Mesajeti

Kolektita texteti en Ido


Mesajeti esas kolekturo di plura texteti sendita en mesaji ad Idolisto da James Chandler.

Terence McKenna: Kulturo NE es Vua Amiko (2006)
Civilizuro es sis bilion homi, qui omna probas kontentigar su per stacar sur la shultri di altri e pedfrapar lia denti. Ol ne es plezanta situaciono*. ...

L'Okuli di Timo e l'Okuli di Amo (2004)
La mondo es quale amuz-voyajo che tem-parko e kande on selektas voyajar on kredas ke ol es reala nam nia menti es tante povoza. E l'amuz-voyajo acensas e decensas e cirkuladas, ol ecitas ed ol es tre brilante koloroza ed ol es tre lauta e juebla, dum kelka tempo. ...

David Lynch publike questionas 9/11 (2006)
Film-direktisto e kult-ikono David Lynch expresis publike sua questioni pri l'oficala expiko dil teror-ataki di 11ma septembro 2001. Lynch asertis ke la nerespondita questioni desquietigas il: pri la Pentagon-atako, la kolapso dil edifici en Nov-York, e la stranja fino di flugo 93 en Pennsylvania. ...

Mesajo de filozofo (2009)
Ni travivas la maxim granda transformo dum homala historio por lo bona e lo mala, pro la teknologiala developi, l'acelero di savo, l'acelero di armi-sistemi, la dekado, la boneso: lo bona, lo mala e lo leda. ...


Back to the International Language Ido

James Chandler 14-Nov-09


Terence McKenna: Kulturo NE es Vua Amiko

Civilizuro es sis bilion homi, qui omna probas kontentigar su per stacar sur la shultri di altri e pedfrapar lia denti. Ol ne es plezanta situaciono*.

Tamen, ni povas regardar ica planeto e vidar ke ni havas la pekunio, la povo, la medicinala kompreno, la ciencala savo, l'amo e la komuneso, por produktar sorto di homala paradizo.

Ma ni duktesas da le minima inter ni: le minim inteligenta, le minim nobla, le minim vizionema, e ni ne kontre-luktas la deshumaniganta valori quin ni recevas kom direkt-ikoni.

Kulturo ne es vua amiko. Kulturo es por la konveno di altri e la konveno di diversa institucuri, eklezii, firmi, skemi por kolektar imposti, e tale plus.

Ol ne es vua amiko. Ol insultas vu. Ol despovigas vu, ol uzas ed abuzas vu. Nulu traktesas bone da kulturo. Tamen, ni gloriizas la kreiva potencialo dil individuo, la yuri dil individuo, ni komprenas ke la sentata prezenteso di experienco es lo maxim importanta.

Ma la kulturo es perversa, ol fetishigas objekti, kreas konsumero-manio, predikas senfina formi di falsa feliceso, senfina formi di falsa kompreno forme di religii e stulta kulti. Ol invitas homi diminutar su e deshumanigar su per kondutar quale mashini, memo*-procedigili di memi* recevata de Madison-Avenuo e Hollywood e tale plus.

Quale ni povas kontre-luktar? Segun me, per krear arto. La homaro ne es sur ica planeto por laborachar en la fango. O la deo qua pozis ni sur ica planeto por laborachar en la fango, ne es deo quan me volas konocar - ol es ulsorta gnostika demono, ulsorta kanibalista demiurgo, quan ni devas tote renuncar e refuzar.

Per par-depresar l'arto-pedalo, ni vere maximigas nia humaneso, e divenas multe plu necesa e nekomprenebla dal mashini.

Terence McKenna
Seattle 1999


L'Okuli di Timo e l'Okuli di Amo

Da Bill Hicks

La mondo es quale amuz-voyajo che tem-parko e kande on selektas voyajar on kredas ke ol es reala nam nia menti es tante povoza. E l'amuz-voyajo acensas e decensas e cirkuladas, ol ecitas ed ol es tre brilante koloroza ed ol es tre lauta e juebla, dum kelka tempo.

Kelki amuz-voyajis longatempe e li questioneskas: ka co es reala o kad ol es nur amuz-voyajo?

Ed altri rimemoris, e li retrovenas a ni e li dicas: ho, ne suciez, ne timez, nultempe, nam: ico es nur amuz-voyajo. E ni...

ocidas ta homi.

