Objecioni e Respondi

[De Progreso, 1909, da Otto Jespersen (tradukita ad en moderna Ido). Artiklo publikigita unesme da Sueda Mondlinguala Jurnalo (aprilo), pose da The Internationalist (julio). Ek Folkesprog og Verdenssprog (Kopenhago, 1908).]

La konservema Esperantisti facis multa objecioni a la reformi da la Delegitaro:

O. Esperanto esas nun vivanta linguo, e devas traktesar kom tala, dum ke la ceteri, mem ta di la Delegitaro, esas simpla projekti. - R. Same, ante dua-dek yari, Volapük esis vivanta linguo, ed Esperanto esis projekto.

O. Esp. pruvis su uzebla; pro quo reformar ol? - R. Volapük anke. Ma esas egale vera pri la du, ke multa personi esis desvarmigata pri li da la nefortunoza traiti di lia strukturo, qui esas tam evidenta kam la jorno; or la skopo esas atraktar omni.

O. Mem se la propozita chanji esus plubonigi, esas plu avantajoza havar min bona linguo reale konocata da multi, kam perfekta qua uzesas da nulu. - R. Ico povus havar kelka graveso, se Esp. ja ganabus tanta difuzeso, ke ol povus uzesar kun omna stranjeri kun qui on povas relateskar; ma to esas kompreneble for la fakto.

O. De kande l'Esperantisti cesis parolar pri reformi, lia linguo facis konstanta progreso. - R. Hike on intermixas kauzo e tempo. La progreso esabus multe plu granda, se on eskartabus de sua voyo la maxim mala shoko-stoni.

O. La reformanti povos nultempe konsentar pri to, quo esas chanjenda. - R. Kontree, omna kritiki di Esperanto facita til ica tempo esis direktata kontre la sama punti, e pri la moyeni remediar ta defekti existis anke esencala uneso.

O. Se unfoye on komencas rapecar Esp., ol falos en peci, quale Volapük. - R. Nulo tala povos ultempe eventar, nam multo en olua strukturo esas tante racionala, ke ol suportos la reformo. La tasko esas extensar sistematre la fundamentala principi, qui dominacis generale, ed aplikar oli a ta punti, en qui Zamenhof sequis arbitriala voyo, vice fixa principi.

O. Esas maxim bona nun, en la propagala periodo, inspirar fido a la publiko per fermeso ed uneso. Kande la temo tale atingabos la punto, en qua la guvernantari prenos ol sur su, li povos institucar internaciona komisitaro, por remediar la defekti. - R. L'uneso, mem nun, esas nur semblo sen realeso. Vi agus multe plu saje, igante la linguo ja nun tam perfekta kam posibla; lore la chanci por olua adopteso, unesme da la publiko, e pose da la guvernantari, esus multe plu granda, kam se vi laboras por nur un formo di linguo, dum ke existas altra evidente plu bona.

OTTO JESPERSEN.


Back to main Ido page

This page hosted by Yellow Internet.
James Chandler 15-Oct-98.