• Yahoo!
 • My Yahoo!
 • Mail
 •      Make Y! your home page
Yahoo! Search
Welcome, idojc[Sign Out, My Account]
idojc · idojc@hotmail.com | Group Owner  - Edit Membership Start a Group | My Groups
ido-akademio

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
It's your group. Make it group. The Yahoo! Groups Team blog.

Yahoo! 360°

Share your life through photos, blogs, more.

Messages

  Messages Help
Advanced
Messages 31 - 61 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
v
  Messages: Show Message Summaries   (Group by Topic) Sort by Date ^  
#31 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat May 6, 2006 3:57 am
Subject: Mea argumento en mesajo 1733
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar amiki

Pos rilektar mea mesajo 1733 che Linguolisto, me opinionas ke la argumento
es tante bona, ke me volas repetar ol hike:

"
La questiono es decidebla segun nur un vorto: generator/o
Me explikez:

generator/o es ja oficala vorto en Ido.
Per sufixo -oro ni mustus rikrear ica formo.
Konseque, ni bezonus nova verbo *generat/ar.
(Neposibla es sufixo -atoro kun verbo *gener/ar, nam gener/o ja existas)

Nu, la formo generator/o es tote internaciona DEFIS (GAFIH).
Kontraste, la formo generat/ar es nur EIS (AIH).
Pluse, en IS (IH) la formo es altra: generar
Pluse, *generat/ar havus senco apene distingebla de produkt/ar

Pro omna ca motivi, verbo *generat/ar ne es adoptebla en Ido.
Ma ni ankore bezonas generator/o.
Me konkluzas: ni ne povas adoptar sufixo -oro

Vicee ni bezonas plura nova substantivi qui finas per -or/o (kom parto dil
radiko):
*komputor/o
ec.
"

La citita argumento semblas a me tote konvinkiva.
Ka ti qui propozas nova sufixo (-oro o -atoro) povas respondar ol?

http://groups.yahoo.com/group/linguolisto/message/1733


Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#32 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sun May 7, 2006 1:12 am
Subject: La rezumo pri *komputoro
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James e samideani,
Me jus lektas la ecelanta rezumo di mesaji pri "komputoro" da James
ed ilua plusa pensadi.
Forsan me devas klarigar mea sugesti.
(1) Me NE sugestas ke Ido adoptus nova sufixo "-oro".
Tala chanjo, quale James montras, es tre rara en Ido.
(2) Tamen me sentas ke Ido hodie bezonas nova radiko "komput-". Ta
radiko nun havas plu larja senco kam "kalkul-" quan Ido ja havas.
Konseque ni povas havar:
"komputado" por la procedo, ma "komputoro" por la moyeno od
aparato. La verbo "komputar" povas havar la senco di "uzar
komputoro" o "trovar rezulto per komputoro" edc.
(3) Kande me vidis "komputoro" me opinionas ke Ido povas remplasar
la finalo "er", "eur" ed "-or" en altra lingui.. Fakte, la Hispana
ja uzas "-or". Ido ne povas uzar "-ero" nam la senco es diferanta.
(Me odias la sugesto di "printero" por komputorala uzadi!).
Do, la gramatiko di Ido ne chanjas, ma me agnoskas ke nia grupo "ido-
akademio" existas sugestar nova radiki e vorti quin ni bezonas en
moderna mondo. Amikale, Richard S.

#33 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun May 7, 2006 2:05 am
Subject: RE: [akademio] La rezumo pri *komputoro
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Richard

Me dankas vu pro klarigar vua opiniono pri nova sufixo -oro*. Me probis nur
rezumar la mesaji, quin me trovis che Linguolisto depos 1999, e me certe
esperas ke tale me ne misreprezentis vua poziciono.

Me devas konfesar, ke me ne bone komprenas vua punto (3), e forsan vu povos
klarigar ta punto. Ma me aceptas ke vu ne, o ne plus, propozas nova sufixo
-oro*. Tale me joyoze konstatas, ke vua opiniono ne es tre fora de mea.
Anke me preferas, ke ni adoptez du nova radiki:

1. Verbala radiko komput/ar (ma mea preferata senco diferas kam vua)

2. Substantivala radiko komputor/o (kun omnadiala senco, ex. personala
komputoro*)

Adopto di du radiki es justifikata pro ke la sufixo -il ne es tote apta por
mashini. Fakte la Kompleta Gramatiko Detaloza (KGD) konfirmas ico pri -il,
e rekomendas ke on uzas la vorto -mashino kom sufixo por mashini:

skrib-mashino, sut-mashino, steb-mashino, drash-mashino (KGD pagino 158)

Ma komput-mashino por "computer" certe ne suficus!

