• Yahoo!
 • My Yahoo!
 • Mail
 •      Make Y! your home page
Yahoo! Search
Welcome, idojc[Sign Out, My Account]
idojc · idojc@hotmail.com | Group Owner  - Edit Membership Start a Group | My Groups
ido-akademio

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
It's your group. Make it group. The Yahoo! Groups Team blog.

Yahoo! 360°

Share your life through photos, blogs, more.

Messages

  Messages Help
Advanced
Messages 92 - 106 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
v
  Messages: Show Message Summaries   (Group by Topic) Sort by Date ^  
#92 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Thu Aug 31, 2006 5:32 pm
Subject: Re: [akademio] Diversa gramatikala sugesti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Loic.
Danko por vua komenti. Me regardas la interretala versiono di KGD e vidas "kom"
e "quale" aparas en Adverbi. paragrafo 55, subnoto 24. Altra informon o
diskuton me felice donos. Amikale, Richard S.

---- LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr wrote:
> Kara Richard,
>
> Me kunkordas kun l'uzado di adverbi "kom" e "quale" quan vu precizigis en vua
remarko (1). Pri ca temo sube esas to quon la KGD rekomendas :
> Kom = D. als (identifizierend); F. en qualité de, en tant que : Kom Kristano
me devas pardonar a mea enemiki, quale la Kristo pardonis al sui. Ma kom homo e
mem kom Kristano, me ne obligesas agar a l'enemiki tale kam me agas al amiki.
— On aceptis ilu quale se lu venabus kom rejo, e tamen il venis inkognite, ne
kom statestro, ma kom privato (21).
>
> (21) Kom implikas, ke on esas reale to quon dicas la vorto sequanta l'adverbo
: Kom Kristano, on esas Kristano : kom homo, on esas homo; kom rejo, on esas
rejo; kom statestro, on esas statestro; kom privato, on esas privato. — Quale
implikas nur simileso : quale Kristano = simile a Kristano; quale homo = simile
a homo; quale rejo = simile a rejo; quale statestro = simile a statestro; quale
privato = simile a privato. Konseque : uzez « quale », se vu povas remplasigar
per « simile a… »; uzez « kom » in la cetera kazi.
>
> Pri vua remarko (2) :
>
> Me ne havas papero-versiono di KGD. Do ka vu povus indikar a ni quala parto di
interretala versiono http://www.ido-france.org/KGD/tabelo-di-kontenajo.htm ol
koncernas ? Predanko.
>
> Amikale
> Loïc Landais
>
>
>
> > Message du 30/08/06 10:43
> > De : "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
> > A : ido-akademio@yahoogroups.com
> > Copie à :
> > Objet : [akademio] Diversa gramatikala sugesti
> >
> > Kara Akademisti,
> > Semblas ke nia linguo montras duranta suceso ma en ca grupo ni povas
> > sugestar plubonigi. Moderna vortaro es grande bezonita ma hike ni
> > forsan konsiderar certena gramatikala chanji por ke Ido esez min
> > rigida.
> >
> > (1) La vorti "quale" e "kom" havas tre strikta senci kande oli
> > signifikas simileso. Segun angla lernolibri ni mustas uzar "quale"
> > por simileso e "kom" por exakta sameso. Me sugestas ke ni
> > uzas "kom" por ula identeso (A: like; F: comme; H: como), e "quale"
> > por la min forta senco (A: as).
> >
> > (2) (a) En Esperanto, on kustume havas radiko qua povas, per chanjo
> > di finalo, facar ula funciono en frazo. Ma tala posibleso es tempope
> > eroriganta (pag.119, KGD). Ankore, vortifado en Ido uzas tre strikta
> > reguli e forsan on bezonas certena laxigo.
> > (b) La postulo pri "retroturnebleso", karaktero di Ido, es anke
> > restriktanta. Forsan on ne plus bezonas ta principo.
> >
> > (3) Kontraste, diversa studianti di Interlingui asertas ke la
> > sistemo di gramatikala dezinenci es superflua, (heredita de
> > Esperanto). Tamen, me mantenas ke ta dezinenci es tre utila, pro ke:
> > (a) La vorti montras olia funciono per la finalo. Adminime, por
> > anglaparolanti, gramatiko quale temo en lerneyi preske desaparas. Ma
> > altra lingui, ed Ido, bezonas savo di gramatiko.
> > (b) La pronunco di vorti es plu facila se ni havas aranjo di
> > konsonanto + vokalo + konsonanto edc. Ta aranjo on trovas kustume en
> > Ido ed evitas la desfacila grupi di konsonanti en Esperanto. On
> > darfas efacar la dezinenci nur en poezio, por prezervar la verso-
> > ritmo.
> > Amikale, Richard S.
> >
> >

