Re:evoluciono

da Terence McKenna

Se la vereso povas dicesar kompreneble, ol kredesos.

Homala historio reprezentas tante radikala departo del naturala sistemi di biologial organizo qui preiris ol, ke ol mustas esar la respondo a sorto di atraktoro* o resto-punto quo jacas avane en la tempala dimensiono. Persistante Westana religii integrigis aden sua teologii la nociono di sorto di mondo-fino, e me kredas ke multa psikadelika* experimento quaze konfirmas ica intuico. Ol ne eventos segun irga cenaro di ortodoxa religio, ma la bazala intuico ke l'universo serchas klozeso en sorto di Omega-punto di trancendo* konfirmesas. Lo es quaze objekto en hiperspaco, cintilifant en hiperspaco, disjetas reflekti di su ipsa, qui fakte rikochas aden la pasinto, lumizante mistiko, inspirante santo o klarvidanto, e ke ek ica fragmentala videti di eterneso ni povas konstruktar sorto di mapo di ne nur la pasinto dil universo, e l'evolucional ekiro aden noveso, ma sorto di mapo dil futuro. Shamanismo sempre koncernis ico.

Shamano es homo qua iris al fino, homo qua savas quale la mondo vere funcionas, e savar quale la mondo vere funcionas implikas acensir exter, super, preter la dimensioni di ordinara spaco-tempo e kazuistiko, e vere vidir la fil-reto sub la cirkuito, ekpazir la limiti di lernita kulturo e lernita ed inkulkita linguo, aden la domeno di to quon Wittgenstein nomizis "lo nedicebla", la trancendanta prezenteso dil Altra, quon on povas interpretar diversamaniere por produktar savo-sistemi retroportebla aden ordinara sociala spaco por helpar la komuneso. Do en la kuntexto di 90% di homala kulturo, la shamano esis l'Agento di Evoluciono, nam la shamano lernas la tekniki por voyajar inter ordinara realeso e la domeno dil idei, alta-dimensionala kontinuo ulmaniere paralela kun ni, acesebla da ni, e tamen ordinare celita da kulturala konvenciono pro timo dil misterio, me kredas; e shamani, me kredas, es homi qui povis desmanipular su del instintala desfido dal komuneso al misterio, ed enirar ol, enirar ica konfundiva alta dimensiono, e ganar savo, riobtenar la juvelo perdita lor la komenco di tempo, salvar anmi, kuracar, konferar kun l'ancestri e tale plus.

Shamanismo ne es religio, ol es ensemblo de tekniki, e la precipua tekniko es l'uzo di psikadelika planti. Psikadeliki dissolvas frontieri, e koram dissolvita frontieri on ne plus povas durar klozar sua okuli a la ruinado dil tero, la venenizo dil mari, e la konsequaji di duamil yari di ne-opozita dominacanto-kulturo, fondita sur monoteismo, odio di naturo, supreso dil femino, e tale plus. Do shamani mustas agar kom modeli per agar ica kosmala voyajo al domeno dil Gaiana idei, e pose retroportar oli forme di arto a la lukto por salvar la mondo. La planeto havas sorto di inteligenteso, ke ol povas fakte apertar komuniko-kanalo kun individua homo. La mesajo sendata da naturo es, transformez via linguo per sinergio inter elektronikala kulturo e la psikadelika imagino, sinergio inter danso ed ideo, sinergio inter kompreno ed intuico, e dissolvez la frontieri quin via kulturo kreis inter vi, por divenar parto dil Gaiana Supermento. Me kredas ke lo es kelke profunda, kelke apokalipsala. Historio finas. Ni es la generaciono qua atestos la revelo dil skopo dil kosmo. Historio es la shok-ondo dil eskatono*. Historio es la shok-ondo di eskatologio*, e por ni qui travivos ica transiro aden hiperspaco, ico signifikas ke ni esos privilejizita vidar la maxim granda ekfluo di kunkreskinta chanjo probable depos la nasko dil universo. La duadekesma yarcento es la fremiso quo anuncas la venonta katarakti di tempo quin nia speco e la destino di nia planeto balde trapasos.

Se la vereso povas dicesar kompreneble, ol kredesos.

L'emfazo en dans-muziko e "rave"-kulturo sur fiziologiale fitanta ritmi e tale plus es vere la rideskovro dil arto di naturala magio per sono; ke sono, juste komprenata, aparte perkutala sono, povas fakte chanjar neurologiala standi, e grandi hom-grupi asemblanta koram casorta muziko kreas telepatiala komuneso di kunligeso quo espereble esos sat forta por ekportar l'imagino aden l'ordinara socio. Me kredas ke la yuneso-kulturo qua emersas dum la 1990a yari es yarmilfina kulturo quo rezumas Westana civilizuro ed indikas a ni tote diferanta direciono, ke ni arivos en la triesma yarmilo meze di Arkaika Rivivo, to quo implikos rivivo dil fiziologiale poviganta ritmo-signaturi, nova arto, nova social imagino, nova relato kun naturo, kun feminismo, kun ego. Omna co realeskas, e ne instanto tro balde.

Terence McKenna, ek konverso kun le Shamen, 1992

ATRAKTORO* - Matematikala koncepto di Kaos-Teorio. Signifikas la fina, stabila stand-ensemblo di dinamikala sistemo. Atraktoro* povas esar punto, o objekto (cirklo, ringo o fraktalo*).

PSIKADELIKA* - Substanco quo povas chanjar mentala standi.

KAZUISTIKO - Cienco di yusteso; apliko di etikala principi a reala situacioni.

ESKATONO* - La mondo-fino.

ESKATOLOGIO* - La cienco dil mondo-fino.


Back to the International Language Ido

James Chandler 1-Jul-04