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: ido-akademio@yahoogroups.com
>Subject: [akademio] La rezumo pri *komputoro
>Date: Sun, 07 May 2006 08:12:45 -0000
>
>Kara James e samideani,
>Me jus lektas la ecelanta rezumo di mesaji pri "komputoro" da James
>ed ilua plusa pensadi.
>Forsan me devas klarigar mea sugesti.
>(1) Me NE sugestas ke Ido adoptus nova sufixo "-oro".

#35 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Sun May 7, 2006 9:02 am
Subject: Mea nuna opiniono pri *komputoro
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,

Quale vu skribis en vua rezumo di mesaji pri *komputoro, me aprobis nova sufixo
kun formo -atoro en mea mesajo 1659 di Linguolisto.
Esis mea opiniono pos lektir l'ecelanta mesajo 1656 di Goncalo Neves pri la
sufixo "-atoro".
Lore semblis a me ke ni havis okaziono por plu regulozigar Ido.
Ma depos me agnoskas ke vua mesajo 1733 forigas ca posibleso.
Per la vorto generatoro vu konkluzas ke :
1) la sufixo -atoro ne esus posibla pro ke existas la radiko gener/o
2) la sufixo -oro implikus la nova verbo *generat/ar qua esus apene distingebla
de produkt/ar

Me adjuntas a vua rezono ke la sufixo -oro ne esas posibla pro multa existanta
vorti kom :
akumular ed akumulatoro
alternar ed alternatoro
transformar e transformatoro
...
Ito obligus chanjar multa vorti internaciona

Evidente me regretas la neposibleso plu-regulozigar Ido kun la sufixo -atoro ed
en mea mesajo 1734 che Linguolisto me kredis ol posibla se ni remplasus "genero"
per "genro" quale en Esperanto.
Ito implikus havar "genrala" vice "generala" ma vu respondis a me ke ne esas
posibla pro ke l'adjektivo "generala" esas internaciona.

Do fine l'adopto di radiko *komputor/o semblas nun a me la maxim apta solvuro
nam la maxim internaciona.

Pluse e Konseque me opinionas ke la verbo *komputar ne esas necesa pro ke kun la
sufixo -ag on havus *komputoragar. (agar per *komputoro).

Kordiale
Loïc Landais

#36 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sun May 7, 2006 10:14 pm
Subject: Re: RE: [akademio] La rezumo pri *komputoro
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Me prizas vua respondo a mea komenti pri la vorto *komputoro.
(1) La acepteso di *komputar quale verbo semblas saja nam hodie la mondo
guvernesas da *komputori ed Ido mustas agnoskar la fakto kun apta vortaro.
(2) Se ni aceptus *komputar, vere ni havas nova radiko, *komput-, konseque ni
povas facar altra derivuri quale *komputado, *komputenda, *komputaro,
*komputoro,
*komputero, *komputema, komputanta, edc! Vu ipsa agnoskas ke la derivuri di
*komput- es mondvasta.
(3) Ultre, se ni aceptus la tota vorto *komputoro quale radiko sendubite on
povas facar simila vorti, ma plu longa. Exemple: komputoragar, komputorema,
komputoranta edc!
(4) Koncize pri la sugestita finalo “-oro”.
Multa vorti, specale por *komputori uzas vorti qua havas finalo di “-er”,
“-eur”, “-or”. Ido ja havas –aro, -ero, -iro ed –uro. Me sugestas –oro, t.e.
*komputoro (A: computer), *imprimoro (A: printer), skanoro (A: scanner) edc. La
finalo do montras “moyeno” e *komputoro divenas derivuro di la radiko 
*komput-”. Ido ja havas procesoro, kolektoro, reaktoro, rotoro, tabulatoro,
totalizatoro e transistoro.  Amikale, Richard S.