#93 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Fri Sep 1, 2006 1:51 am
Subject: Re: [akademio]
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Jerzy,
(1) En la Angla “Ido lernolibro” (1973) la uzado di “quale” e “kom”
es tre strikta. Quale exemplo ol donas:
(i) “Il esis aceptata kom rejo” (ed il esis rejo).
(ii) “Il esis aceptata quale rejo” (quankam il ne esis rejo).
En altra vorti, (i) deskriptas vera rejo; e (ii) deskriptas viro qua semblas
rejo. Plusa komenti es en pag. 64 KGD (sub-noto) o seciono pri Adverbi,
paragrafo 55.
(En la interretala versiono, la seciono e paragrafo es la sama e la subnoto es
24}.
Kom adverbo, “quale” = en quala maniero. Kande “quale” es konjunctiono,
ol ne signifikas identeso. Ta senco di identeso es per “kom” quan on vidas
en altra lingui, (comme, com, con).
(2) En Esperanto forsan ni havas, exemple, la radiko
(a) “dom-” qua donas dom-o, dom-a, dom-ar edc,. ma la senco di “domar”
es diferanta en l’angla, la franca e la germana. (b) Simile, kun la radiko
“plum-“ qua donas plum-o, plum-a, plum-ar edc. (KGD pag. 119).
Olim me remarkis en Esperanto revuo, ke ulu deziras konocar la maxim kurta
moyeno dicar “ni uzis plata stono kom tablo”. La respondo esis “ni tablas
plata stono”. Tala uzado es ne posibla en Ido nam la strikta reguli ne
permisas direta vortifado de substantivo a verbo nek de verbo a substantivo.
Tala chanji esus plu facila en Ido, kun egardo la uzadi en diferanta lingui.
La principo di retroturneso enuncesis da L. Couturat: “Omna derivajo mustas
esar returnebla; t.e. se on pasas de un vorto ad altra di la sama familio segun
certena regulo, on mustas havar la habileso pasar inverse de la duesma vorto a
la unesma vorto per opozita regulo”.
Exemple: Se radiko esas “labor-“ on povas facar deriviti
“laborar”, “laboro”, “laboristo’, “laborema”,
“labor-istaro”, edc. Per la forporto di gramatikala dezinenci od afixi, on
obtenas l’originala radiko “labor-“.
Tala strikta e logikala regulo ne es tote apta por vivanta linguo qua lente
mustar chanjar kande socio chanjas. Fakte certena vorti devas chanjar, exemple:
“radio”, nun anke signifikas “senfila komuniko” e mem “senfila
telefono, interreto o *komputoro”.
(3) La espelado di la granda nombro di Ido vorti uzas la principo di
“konsonanto + vokalo” (K+V+K+V+K+V), qua similesas la Japoniana linguo:
Yokohama, Nagasaki, arigato edc. kun facila pronunco . Altralatere ni havas en
Esperanto: funkcio, scias, lingvo, eksciti, eksedzo, qui pro la grupo di
konsonanti kreas problemi, (adminime por West-europani).
 Amikale, Richard S.

---- Jerzy Gralak <jerzy.gralak@wp.pl> wrote:
> Kara Richard,
>
> Hodie me lektis vua mesajo di 30 dil kuranta monato, La sugesti, quan
> vu propozas esas tre interesanta, ma nur mankas la exempli.
> Ka vu povas plularjigar vua propozo-sugesto.
> Kun amikala saluti, Jerzy
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------
> Załóż konto. Przelewy - 0zł. Darmowe konto oszczędnościowe - 3,25%!
> Sprawdź i wygraj Toyotę Aygo! >> Kliknij:
>
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fing22.html&sid=854
>
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>

#94 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sat Sep 9, 2006 10:03 pm
Subject: Ido-gramatikala sugesti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Plusa gramatikala sugesti en Ido.
La libro da Henry Jacob "A Planned Auxiliary Language" (1947)
deskriptas la precipua lingui internaciona (Ido, Esperanto, Novial,
Interlingua ed Occidental). Ido recevas bona raporto ma anke ni
trovas menciono di certena plubonigi quin, til nun, l'Ido movemento
ne aceptas ma forsan meritas plusa diskuto.