"Tacigez il. Ni havas grand interesto en ca amuz-voyajo. Tacigez il! Regardez mea sucio-frunsi. Regardez mea granda banko-konto, e mea familio... Ico mustas esar reala."

Ol es nur amuz-voyajo, e ni povas chanjar ol irgatempe se ni volas. Ol es nur selekto, nul esforco, nula laboro, nul employeso, nula pekunio-konservo, selekto nun inter timo ed amo.

L'okuli di timo volas ke vu sekurigez vua pordi per plu granda seruri, komprez fusili, exkluzez vu, l'okuli di amo vicee vidas ni omna kom un.

Yen quale ni povas chanjar la mondo, nun, a plu bona voyajo: prenar omna pekunio quon ni spensas ye armi e defenso singlayare e vicee spensar ol por nutrar, vestizar ed edukar la povri dil mondo, to quon ol atingus multafoye, ne un homo exkluzata, e ni povos explorar spaco kune, ed interna ed extera, por sempre, pacoze.

Bill Hicks


David Lynch publike questionas 9/11

Film-direktisto e kult-ikono David Lynch expresis publike sua questioni pri l'oficala expiko dil teror-ataki di 11ma septembro 2001. Lynch asertis ke la nerespondita questioni desquietigas il: pri la Pentagon-atako, la kolapso dil edifici en Nov-York, e la stranja fino di flugo 93 en Pennsylvania.

Che la televizion-programo VPRO Wereldgasten en Nederlando, 3ma decembro, Lynch diskutis pri la dokumentalo 'Loose Change' da Dylan Avery. Il dicis:

"Ne esas to quon on dicis, esas la kozi qui koaktas on vidar l'eventi diferante. E por me ta kozi es: la truo en la Pentagon es tro mikra por aviono, la herbo ne domajesis, e la guvernerio ne montras l'aviono dum ke multa kameri fotografis ol."

"Che la Mondala Komerco-Centro, tri edifici kolapsis, quale demolisi, e du frapesis da aviono, ma la triesma on dicis "ka ni tirez ol?" e li tiris ol ed ol aspektis same kam l'altra du. To desquietigas me."

"En Pennsylvania, l'aviono falis, esis nur truo en la tero, nula eskombri, nula glit-marki, nula fendo en la tero, e nulu ja explikis to."

"Do omnaloke esas questioni, pro ca dokumentalo."

Ka la guvernerio Usana es komplica?

"To es tro granda, homi ne povas pensar pri to. To es tro granda. Nulu volas pensar pri to."

Lynch direktis multa famoza klasiki cinemala quale Eraserhead, Dune, The Elephant Man e Mulholland Drive. Il anke kreis la televizion-serio Twin Peaks dum la 1980a yari.

Lynch sequas altra famozi qui publike questionis 9/11, quale Richard Linklater, Jesse Ventura, Matthew Bellemy, Ed Asner e Charlie Sheen.

Segun infowars.net/VPRO Wereldgasten


Mesajo de filozofo

Mesajo a la homaro de filozofo usana Alex Jones:

Ni travivas la maxim granda transformo dum homala historio por lo bona e lo mala, pro la teknologiala developi, l'acelero di savo, l'acelero di armi-sistemi, la dekado, la boneso: lo bona, lo mala e lo leda. Do savez ke vu esas parto di nekredebla tempo historiala, cesez spektar la sporti, la situeso-komedii, to omna quo nule importas, e rikonektez kun realeso.

Poslasez vua marko, komunikez kun la futuro, agez bonaji por la socio e homaro, serchez la vereso. Ed amez la homaro, savez ke vu esas parto di ulo plu granda, savez ke ni esas nia ancestri e ni esas nia futura decendanti, e ke ni omna esas un speco, ni esas individui ma ni esas anke parto di plu granda tapeto, ed en to vu certe nultempe mortos - ecepte se la speco domajesos nerevokeble dal kriminozi qui jeras la sistemo.

Poslasez la speco en plu bona stando, kam kande vu arivis che ol. Me pregas por vi omna qui amas libereso, e por homi qui amas deco e kreiveso e honoro ed inocenteso. Me esas hike kun vi, vi esas kun me, ni esas kune en historio, dum ca instanto e por sempre.

Alex Jones


Back to the International Language Ido

James Chandler 15-Jan-09