>
> From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/05/07 Sun PM 09:05:00 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: RE: [akademio] La rezumo pri *komputoro
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#37 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Mon May 8, 2006 12:51 pm
Subject: RE: [akademio] Mea nuna opiniono pri *komputoro
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Loic

Vu es justa, ke per konsiderar altra exempli quale ti quin vu citas
(akumulatoro ec.), on atingas mem plu forta argumento kontre nova sufixo,
sive -oro, sive -atoro. Tamen ni ne mustas tote abandonar por sempre la
espero regulozigar Ido; nur lo evidente necesigus altra chanji e konseque,
ni konsakrus tro multa tempo a la questiono, vice diskutar pri nova vorti.

Do me propozas ke ni ajornez la diskuto pri nova sufixo -oro (o -atoro), e
vicee pri-diskutez la sequanta questioni:

1. Ka ni bezonas verbo komput/ar?
2. Ka ni bezonas substantivo komputor/o?
3. Quale ni devas definar ica radiki?

Pri la questiono 3, me ne propozas verbo kun la senco "komputor/agar".
Segun me, ni bezonas verbo kun ciencala senco, por derivar la angla vorti:
"computation(al), computable, computability" - teoriala termini bezonata en
la feldo "computer science".

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: ido-akademio@yahoogroups.com
>Subject: [akademio] Mea nuna opiniono pri *komputoro
>Date: Sun, 7 May 2006 18:02:31 +0200 (CEST)
>
>Kara James,
>
>Quale vu skribis en vua rezumo di mesaji pri *komputoro, me aprobis nova
>sufixo kun formo -atoro en mea mesajo 1659 di Linguolisto.
>Esis mea opiniono pos lektir l'ecelanta mesajo 1656 di Goncalo Neves pri la
>sufixo "-atoro".
>Lore semblis a me ke ni havis okaziono por plu regulozigar Ido.
>Ma depos me agnoskas ke vua mesajo 1733 forigas ca posibleso.
>Per la vorto generatoro vu konkluzas ke :
>1) la sufixo -atoro ne esus posibla pro ke existas la radiko gener/o
>2) la sufixo -oro implikus la nova verbo *generat/ar qua esus apene
>distingebla de produkt/ar
>
>Me adjuntas a vua rezono ke la sufixo -oro ne esas posibla pro multa
>existanta vorti kom :
>akumular ed akumulatoro
>alternar ed alternatoro
>transformar e transformatoro
>...
>Ito obligus chanjar multa vorti internaciona
>
>Evidente me regretas la neposibleso plu-regulozigar Ido kun la sufixo
>-atoro ed en mea mesajo 1734 che Linguolisto me kredis ol posibla se ni
>remplasus "genero" per "genro" quale en Esperanto.
>Ito implikus havar "genrala" vice "generala" ma vu respondis a me ke ne
>esas posibla pro ke l'adjektivo "generala" esas internaciona.
>
>Do fine l'adopto di radiko *komputor/o semblas nun a me la maxim apta
>solvuro nam la maxim internaciona.
>
>Pluse e Konseque me opinionas ke la verbo *komputar ne esas necesa pro ke
>kun la sufixo -ag on havus *komputoragar. (agar per *komputoro).
>
>Kordiale
>Loïc Landais
>
>
>
>
>
>
>Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>

#38 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Mon May 8, 2006 12:59 pm
Subject: Re: RE: [akademio] La rezumo pri *komputoro
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Richard