(1) La sufixi "-aj-" ed "-ur-" preske havas la sama senco (produkto
di ago), quankam forsan ni povas uzar "-aj-" por fizikala kozi, dum
ke "-ur-" referas ad idei od altra abstraktesi.

(2) La sufixi "-if-" ( produktar o sekrecar) "-ig-" (facar); "-iz-"
(provizar, kovrar per); ed "-ag-" (ago per instru-mento) anke havas
simila senco e tempope efektigas problemi. Tala exakta senci es
vere nur necesa en ciencala o linguistikala kuntexto e por ordinara
uzado, on sugestas la sufixo "-i-". Konseque, ni forsan dicas "Dolca
siropo facias de sapto di acero-arboro". Ciencale ni povas
dicar "L'arboro Acer saccharum facifas dolca sapto". Simile,. "Il
martelias la varmega kavalfero" ma plu exakte: "Il martelagas la
varmega kavalfero". Altra exempli es "petriar vice petrigar"
e "kroniar vice kron-izar". La simpla "-i-" do montras ke anke
existas plu granda ed exakta formo. Tamen, la sufixo "-ig-" restas
utila nam l'aparo signifikas ago per la verbo.
Amikale, Richard S.

#95 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Mon Sep 11, 2006 11:58 am
Subject: probo mesajo
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Nure probo-mesajo por mea komputoro.

#96 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun Nov 19, 2006 7:19 am
Subject: Ido-Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara membri di Ido-Akademio

Pos recenta grava developi en la Idista movemento*, me ne plus kredas ke
nova Akademio povos funcionar en la nuna Idia. Me do volas transferar ica
forumo, Ido-Akademio, ad altra idisto.

Se nul altra idisto voluntos transprenar ica forumo, me klozos ol pos 30
dii, to es, ye la 19ma decembro.

Pri mea pensi pri la nuna stando tre grava dil movemento*, me explikos plu
detaloze che Idolisto, dum la nexta* kelka dii.

Pacema saluti

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

_________________________________________________________________
Windows Live Messenger has arrived. Click here to download it for free!
http://imagine-msn.com/messenger/launch80/?locale=en-gb

#97 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Mon Nov 20, 2006 12:20 am
Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,

#98 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Mon Nov 20, 2006 12:24 am
Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,


Me sustenis vua deziro fondir nova Ido-Akademio pro ke la nova prezidero dil
ULI, Hans Stuifbergen, ne ankor kreis Linguala Komitato ante Akademio (promisita
ante sua elekteso) quale il propozis en cirkulero N°1 decembro 2004 di la DK.
La statuti dil ULI modifikesis por krear ca Linguala Komitato ma til nun nulo
eventis.
Tamen me facis projeto di nova interretala pagino kun datumbazo e forumo por ca
Linguala Komitato ma Hans ne ankor respondis a mea propozo.
Evidente ca propozo esis probo quan ni povabus plubonigar.
Videz ol che http://www.uli-ido.info/Akademio
utilisateur : uli
Mot de passe: ulidk


Do me dubitas ke ca decido eventos dum la prezideso di Hans pro ke lu havas
desfacileso por decidar e guidar nia *movemento.
Nun pri propozo transprenar la forumo Ido-Akademio di Yahoo persone me ne facos
lo pro ke me preferus havar speciala interreta sito kun datumbazo e forumo por
ca skopo.
Esus posibla facar bona interreta situo por Ido-Akademio kun la kolaborado di
kelka Idisti volema.

Kordiala saluti
Loïc Landais


> Message du 19/11/06 16:29
> De : "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
> A : ido-akademio@yahoogroups.com
> Copie à :
> Objet : [akademio] Ido-Akademio
>
> Kara membri di Ido-Akademio
>
> Pos recenta grava developi en la Idista movemento*, me ne plus kredas ke
> nova Akademio povos funcionar en la nuna Idia. Me do volas transferar ica
> forumo, Ido-Akademio, ad altra idisto.
>
> Se nul altra idisto voluntos transprenar ica forumo, me klozos ol pos 30
> dii, to es, ye la 19ma decembro.
>
> Pri mea pensi pri la nuna stando tre grava dil movemento*, me explikos plu
> detaloze che Idolisto, dum la nexta* kelka dii.
>
> Pacema saluti
>
> Kordiale, James Chandler

