granda klienti uzas nia firmo. Viro hazarde mencionis a me ke il voyajos a loko proxim Lisboa en junio por tre privata renkontro."

Jim semblis kelke iracar pro la kandideso di lua spionero, ma pose il duris la naraco.

"Ni savas", dicis Jim, "ke la Bilderberg-grupo sempre renkontras en mayo o junio."

"Do Jim", dicis la spionero, "telefoneskis ad omna kin-stela hotelo proxim Lisboa."

"Li sempre renkontras che kin-stela hotelo kun golfeyo."

"Sempre golfeyo?" me questionis.

Jim konstatis nemediate me subtexto.

"Kredez me", il dicis, "li ne es ibe por ludar golfo. Li es tro okupata pri komencar militi."

"Li forsan ludos golfo dum ke li es ibe", klarigis la spionero, "ma li ne es ibe por ludar golfo."

"Bone", me dicis.

"Do", dicis Jim, "me fine telefonis a hotelo en la kolini, e me dicis a la telefonisto, "me es invitita al Bilderberg-konfero en junio, ma regretinde me stulte perdis mea invito. Ka vu povus konfirmar ke co es la korekta renkontreyo?" Ed el dicis, "Nature sioro. Ho yes, sioro. Ico es exakte ube vu devos esar, e ni tre joyas servor vu.""

Jim e lua spionero ridis. Proxima drinkanto audis lia rido e venis por akompanar ni. Jim e lua spionero cesis ridar. Li forturnis del novulo e me. Esis instanto di deskomforto.

"Do quon co koncernas?" questionis la novulo.

"Or", me sursuris, "ta granda oldulo en la "trilby" deskovris la mikrega grupo qui regnas la mondo sekrete. Omnakaze, ni du iros a Portugal nextasemane por konfrontar li."

"Ho, bone", il dicis. Il semblis neimpresita. "Quon li agas, ica sekreta regnanti di la mondo?"

Me shultr-elevis. "Omno, me supozas", me dicis. "Li nomesas la Bilderberg-grupo."

"Me ne ja audis pri li", il dicis.

"Jim konsakris sua vivo ad expozar li", me dicis.

"Ne astonas me ke me ne audis pri li", dicis la novulo. Il cirkumregardis la chambro. Omna drinkeyo-tabureto esis okupata ca-posdimeze. Retretinta raportisti enregardis sua bir-glasi. La Virala Drinkeyo semblis esar ube la jurnalistaro di Washington iris kande esis nula plusa temp-limiti, nula plusa naraci submisenda.

"Ne astonas me", il dicis. "Preske omnu hike konsakris sua vivo ad ulo konocata da nulu."

5.

Nextamatine Jim prenis me al kontoro di lua jurnalo, la 'Spotlight', tre proxim Capitol-kolino. Ol es perfekta extere, brilante blanka, sur bela arboro-bordizita strado. Ma ol es tenebroza e polvoza interne, ed esas buxi omnaloke. Il introduktis me ad Andy, lua redaktero. Ni sidis en la korteyo e drinkis glacio-teo.

"Jon", dicis Jim ad Andy, "kredas ke ta Bilderberg-kerli nur ludas pinochle ibe."

"Or unesme", dicis Andy nepaciente, "esas multi, inkluzante jurnal-redakteri, qui dicas ke esas nula Bilderberg-grupo, ke ol ne mem existas." "Li mantenas la taco-vovo quale li asistas monakino-skolo", dicis Jim.

"Ico pos l'asisto di Princo Charles", dicis Andy. "Ico pos l'asisto di Bill Clinton. Ed ankore on dicas ke ol ne existas. Ne ke ol es nur social renkontro, ma ke ol ne existas."

"Se li asistas nur por ludar golfo e kambiar mentii e chasar yunini", dicis Jim, "pro quo l'armizita gardisti? Ka vu komprenas?"

"Li ya existas", dicis Andy.

"Princo Charles e Bill Clinton", explikis Jim, "es fisheti. La regnanti di la mondo es ti qui invitas. La direktanta komitato. Clinton esis nur fisheto de loko Arkansas kande il recevis sua invito en 1991. Yes, li havis granda projeti por ta kerlo."

"Esez sorgoza", dicis Andy. "Vu traktas danjeroza fortesi."

6.

"Matro", dicis Big Jim Tucker, "vua devota filiulo ludas chasar-la-makarono che la Paris-hotelo, Portugal, lundie matine, 10.30 adm, danko."