Me joyas ke vu, Loic e me sempre plu multe konkordas. Semblas a me ke la
maxim sencoza strategio pri vorti mashinala, es uzar -oro kom neproduktiva
sufixo. Do exemple, kande ni volas tradukar "scanner", ni uzas -oro por
konstruktar la integra radiko skanor/o. Plu tarde, ni povus extraktar, se
posibla, la sufixo -oro de omna tala vorti (komputoro*, skanoro* ec.) kom
vere produktiva sufixo. Tale ni avancas prudente vers plu alta regulozeso.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: <rich.steven@xtra.co.nz>
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: <ido-akademio@yahoogroups.com>
>Subject: Re: RE: [akademio] La rezumo pri *komputoro
>Date: Mon, 8 May 2006 17:14:20 +1200
>
>Kara James,
>Me prizas vua respondo a mea komenti pri la vorto *komputoro.
>(1) La acepteso di *komputar quale verbo semblas saja nam hodie la mondo
>guvernesas da *komputori ed Ido mustas agnoskar la fakto kun apta vortaro.
>(2) Se ni aceptus *komputar, vere ni havas nova radiko, *komput-, konseque
>ni povas facar altra derivuri quale *komputado, *komputenda, *komputaro,
>*komputoro,
>*komputero, *komputema, komputanta, edc! Vu ipsa agnoskas ke la derivuri di
>*komput- es mondvasta.
>(3) Ultre, se ni aceptus la tota vorto *komputoro quale radiko sendubite on
>povas facar simila vorti, ma plu longa. Exemple: komputoragar, komputorema,
>komputoranta edc!
>(4) Koncize pri la sugestita finalo “-oro”.
>Multa vorti, specale por *komputori uzas vorti qua havas finalo di “-er”,
>“-eur”, “-or”. Ido ja havas –aro, -ero, -iro ed –uro. Me sugestas –oro,
>t.e. *komputoro (A: computer), *imprimoro (A: printer), skanoro (A:
>scanner) edc. La finalo do montras “moyeno” e *komputoro divenas derivuro
>di la radiko *komput-”. Ido ja havas procesoro, kolektoro, reaktoro,
>rotoro, tabulatoro, totalizatoro e transistoro.  Amikale, Richard S.
>
> >
> > From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
> > Date: 2006/05/07 Sun PM 09:05:00 GMT+12:00
> > To: ido-akademio@yahoogroups.com
> > Subject: RE: [akademio] La rezumo pri *komputoro
> >
> >
>
>
>[Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
>Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>

#39 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Mon May 8, 2006 10:23 pm
Subject: Respondi a questioni da James C.
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James ed amiki,
Es apta ke on avancus pazope por evitar kaoso.
(1) Verbo *komputar semblas dezirebla. La radiko *komput-" povas
donar multa derivuri quale:
*komputoro, *komputebla, *komputebleso, *komputado. Por A:
computation forsan *komputaciono
es apta ( quale vua sugesto di *situaciono). Anke ni povas havar
*komputado-cienco.
(2) *Komputoro es apta substantivo ed ofte = personala *komputoro,
sive sur pupitro o gremio. Tamen, ni devas konsiderar la venonta
yari. Nova personala *komputori uzos la voco e mikreskos. Hodie ta
*komputori akomodas la homala korpo kun klavaro e monitoro.
(3) La generala radiko *komput- semblas utila por omna moyeno
*komputar nam multa aparati o mashini es *komput-guvernita. Oli
havas certena elektronikala cirkuiti ma ne es kompleta personala
*komputoro. Komprenende, *komputar inkluzas l'aparato *komputoro nam
la du *komputas.
(4) *Komputoro es utila vorto, specale por personala aparato. Ma
*komputor- quale radiko semblas havar tro larja senco e reale es nur
aplikebla a la personala aparato. Tamen, ni povas
havar "komputorala, *komputorebla.
Koncize: *komputar e radiko *komput- es utila quale generala senco
por omna moyeno di *komputado.
*Komputoro es utila por personala aparato e nun devas
havar plu streta senco.  Amikale, Richard S.

#40 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Thu May 18, 2006 11:37 pm
Subject: Llisto di nova vorti di Robert Carnaghan 2000
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara samideani,

#41 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Thu May 18, 2006 11:41 pm
Subject: Llisto di nova vorti di Robert Carnaghan 2000
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara samideani,

Kad l'Ido-akademio aceptas la listo di nova vorti di Robert Carnaghan
publikigita en 2000 kom oficiala ?
Exemple on trovas en ca listo
funt.o A: pound (weight) F: livre (poid) G: Pfund (Gewicht) H: libra (peso) I:
libbra (misura)

Malgre ke "funto" esas anke Esperantista vorto me dubitas pri la neceseso havar
tala vorto kande esas posibla uzar "duima kilogramo" o plu kurte "duimkilo" ?