#99 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Mon Nov 20, 2006 9:37 am
Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Loic

Certe esus avantajo se la prezidanto sustenus la fondo ni nova Akademio,
quale me mencionis en mea recenta mesajo che Idolisto. Me kredas ke
altrakaze nova Akademio indijus oficaleso ed autoritato. Ma esas plura
altra motivi pro quo me nun es pesimista pri Akademio;

1. La DK di ULI evidente ja krulis e ne plus funcionas. Pro to, Frank
Kasper ipsa probas aranjar konfero en Paris en 2007. Ico desstabiligas
nia movemento*.

2. La movemento* tote ne es unesala. La nivelo di deskonkordo e mem
konflikto es plu alta kam me povis imaginar en 1997. Esas poke kredebla
ke omna idisti konsentos pri la decidi di Akademio. Plu probable ol
nur kreus plusa fendi e konflikti.

3. La Linguala Sekretario evidente ne sustenas la fondo di nova Akademio.
Sen la autoritato dil DK o prezidanto, la ofico di Linguala Sekretario
restos APUD la Akademio. Quo eventos se la du ne konkordos pri ula vorto?
Supozeble la Linguala Sekretario asertos sua primeso, e la cetera idisti
inklinos a lua judiko.

Rezume, la nuna stando di nia movemento* es tre grava. Quale Loic, me
previdas nula progreso dum la periodo dil nuna prezidanto, do ni mustos
vartar til 2008 (?).

Honeste, me pensas nun tre profunde pri la ideo ipsa di lexiko en
interlinguo. Ka mem es posibla definar tota homala linguo preskripte?
Forsan ye certena tempo la uzado devas decidar. La tasko di
lexikografo en nacionala linguo es deskriptiva, ne preskriptiva.
Lu registragas la vorti qui ja divenis populara, ne definas la uzado
por la parolanti!

Pacema saluti


Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: ido-akademio@yahoogroups.com
>Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
>Date: Mon, 20 Nov 2006 09:24:37 +0100 (CET)
>
>Kara James,
>
>
>Me sustenis vua deziro fondir nova Ido-Akademio pro ke la nova prezidero
>dil ULI, Hans Stuifbergen, ne ankor kreis Linguala Komitato ante Akademio
>(promisita ante sua elekteso) quale il propozis en cirkulero N°1 decembro
>2004 di la DK.

_________________________________________________________________
Download the new Windows Live Toolbar, including Desktop search!
http://toolbar.live.com/?mkt=en-gb

#100 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Mon Nov 20, 2006 10:29 am
Subject: Ido-Akademio
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James!

Vua recenta mesajo efektigas du questioni.

-Quo segun vua opiniono desstabiligas nia movemento, ka, ke la DK di
ULI evidente ja krulis e ne plus funcionas
o
ka me ipsa probas aranjar konfero en Paris en 2007?

-Quon ni segun vua opiniono mustas vartar til 2008?.
Ka, ke deo kreos funcionanta Direktanta Komitato por ni?

Tam longe kande la prezidanto ne recevas la bezonata susteno e
kunlaboro di omna DKani.
Lua recenta inquesto a la DK di ULI, ka lu devas demisionar kom
prezidanto pos quar dii nur respondizis un DKano, nome David Weston,
qua ipsa kustumale anke ne es tre aktiva kadre dil DK.
Do, anke Loic ne respondizis ca inquesto.
Me ankore reaktos hodie.


Do, me tre joyus lektar vua komenti koncerne mea du questioni.

Sincere
Frank Kasper

#101 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Mon Nov 20, 2006 6:18 pm
Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,

Yen mea komento pri la tri punti qua pesimigas vu pri nova Akademio:
1) me konkordas kun vu pri la krulo di DK dil ULI.
Segun me la chefa motivi esas ke :
- la DKani dil ULI ne esas landala reprezentero kun oficiala bankala konto
permisante ricevar subvencioni dil ULI por diversa projeti aprobata da ol.
- ULI ne havas yurala existo pro la neposibleso oficialigar internaciona
organizuro en Germania.
Do la chefa parto di olua budjeto (yarala financala susteno di la
Röhnisch-fonduro ) esas kontrolata da la GIS qua prestas olua nomo por la
bankala konti dil ULI.
La GIS profitas preske sola di la pekunio dil ULI e durar tala politiko esas la
krulo dil Ido-movemento* !
Omna oficiala landala Ido-asociitaro devus povar profitar dil ULI por promocar
Ido lokale.