Esis semano plu tarde, e nia unesma labor-dio en Portugal. Nia projeto esis explorar la vizata kin-stela golfo-sejorneyo situita sis milii norde, developar fonti e serchar la kurta muro e la granda drentubo prepare la noktomezala penetro plu tarde tasemane.

Jim riakrochis la telefonilo e jaceskis sur sua lito. Nia hotelo es konstruktita an trafikoza rondvoyo. L'oceano brilis distante, preter fervoyo e du chefa stradi. Mem hike sur la sisesma etajo on povis audar la senfina mujo dil trafiko.

"Nequale la Bilderberg-konocanti", dicis Jim, regretoze, regardante la sordida muri di ca mala hotelo, "ni laboras per streta budjeto."

Jim acendis nefiltrita Kamelo. Il es granda, evoza viro, e me ne es atletatra. Nia ajileso esis impedata da nia fum-kustumi e ni siflis en la portugalana varmeso. Me ne esis certa ke ni du sucesos klimar drentubi. Me imaginis komediatra ceni qui esus drolega por spektanti ma ne por ni.

Jim agis vivace, ma me povis sentar lua nervozeso.

"Me es quarterback", il dicis, "preparante por la Superbowl. Timanta? Yes. On ne savas quon expektar de ta Bilderberg-kerli. Ma ka me es tante nervoza ke me volas kunportar extra subvesto kaze di liko? No."

Segun Jim, la Bilderberg-grupo ne arivos en Portugal ante merkurdio-nokto. Il dicis ke il audis raporti ke lia privata sekuristi ja establisis su che la Caesar Park e projetis operacar pafar-por-ocidar politiko por omna penetranti. Ico kelke diminutis la posibleso di komedio. Me ne esis su-fidanta.

Ni tamatine vane serchabis referi pri la renkontro che la jurnal-vendeyi.

"Surprizo, surprizo", grunis Jim. "Jurnalaro-taco."

Esis, tamen, un notinda ecepto, profunde en la specal-interes-parti. La 'Weekly News', mikrega angla-lingua parokio-jurnalo por la turisto-laboristi dil Algarve e reguloza angla viziteri quale Sir Cliff Richard, vendeso 8000, traktis serioze la naraco.

Tre serioze.

DUM KE SPEKULO EN INTERRETO KRESKAS, LA 'NEWS' EXPLORAS E SEMBLAS KE...
SEKRETA MONDALA GUVERNERIO-GRUPO RENKONTRAS HIKE!

La 'Weekly News' sentigis me min vundebla hike. Jim dicis ke il volis kontaktar la redakteraro plu tarde tasemane.

"Se la 'Weekly News'-kerli povos helpar ni expozar ta Bilderberg-asnachi", il dicis, "me tre favoras kambiar informi."

7.

Me lokacabis automobilo de Budget. Ni vehis aden la monti, fore del tumultoza Estoril di bon tempi ed inkluziva turi, vers la plu serena ed anciena loko Sintra, sep milii alonge la strado. Survoye ni diskutis kovro-rakonti kaze ke ni esos suspektata dum nia sekreta patrolio. Ni selektis esar vakancanti, drinkante che l'apud-lageta serveyo pro ke ni audis tanta bonaji pri la sejorneyo, sendubite la maxim bona dil regiono.

La Caesar Park es situita tri milii del chefa Estoril-Sintra strado - du e duima milii alonge streta ruro-vvoyo, tra sovaja nacional parko, plus duima milio di privata strado.

Evidenteskis, dum ke ni proximeskis la granda persikea pordegi qui duktis aden la sejorneyo, ke la noktomezala penetro esos mem plu desfacila tasko kam ni anticipis. La hotelo es cirkondata da densa arbustaro ed eskarpa monti. Jim tace kontemplis ica obstakli del pasajer-sideyo. Il fotografis la monti. Ni travehis la pordegi (la pordegisto admisis ni kun manu-signo) ed alonge la duima mili-longa strado. E lore la hotelo aparis - moderna persikea kin-stela sejorneyo di intencita luxo.

"On ne ja ekpulsis la civitani", murmuris Jim, dum ke ni livis l'automobilo e marchis vers la kolosal marmora receveyo. La civitani esis la vakancanti. Jim ektiris sua kamero e fotografis la turisti. Ica fotografuri plu tarde aparis en la 'Spotlight' kom 'nesavanta civitani'.