Kordiala saluti
Loïc Landais

#42 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Wed May 24, 2006 1:26 am
Subject: Komputorala vorti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kar amiki,
Kande ni adoptas teknikala o *komputorala vorti aden Ido ni havas
diversa posiblaji:
(1) Uzar la vorto nechanjita de stranja linguo (ofte Angla). La
espelado anke es nechanjita, ma la pronunco forsan sufras!
Exemple "software", "Internet", "printer", "computer", "CD", "sputnik
", "cell-phone". En Ido tala vorti forsan uzas cito-hoketi
(2) Uzar la stranja vorto ma chanjez ad Ido espelado. Ofte en
Esperanto, ma hodie, specale por geografiala nomi en atlasi, on uzas
la matrolinguala nomo.
(3) Tradukar la vorto kun Ido-espelado e gramatiko. Utila ma forsan
donas tradukuracho quale "molvaro".
(4) Tradukar ad Ido ma preferinde montrez la funciono di la vorto.
Exemple: La abreviuro CD es ofte vidata ma forsan "Muziko-
disko", "Ludo-disko", "Filmo-disko",
"Programo-disko" es plu explikanta. Ultre, la DVD, ne
signifikas "Dijitala Video-Disko", ma segun experti, es nur tri
literi. Evidente, nulu patentizis nomo.
Amikale,  Richard S.

#43 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Fri May 26, 2006 3:51 am
Subject: Re: Llisto di nova vorti di Robert Carnaghan 2000
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Loic

La Akademio aceptas omna vorti aprobita ja da kompetenta autoritato, exemple la
DK. Tamen, se ni tre dubitas pri antea decido, ni darfas riexamenar ol. Bon
exemplo es la eliziono di -as che omna verbi (en Camiel de Cock 1988). Me
preferus restriktar ica regulo a poezio, ecepte che la verbo es/ar, por
prezervar klareso.

Kordiala saluti
James Chandler

--- In ido-akademio@yahoogroups.com, LOIC.LANDAIS@... wrote:
>
> Kara samideani,
>
> Kad l'Ido-akademio aceptas la listo di nova vorti di Robert Carnaghan
publikigita en 2000 kom oficiala ?
> Exemple on trovas en ca listo
> funt.o A: pound (weight) F: livre (poid) G: Pfund (Gewicht) H: libra (peso) I:
libbra (misura)

#44 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Fri May 26, 2006 4:04 am
Subject: Re: Komputorala vorti
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Akademiani

--- In ido-akademio@yahoogroups.com, "richsteven2000" <rich.steven@...> wrote:
>
> Kande ni adoptas teknikala o *komputorala vorti aden Ido ni havas
> diversa posiblaji:
> (1) Uzar la vorto nechanjita de stranja linguo (ofte Angla). La
> espelado anke es nechanjita, ma la pronunco forsan sufras!
> Exemple "software", "Internet", "printer", "computer", "CD", "sputnik
> ", "cell-phone". En Ido tala vorti forsan uzas cito-hoketi

Quale me ja dicis che Linguolisto: se Ido divenos la Angla, me preferus uzar la
Angla kom interlinguo. Ol havas plu multa parolanti kam Ido!

> (2) Uzar la stranja vorto ma chanjez ad Ido espelado. Ofte en
> Esperanto, ma hodie, specale por geografiala nomi en atlasi, on uzas
> la matrolinguala nomo.
> (3) Tradukar la vorto kun Ido-espelado e gramatiko. Utila ma forsan
> donas tradukuracho quale "molvaro".

Me ne komprenas vua objeciono kontre molvaro. La angla vorto "software"
formacesis per la sama procedo di analogio kun "hardware". Do en Ido, molvaro
per analogio kun hardvaro (harda varo). Se molvaro es ridinda, anke "software"
es ridinda en la angla. Ka vu vere opinionas tale?

Kordiala saluti
James Chandler

#45 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Fri May 26, 2006 6:40 am
Subject: komputar*, komputoro* e quale votar
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Akademiani

Por me la questiono pri "computer" klareskas. Segun me, ni bezonas du radiki,
un substantivala e un verbala. Me rezonas sequante:

1. Ni bezonas verbo komput/ar por la teknikala vorti "computing, computation,
computational, computable, computability". Konseque la senco di ca verbo devas
definesar teknikale, segun la teoriala koncepti di Universala Turing-mashini.