Pri la konfero 2007 en Paris decidita dum la lasta internaciona renkontro di
Berlin por festar la centayaro di la nasko dil Ido, me konstatas ke ca decido ne
esas DKana decido pro ke ol eventui dum internaciona renkontro qua ne esas
organo dil ULI e ke la voto di DK pri ca temo per la questionaro di la cirkulero
N°3 donis quar por 2007 e quar por 2008.
Persone me opionionas ke esus preferinda festar la centayaro di la decido
adoptar la projeto Ido kom internaciona helplinguo da la Delegitaro qua eventis
a la komenco di 2008 pose ke la Esperantista Linguala Komitato refuzis la
propozo di la Delegitaro adoptar Esperanto kondicione modifikar ol segun la
projeto Ido.


2) Certe la movemento* tote ne es unesala. Ma ne existas altra voyo oficialigar
vortaro o gramatikala regulo kam Akademio o Linguala Komitato dil ULI.
Pro quo to qua esis posibla pasinte ne esus posibla hodie ?
Olim la movemento* tote ne esis unesala e mem mankis desaparar.
Nun per interreto esas posibla diskutar plu rapide e konfrontar la vidpunti.
Do devus esar plu facila e plu rapida kam ante por decidar.

3) Evidente se existus Akademio ULI ne bezonus Linguala Sekretario.
Ma vice Akademio la prezidero dil ULI propozis krear Linguala Komitato di 6
membri ( un per GAFHIR linguo) prezidanta da la Linguala Sekretario qua havas
preponderanta voco kaze ke eventus egala voto.
La statuti dil ULI modifikesis por to.
Desfortune tala decido ne ankor eventis pro motivi quan la prezidero Hans
Stufberguen mustus donar.

Probable ni devos vartar til 2008 por solvar la oficialigo-problemo di nova
vorti per Akademio o Linguala Komitato nam esas plu urjanta reformar la statuti
dil ULI pri la membreso di DK e konvinkar la GIS ne jerar la pekunio dil ULI por
disdonar financala susteno ad oficiala landala asociitaro.

Kad existas en Anglia oficiala idista asociitaro kun bankala konto ?

Fine pri vua questiono "Ka mem es posibla definar tota homala linguo
preskripte?"
Segun me no se la radiki selektesas sen refero a ula uzo ma helplinguo kom Ido
uzas generale radiki kun maxima internacioneso do ja uzata da naturala linguo e
do generale selektita deskriptive.
Do semblas a me ke Ido esas plu deskriptiva linguo kam preskriptiva linguo.

Esperema saluti
Loïc Landais
> Message du 20/11/06 18:46
> De : "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
> A : ido-akademio@yahoogroups.com
> Copie à :
> Objet : Re: [akademio] Ido-Akademio
>
> Kar Loic
>
> Certe esus avantajo se la prezidanto sustenus la fondo ni nova Akademio,
> quale me mencionis en mea recenta mesajo che Idolisto. Me kredas ke
> altrakaze nova Akademio indijus oficaleso ed autoritato. Ma esas plura
> altra motivi pro quo me nun es pesimista pri Akademio;
>
> 1. La DK di ULI evidente ja krulis e ne plus funcionas. Pro to, Frank
> Kasper ipsa probas aranjar konfero en Paris en 2007. Ico desstabiligas
> nia movemento*.
>
> 2. La movemento* tote ne es unesala. La nivelo di deskonkordo e mem
> konflikto es plu alta kam me povis imaginar en 1997. Esas poke kredebla
> ke omna idisti konsentos pri la decidi di Akademio. Plu probable ol
> nur kreus plusa fendi e konflikti.
>
> 3. La Linguala Sekretario evidente ne sustenas la fondo di nova Akademio.
> Sen la autoritato dil DK o prezidanto, la ofico di Linguala Sekretario
> restos APUD la Akademio. Quo eventos se la du ne konkordos pri ula vorto?
> Supozeble la Linguala Sekretario asertos sua primeso, e la cetera idisti
> inklinos a lua judiko.
>
> Rezume, la nuna stando di nia movemento* es tre grava. Quale Loic, me
> previdas nula progreso dum la periodo dil nuna prezidanto, do ni mustos
> vartar til 2008 (?).
>
> Honeste, me pensas nun tre profunde pri la ideo ipsa di lexiko en
> interlinguo. Ka mem es posibla definar tota homala linguo preskripte?
> Forsan ye certena tempo la uzado devas decidar. La tasko di
> lexikografo en nacionala linguo es deskriptiva, ne preskriptiva.
> Lu registragas la vorti qui ja divenis populara, ne definas la uzado
> por la parolanti!
>
> Pacema saluti
>
>
> Kordiale, James Chandler
> idojc@hotmail.com
> http://www.geocities.com/idojc - IALs index
> http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
> http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
> http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido
>
> "We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
> the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
> the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
> citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
> Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005
>
>
>
>
>
> >From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
> >Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
> >To: ido-akademio@yahoogroups.com
> >Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
> >Date: Mon, 20 Nov 2006 09:24:37 +0100 (CET)
> >
> >Kara James,
> >
> >
> >Me sustenis vua deziro fondir nova Ido-Akademio pro ke la nova prezidero
> >dil ULI, Hans Stuifbergen, ne ankor kreis Linguala Komitato ante Akademio
> >(promisita ante sua elekteso) quale il propozis en cirkulero N°1 decembro
> >2004 di la DK.
>
>