Ni ne esis neremarkebla, Jim e me, promenante tra la Caesar Park en nia apertita-kola kamizi. Ni esis, fakte, neprobabla vakancanta duo. Kun multa imagino, Jim povus similesar richa sudana homeosexualo e me lua negracila yuna amikulo. Ma me dubitis pri la persuadiveso di ca expliko.

"Me ne kredas", me murmuris, dum ke ni marchis vers la lageto, "ke la vakancanti-kovro es konvinkiva. Me opinionas ke ni devas pensar pri ulo altra."

"Ni es vendisti", dicis Jim. "Ni es nur vendisti dejunanta."

"Quon ni vendas?" me questionis.

"Ni ne prizas parolar pri komerco dum dejunar", dicis Jim.

"Certe omna kovrita jurnalisto pretextas esar vendisto", me dicis. "Esas quale nomizar su Sr. Jones."

"Kalmigez vu", dicis Jim. Ni sidis sur tabureti che l'apudlageta serveyo. Nesavanta yunini sun-expozis su en bikini.

"Ma'am", dicis Jim a yuna pasanta servistino, kelke inklinante su, lua raportisto-"trilby" remplasita per turistala sun-chapelo, "Me es kelke konfundita. Me probis rezervar chambro hike por jovdio ed on informis me ke la tota hotelo es klozita por ula granda renkontro. Mustas esar tre granda importanta renkontro..."

La servistino shultr-elevis.

"Me ne savas", el dicis. El ridetis kelke e livis ni. Jim ektiris sua not-kayereto. Il skribis noti e pose lektis oli a me:

Datlineo Portugal.

Tenso plenigis l'aero interne di la luxoza Caesar Park-sejorneyo lundie. Che l'apudlageta serveyo, la bela vizajo dil servistino tensis kande pregata spekular pri la grand importanta renkontro eventonta de jovdie. El shultr-elevis e fingis nesavo, ma la tenso en elua vizajo revelis multo.

8.

Jim depozis sua not-kayereto.

"Ka to es korekta?"

"Me ne savas", me dicis. "Esas desfacile konfirmebla."

"Pro quo?"

"Or", me dicis, "ni forsan imbibas el per nia propra senti di tenso."

"Omnakaze", dicis Jim, finante sua glaci-teo, "nun ni konocas la saporo dil drinkaji di le richa."

Ni pagis e kelke patroliis la sejorneyo. Me esis deceptita pri la Caesar Park pro olua kolda imito di luxo. Ol esis nov-palaco. La butiki en la vestibulo havas nomi quale 'Fashionable'. Me supozabus ke Bilderberg renkontrus ulaloke plu klasoza. Me komunikis a Jim mea pensi pri ca afero, ed il explikis ke me ankore ne tote komprenas. Li ne es ibe por klasoza vakanco, li es ibe por komencar militi.

Pluse, Jim dicis, esas finita nombro de internaciona hoteli qui povas transformar su aden murizita fortresi, qui havas sua propra helikopter-platformo e proxima militala bazo. E, pro sekureso-motivi, Bilderberg nultempe renkontras samloke dufoye, do lia loko-posiblesi supozeble exhaustesas.

Jim e ni separis ni. Me regardis l'imprimuri an la muro dil vestibulo exter la supra drinkeyo. Duima horo pasis. Me vagis senskope tra la vestibuli e drinkeyi. Esis anke altra senskopa vaganti, muliero en reda robo e viro portanta vestono.

Me pensis ke ni omna semblis vagar senskope ye ulsorta uneso, ma me ne pensis - til l'instanto kande la viro en la vestono marchis trans la chambro e questioneskis me per iracoza sursuro - ke on sequis me.

"Ni spektis vu dum horo. Me es la hotel-jeranto. Vu fotografas. Vu questionas pri ula grand importanta renkontro. Qua vu es?"

"Me...", me pauzis. Lore me negracile anuncis, "Me es de Anglia."

Esis lo sola pri quo me pensis. Ico funcionas nature en altra cirkonstanci en exterlando. Ma lo ne funcionis hike.

"Quon vu volas"

Me regardis il vakue.

"Quon vu agas hike?"

Me duris regardar vakue. Lore altra viro aparis.

Ica nova viro esis plu olda, sunbrunigita, ed il parolis kun glata europana acento.

"Nula problemo!" il ridis. "Omno es bona! Esas nula problemo!"

Il presis la shultro dil hotel-jeranto.

"Me es vua servanto", il dicis a me. "Se vu volas ulo, vu es mea gasto. Konsiderez ica hotelo kom vua hemo. Se me povas servar vu, irgamaniere, ne hezitez pregar."