2. Segun la KGD (videz antea mesajo mea) la sufixo -il ne es apta por derivar
mashini (e ni ja pruvis ke nova sufixo es neposibla nun), do ni bezonas
substantivo komputor/o. La senco devas esar omnadiala, exemple "personala
komputoro, komputorala molvaro" (ma la angla "computer science" devas tradukesar
"komput-cienco", ne "komputoro-cienco", nam ol es vere "computing science").

Nu, quale ni votez pri ca propozi? Evidente ni bezonas oficala reguli ante
votar. Nature lo esez demokrata: un Akademiano, un voto. Ka ni votez ensemble,
o radikope? Se radikope, qua radiko unesme (komputar o komputoro)?

Ante votar ni anke bezonas precize definar la propozata radiki. Se nulu
objecionos kontre ca mesajo, me balde penseskos pri preciza defini.

Kordiala saluti
James Chandler

#46 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sat May 27, 2006 2:00 am
Subject: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James ed amiki,
(1) Sen asertar exakta defini me sentas ke Ido bezonas la radiko *komput-. Klare
“kalkul-” ne plus suficas hodie. Konseque ni povas facar *komputebla,
*komputala, *komputita edc. *komputo o *komputado es la temo e ne la moyeno.
(2) Olim me esis docisto di *komputado-cienco di qua la teorio ne bezonis reala
aparato. La rezumo di temi nure pozis la teorio di *komputado, la metodi, la
dijitala linguo, la moyeno korektigar erori edc. Fakte tala simila idei Alan
Turing asertis ed il nultempe konstruktis aparato. Tamen, por ta exameno,la
studenti mustis produktar programo per *komputoro uzante ula *komputado-linguo.
(3) Quankam Esperanto havas komputar e komputilo, evidente “-ilo” nun semblas
antiquatra (me sugestas ke ta sufixo es por manuala o mashinala moyeno).
(4) Me ne kredas ke ni bezonas aparta radiko *komputor- nam ni vidas la moyeno
atingar tasko en l’Angla quale vorto kun finalo “-er” od “-or”. Exemple: Por
*komputori
existas “printer”, “processor”, “router”. “scanner”,
“monitor”edc. Me sugestas finalo “-oro” (la Hispana havas “-or”) qua evitas la
sugestacho “printero”.
(5) Vu, James, sugestas *komputoro qua exakte akomodas ta aranjo! Do: *komputo o
*komputado = la temo, e *komputORo = computER = l’aparato.
*komputala = referas a la temo.
*komputorala = referas a l’aparato.
Konseque per UN radiko ni povas produktar ula derivuro, sive por la temo o sive
l’aparato.
Amikale, Richard S.

>
> From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/05/27 Sat AM 01:40:31 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#47 From: "Goncalo Neves" <g-neves@clix.pt>
Date: Sat May 27, 2006 7:23 pm
Subject: desabono
goncalo_neves
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara listani,

Me informas vi ke quik pos la sendo di ca mesajo me desabonos la listo
Ido-akademio.

Regretinde ca listo ne sucesis divenar reprezentiva e fidinda. Mankas
kriterii e metodi, e la qualeso di la tilnuna kontributi es tre basa.
Pro to me preferas durar mea linguala laboro che altra Ido-forumi.

Kordiale,

Goncalo Neves

#48 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun May 28, 2006 2:08 am
Subject: Desabono di G Neves
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Akademiani

Regretinda es la desabono da G Neves. Evidente nia diskuti bezonas reguli e
procedi por duktar a bona rezulti. Me intencas studiar la antea Akademii
(1908-14 e 1920-34) por saveskar quale li funcionis, segun la materii quin me
posedas.

Ma me ne konkordas kun sro Neves pri la qualeso dil kontributi tilnuna. 
Generale la qualeso es alta, e remarkinde ni ja demonstris la neposibleso di
sufixo -oro o -atoro, quo komplikigis la diskuti che Linguolisto dum yari. Per
reguli e preciza defini ni povos avancar vers decidi - certe plu rapide kam la
Linguala Sekretario e DK!

Kordiala Saluti
James Chandler

#49 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun May 28, 2006 2:23 am
Subject: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Richard

Me joyas pro ke itere me povas generale konkordar kun preske omno en vua mesajo.
Ma me atencigas ke vu ankore sugestas sufixo -or. Ni ja demonstris ke tala
sufixo es neposibla en Ido, adminime nuntempe. Ni do decidis ajornar diskuti
pri sufixo por koncentrar pri singla vorti quin Ido urjante bezonas.