#102 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Tue Nov 21, 2006 2:09 am
Subject: Pri la DK di ULI e mea esforci aranjar Ido-renkontro dum 2007 en Paris
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kar amiko Loic!

Regretinde vu tote eroras koncerne la problemi che la DK di ULI.

Quankam la financala situeso ne esas korekta ol tote ne efektigis ula
problemo til nun.
Omnu, qua bezonis pekunio di ULI ed anuncis ol anke recevis ol.

La reala problemo esas, ke la DK di ULI agas tote sekrete e tote ne
agnoskas e konsideras la deziri e bezoni dil membraro o mem dil
movemento*.
Tale la DK nultempe prizentis propozo dum Ido-konfero, ube eventos la
sequanta Ido-konfero e qua aranjez ol.
Depos la yaro 2001(lore la prezidanto di ULI ankore esis Gnter
Anton!!) preske omnayare esis me, qua propozis loko por Ido-konfero e
qua komune kun helpanti surloke aranjis ol. Pos mea propozo la DK
ankore bezonis longega tempo por agnoskar l'aranjita renkontro kom
oficala konfero.
Kande me du monati ante la konfero en Toulouse, qua eventis ibe segun
un di du propozi di Jean Martignon, pregis dil DK l'aprobo kom oficala
Ido-konfero un DKano mem respondis, ke ankore esas tro frue por
decidar pri to.
Gnter Anton explikis a me kelka yari ante nun kande me pregis
l'aprobo koncerne mea propozo di konferloko, ke til nun omnayare
samideano unesme preparis la konfero e pose prizentis la konferprojeto
por aprobo a la DK.
Intertempe lu chanjis sua opiniono.
Tamen la DK anke dum la recenta yari ne predecidis pri Ido-konfero
ante l'ofro di me.
Regretinde la DK refuzis mea propozo altrigar la rolo di internaciona
Ido-konferi e konseque eventuala decidi di ca konferi nur esas
rekomendi a la DK.
Samtempe ca rekomendi regretinde nulfoye oficale transdonesis a la DK
e la DK nulfoye decidis pri to.
La kauzo certe ne esas, ke l'ULI ne povas esar oficala societo en
Germania, nam la sideyo depos la recenta DK-elekti devas esar en
Nederlando.

Do, quar DKani votis por 2007 e quar por 2008 kom jubilea yaro di Ido.
Adminime plusa 14 membri di ULI, qui partoprenis en l'Ido-konfero en
Berlin e du samideani, qui ne partoprenis ma qui projetas partoprenar
en la jubilea Ido-konfero agnoskas la yaro 2007 kom la jubilea yaro.
Do, se on konsideras l'opiniono dil ULI-membri klara majoritato di
adminime 20 (duadek) samideani votas por 2007 e minoritato di nur 4
(quar) membri votas por 2008.
Se l'ULI esus demokratiala societo la DK konseque decidus, ke ni
festos la 100ma aniversario di Ido dum 2007.
Lore la DK anke konsentus kun mea esforci fine aranjar la konfero 2007
en Paris o cirkumajo segun la deziro di majoritato di ULI-membri e la
decido dil Ido-konfero en Berlin.
Intertempe kin samideani konsentis kun mea esforci, inter li esas du
membri dil DK di ULI.