Me regardis anxiante la hotel-jeranto qua nun stacis kelke fore; dominacita, desrespektita e tacanta.

9.

"Or", il ridetis, "quon vu povus agar hike quo povus nocar irgu?"

"Ka vu es...", me pauzis. Esis ulo nedistinte desquietiganta pri to quon il dicis a me. Me ne povis imaginar ke il vere volis ke me konsiderez ica hotelo kom mea hemo. Do pro quo il dicis to?

Me supozas, retrospektante, ke la mesajo quan il sendis a me esis: "Ni remarkis vu, vu ne es bonvenanta, ma ni permisas vu livar sen trublo kondicione ke vu ne retrovenez."

Icatempe, tamen, la mesajo quan me recevis esis: "Me es extreme maligna e povoza. Ico es tante evidenta ke me povas fingar jeneroza servemeso, sharado nature intencita sembligar me mem plu minacanta."

Jim Tucker stacis latere, lua brakio sur la balkono, spektante ca renkontro kun ociema amuzeso, kontraste la timo nun kreskant en me.

"Ka vu es employato dil Caesar Park?" me questionis la charmiva viro.

"Ho no", il ridis. "No. Me ne es dil hotelo. Do, quale me dicis, konsiderez ica hotelo kom vua hemo. Vere, omno es bona ed esas nula problemo. Quala problemi povus esar?"

Quala problemi povus esar? Me volis ke la yuna hotel-jeranto intervenez. Me subite sentis ke il povus esar mea aliancanto en ca situaciono. Ma il restis pasiva.

"Ne sentez ke vu mustas livar", dicis la charmiva viro, lua brakii extensita. "Restez tam longe kam vu volas. Juez la hotelo. Natez!"

"Do se vu ne es dil hotelo", me dicis, "qua employas vu?"

"Me es employata da" - il pauzis - "altra organizuro."

"Quo nomesas?"

Il ridis e regardis la tero. Il dicis nulo. Lore il kunklakis sua manui.

"Juez vua posdimezo", il dicis.

Il presis mea manuo, ed inklinis su. Lore il promenis vers Jim.

"Me volas nula trublo", me dicis a la hotel-jeranto.

"Yes", il ridetis, kolde.

10.

Me vartis Jim en la vestibulo, apud la rotacanta pordo quo duktas al automobil-parkeyo. La hotel-jeranto stacis proxime, regardante me konstante. Pos kin minuti, Jim marchis vers ni. Kande il vidis la hotel-jeranto, il lentigis sua aluro al maxim ociema promeno - gesteto di sudana jentila defio.

Esis ulo nova en la parkeyo nun, lineo di dekedu polico-motorbicikli apud la rotacanta pordo.

"La granda parklozo komencas", sursuris Jim. Il ektiris sua kamero e fotografis la policani. "Ni es fortunoza", il dicis, "Pos un horo, ni ne atingus la hotelo."

"Quon ta viro dicis a vu?" me questionis.

"Ho", dicis Jim, "il prizus servar e provizar irga helpo quan me bezonas, ec. ec. ec."

"Quale vu povas dicar ec. ec. ec.?", me dicis. "To ne esis ec. ec. ec. To esis fakte fucking pavoriganta."

"Ta Bilderberg-kerli povas esar tre pavoriganta", dicis Jim.

Ni eniris nia automobilo. Me startis la motoro.

"Do me informis il ke me bezonis nula helpo travagar la hotelo, danko omnakaze", dicis Jim. "Lore il questionis ube ni lojas -"

"Ka vere?"

"E me dicis, ho, nur ula hotelacho alonge la strado."

Me regardis Jim.

"Li havas bona fotografuri di ni nun", il dicis. "Me esperas ke vu ridetis bele."

Tavespere, kande me dineis, me pozis paperstrio en la spaco inter la pordo di mea hotel-chambro e la framo, quale me vidis James Coburn agar en 'Our Man Flint'. Fakte, James Coburn pozis haro en sua pordo. Ma mea pordo-spaco esis tro granda por hari e li faladis sur l'etajo e desaparis en la tapiso. Me stacis en la koridoro ektirante mea hari. Do me uzis vicee paperstrio. Kande me retrovenis de dineo, la strio esis ankore ibe. Esis posibla, nature, ke li exploris e retropozis la strio. Me dormis intermitante tanokte, ma nulo eventis.

A Parti 11-20 >>>

Jon Ronson, 'Them' (2001)


Retro al Ido-indexo

James Chandler 20-may-04