Pro la neposibleso di sufixo, me opinionas ke ni bezonas du radiki: *komput- e
*komputor-. Ico restas nur mea opiniono, e me ne ja propozis preciza senci, e
restas multa tempo por altra opinioni. Ni ankore indijas reguli por decidar e
votar oficale pri propozi.

Generale esas helpiva, se la diskutanti parlektas sorgoze omna mesaji, por ne
repetar argumenti e decidi ja facita.

Kordiala saluti
James Chandler

--- In ido-akademio@yahoogroups.com, <rich.steven@...> wrote:
>
> Kara James ed amiki,
> (1) Sen asertar exakta defini me sentas ke Ido bezonas la radiko *komput-.

#50 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Mon May 29, 2006 1:20 am
Subject: Re: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Danko por l’afabla komenti. Me sugestas “-oro” quale finalo (NE sufixo!)pro ke
me (1) Vidis vua sugesto di *komputoro.(2) Vidis sugestacho ke “printero” quale
apta vorto por la komputorala aparato qua imprimas. Me timis ke tala termini kun
finalo “-ero” forsan povis enirar la *komputorala vortaro. (altra senco en Ido).
(3) Fakte, Ido ja uzas “-oro” por procesoro, transistoro, kolektoro edc. e me
sugestas ke ta finalo es apta por nova vorti qui, en Angla, havas finalo “-or”
od “-er”.
Me vere kredas ke nova radiko *komput- es tre simpla solvuro por omna vorti qui
koncernas ta temo. En Angla ni uzas “computer” e “computing” indiferante, e
ni devas dicar *komputado-cienco, ne *komputoro-cienco. Per un radiko ni havas
*komputala = pri la temo, e *komputorala = pri l’aparato. Vere me kredas ke un
radiko suficas! Me prizas vua intenco examinar la metodi di la frua Akademio.
Amikale, Richard S.

>
> From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/05/28 Sun PM 09:23:21 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#51 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Wed May 31, 2006 1:37 am
Subject: *Radioaktiveso
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Sendubite vu kompilas listo di teknikala vorti qui bezonos Ido vorti o
bezonos certena chanji. Me remarkas ke l'Angla "radioactivity" en Ido
es "(lum)radiado", ankore poka tala substanci emisas lumo. Me havas de
mea preavo tomo di la revuo en Ido, "Internaciona Pioniro" (1910), qua
uzas la termino "radioaktiva". Evidente, pos 1914, Ido facas difero
inter `agema" (fizikala) ed "aktiva" (gramatikala). Per l'interreto-
situo "Babelfish" me trovas ke tradukuri ad altra Europala lingui
similesas l'Angla "radioactivity". Forsan "aktiva" povas havar du
senci (Espo. havas la du). Altra vorto por konsidero, ma plu tarde!
Amikale, Richard S.

#52 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Wed May 31, 2006 1:43 am
Subject: Re: [akademio] *Radioaktiveso
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Me jus trovas "radioactiva" en Nova Vorti da De Cock 1988.
Mea exkusi. Amikale, Richard S.
>
> From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
> Date: 2006/05/31 Wed PM 08:37:07 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: [akademio] *Radioaktiveso
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#53 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Thu Jun 1, 2006 2:28 am
Subject: Re: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Richard

Semblas esar miskompreno inter ni pri la termini "finalo" e "radiko". Ni ya
darfas uzar -or kom finalo (vuasence), kom elemento en la invento di nova
vorti. Tale ni darfas formacar del elementi "komput" ed "or", la
vorto-formo "komputoro". Ma se -or ne es _sufixo_ en Ido, la formo dil
radiko esos: *komputor-

Do segun vua propra argumento, ni bezonos entote _du_ radiki: *komput- e
*komputor-, ne un radiko quale vu asertas.

Amba radiki bezonos aparta defino en nia lexiki.