Sincera saluti
Frank Kasper

#103 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Tue Nov 21, 2006 5:30 am
Subject: RE: [akademio] Ido-Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Frank skribis:

>-Quo segun vua opiniono desstabiligas nia movemento, ka, ke la DK di
>ULI evidente ja krulis e ne plus funcionas
>o
>ka me ipsa probas aranjar konfero en Paris en 2007?

Ho, kara Frank, ne miskomprenez me! Mea logiko esis tale:
Ke vu ipsa probas aranjar konfero en 2007, e ne ULI oficale, implikas ke la
DK di ULI ja efektive krulis. La krulo dil kapableso dil DK di ULI klare
desstabiligas la movemento* (simile kam la krulo di guvernerio desstabiligus
lando).

>-Quon ni segun vua opiniono mustas vartar til 2008?.
>Ka, ke deo kreos funcionanta Direktanta Komitato por ni?

Me ne povas previdar quale esos la DK o la prezidanto pos la nexta* elekti.
Ante la lasta elekto en 2004, me esperis ke Hans St. esos plu efikiva
prezidanto kam G. Anton. Regretinde semblas ke intertempe la exterterani
kaptis Hans e modifikis lu per experimenti, nam a me lu ne es la sama Hans
kam me konocis ante 2004. Same on darfas esperar, adminime, ke pos 2008 la
DK e prezidanto esos plu efikiva kam nun. Ma la futuro es nepredicebla.

Omnakaze me es certa ke nulo chanjos dum la periodo dil nuna DK e
prezidanto, e nulo progresos.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: ido-akademio@yahoogroups.com
>Subject: [akademio] Ido-Akademio
>Date: Mon, 20 Nov 2006 18:29:39 -0000
>
>
>Kara James!
>
>Vua recenta mesajo efektigas du questioni.
>

_________________________________________________________________
Find Singles In Your Area Now With Match.com! msnuk.match.com

#104 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Tue Nov 21, 2006 5:43 am
Subject: Re: [akademio] Ido-Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Loic skribis:

>2) Certe la movemento* tote ne es unesala. Ma ne existas altra voyo
>oficialigar vortaro o gramatikala regulo kam Akademio o Linguala Komitato
>dil ULI.
>Pro quo to qua esis posibla pasinte ne esus posibla hodie ?

Ka decido pri omna nova vorti bezonata esis posibla pasinte? La "computer"
ne inventesis lastayare. Depos 1945 la idisti ne esis kapabla decidar pri
vorto por "computer": ne dum la 1970a yari, ne dum la 1980a yari, ne dum la
1990a yari, ne depos 1997, malgre inquesti preske omnadie en la reto.

>3) Evidente se existus Akademio ULI ne bezonus Linguala Sekretario.

Ka la prezidanto o la DK abolisos la ofico di LS? Ka Robert C. volunte
cedos sua rolo? Esas poke kredebla en la nuna stando.

>Kad existas en Anglia oficiala idista asociitaro kun bankala konto ?

Me ne es certa ka ILSGB havas konto o ne. To es juste questiono por David
Weston, la kasisto e sekretario.

>Segun me no se la radiki selektesas sen refero a ula uzo ma helplinguo kom
>Ido uzas generale radiki kun maxima internacioneso do ja uzata da naturala
>linguo e do generale selektita deskriptive.
>Do semblas a me ke Ido esas plu deskriptiva linguo kam preskriptiva linguo.

To quon vu skribas esus justa, se Ido havus explicita reguli por decidar pri
nova vorti. Yes, la majoritato del vorti en la lasta Lexiko da RC es tote
determinita da la fonto-lingui; tamen la DK mustas aprobar omna vorto, omna
termino teknikala e ciencala... Evidente la sola regulo es: la DK decidez,
e pro to Ido es preskriptiva, ne deskriptiva.

Me dubiteskas ke tala metodo es mem posibla.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

_________________________________________________________________
Windows Live Messenger has arrived. Click here to download it for free!
http://imagine-msn.com/messenger/launch80/?locale=en-gb

#105 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Fri Dec 8, 2006 7:38 am
Subject: Pro quo existas dubiti pri la nasko-yaro di Ido
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara gesamideani!

Me sendas a vi interesiva komenti di nia samideano Ferdinand Moeller
de Berlin koncerne la naskoyaro di Ido.
Ferdinand sorgema studiis l'Ido-literaturo koncerne la historio di nia
linguo.

Kordiala saluti
Frank Kasper

Ferdinand Moeller skribis a me:

Semblas ke kelka vivanta Ido-sucedanti dubitas pri la nasko-yaro di Ido.
Ido-pioniri, qui helpis naskigar Ido, regretinde esas mortinta.
Li nuntempe ne povas dicar lia opiniono.
Pro to me permisas a me citar, quon eminenta Ido-pioniri enuncis pri
la nasko di Ido.

La famoza Ido-pioniro profesoro Otto Jespersen en "Historio di nia
linguo" (1912).
Koncerne la nasko di Ido la texto kontenas inter altro la yeno:
"En junio1907 la Delegitaro por adopto di internaciona helpolinguo
segun sua statuti elektis la komitato, qua devis decidar, qua linguo
artificala esas la maxim konvenanta por introduktesar en internaciona
komuniki."
"Ante la kunsidi en Paris facesabis importanta laboro. Sri Couturat e
Leau ja en 1903 en Histoire de la langue universelle donabis kritikala
rezumo di la sistemi di artificala lingui til lore naskinta e supleis
ol en 1907 per Les nouvelles langues internationales."
"Dum la lasta kunsidi la centro di la diskuti esis la anonima
Ido-projeto, qua prizentesis da sro Couturat vice la autoro; ..."

E Gaston Moch, olim eminenta Franca Idisto, raportis:
"La Komitato, kompletigita per la du sekretarii, asemblis su en Paris,
en la Collge de France, ube ol havis
dek-e-ok kunsidi, del 15a til 28a di oktobro 1907. Fine, ol adopatis,
unanime, la decidi sequanta:
1e Nula inter la lingui prizentita a l'exameno dil Komitato povas
adoptesar bloke e sen modifiki.
2e La komitato decidis adoptar principe Esperanto, pro lua relativa
perfekteso e l'apliki multa e diversa
   quin ol ja determinis, kun rezervo pri ula modifiki facota dal
Komisitaro permananta segun la sinso definita dal
   konkluzi dil raporto di la sekretarii e dal projeto di Ido,
probante interkonsentar kun l'Esperantista Lingual
    Komitato."
To signifikas, ke la Ido-projeto unesme prizentesis en oktobro 1907,
do naskis tatempe.

En Progreso 91-92 (Oktobro-Decembro 1932) enuncis eminenta Idisti sub
la titulo "1907-1932":

Dro Sigvard Quarfood, prezidero dil Akademio:
"Homajo a Progreso
... Quante tua noma es dolca, tua aspekto bela, tua parolo eleganta !
Tu servas movado qua evas nun 25 yari."

Dro Hans Brismark, prezidero dil Komitato:
"La Jubileo:
  Ni celebras la 25a aniversario di IDO."

E ica-okazione la olima sekretario dil Komitato, prof. Leopold Leau,
skribis artiklo pri la "Historio di la Delegitaro".

En Progreso 118 (Oktobro-Decembro 1937):
La laborprogramo (dil Idokongreso en Paris) apertesis per la diskurso
da Hans Cornioley pri "30 yari di Ido".

En Progreso 120 (Aprilo-Junio 1938):
30 yari Ido (1907-1937) da Hans Cornioley, prezidero dil Direktanta
Komitato.

E nun pos 100 yari opinionas ula Ido-sucidanti, ke ni devas chanjar la
nasko-yar. Pro quo?

Me salutas fidel al Ido-historio

Ferdinand Moeller

#106 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat Dec 16, 2006 4:40 am
Subject: Klozo di Ido-Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar amiki

Nam nulu voluntis transprenar ica forumo, me komencos klozar ol. Morge, me
desabonigos omna membri ek la grupo. Lundie me deskargos e konservos
l'arkivi de Yahoo, e plu tarde kargos oli a mea situo. Mardie me fine
efacos la grupo che Yahoo.

Me esperas ke nun la DK di ULI agos por ri-establisar funcionanta mekanismo
por adoptar nova vorti, quo servos omna idisti. Altrakaze, Ido ne havos
futuro.

Idista saluti

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

_________________________________________________________________
Find Singles In Your Area Now With Match.com! msnuk.match.com

^
Messages 92 - 106 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Advanced
Add to My Yahoo!      XML What's This?

Copyright © 2006 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Guidelines - Help