Pri *komput(ad)o-cienco vice *komputoro-cienco, me absolute konkordas. La
cienco koncernas la teorio di "computing", ne la aparati partikulara.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: <rich.steven@xtra.co.nz>
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: <ido-akademio@yahoogroups.com>
>Subject: Re: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
>Date: Mon, 29 May 2006 20:20:33 +1200
>
>Kara James,
>Danko por l’afabla komenti. Me sugestas “-oro” quale finalo (NE sufixo!)pro
>ke me (1) Vidis vua sugesto di *komputoro.(2) Vidis sugestacho ke
>“printero” quale apta vorto por la komputorala aparato qua imprimas. Me
>timis ke tala termini kun finalo “-ero” forsan povis enirar la *komputorala
>vortaro. (altra senco en Ido). (3) Fakte, Ido ja uzas “-oro” por procesoro,
>transistoro, kolektoro edc. e me sugestas ke ta finalo es apta por nova
>vorti qui, en Angla, havas finalo “-or” od “-er”.
>Me vere kredas ke nova radiko *komput- es tre simpla solvuro por omna vorti
> qui koncernas ta temo. En Angla ni uzas “computer” e “computing”
>indiferante, e
>ni devas dicar *komputado-cienco, ne *komputoro-cienco. Per un radiko ni
>havas *komputala = pri la temo, e *komputorala = pri l’aparato. Vere me
>kredas ke un radiko suficas! Me prizas vua intenco examinar la metodi di
>la frua Akademio. Amikale, Richard S.
>
> >
> > From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
> > Date: 2006/05/28 Sun PM 09:23:21 GMT+12:00
> > To: ido-akademio@yahoogroups.com
> > Subject: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
> >
> >
>
>
>[Non-text portions of this message have been removed]
>
>
>
>
>
>Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>

#54 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Fri Jun 2, 2006 8:13 pm
Subject: Re: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Danko por vua helpanta expliko. Me parpensas la problemo di *komputar edc. ed
agnoskas ke vu es justa. Pro la strukturo di Ido, evidente ni bezonas du radiki,
*komput- por la temo e *komputor- por l’aparato. Kin o sis yari ante nun me
vidis ed uzis mashini guvernita per *komputoro o mikroprocesoro. Lore me
sugestis nova sufixo “-or“ por deskriptar tala aparati. Ma fakte preske omna
mashini nun uzas tala moyeno. Mea uzado di “finalo” es ya konfuziganta nam Ido
reale havas radiko, afixo e dezinenco. Amikale, Richard S.

>
> From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/06/01 Thu PM 09:28:44 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: Re: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
>
> Kara Richard
>
> Semblas esar miskompreno inter ni pri la termini "finalo" e "radiko". Ni ya
> darfas uzar -or kom finalo (vuasence), kom elemento en la invento di nova
> vorti. Tale ni darfas formacar del elementi "komput" ed "or", la
> vorto-formo "komputoro". Ma se -or ne es _sufixo_ en Ido, la formo dil
> radiko esos: *komputor-
>
> Do segun vua propra argumento, ni bezonos entote _du_ radiki: *komput- e
> *komputor-, ne un radiko quale vu asertas.
>
> Amba radiki bezonos aparta defino en nia lexiki.
>
> Pri *komput(ad)o-cienco vice *komputoro-cienco, me absolute konkordas. La
> cienco koncernas la teorio di "computing", ne la aparati partikulara.
>
> Kordiale, James Chandler
> idojc@hotmail.com
> http://www.geocities.com/idojc - IALs index
> http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
> http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
> http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido
>
> "We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
> the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
> the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
> citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
> Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005
>
>
>
>
>
> >From: <rich.steven@xtra.co.nz>
> >Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
> >To: <ido-akademio@yahoogroups.com>
> >Subject: Re: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
> >Date: Mon, 29 May 2006 20:20:33 +1200
> >
> >Kara James,
> >Danko por l’afabla komenti. Me sugestas “-oro” quale finalo (NE sufixo!)pro
> >ke me (1) Vidis vua sugesto di *komputoro.(2) Vidis sugestacho ke
> >“printero” quale apta vorto por la komputorala aparato qua imprimas. Me
> >timis ke tala termini kun finalo “-ero” forsan povis enirar la *komputorala
> >vortaro. (altra senco en Ido). (3) Fakte, Ido ja uzas “-oro” por procesoro,
> >transistoro, kolektoro edc. e me sugestas ke ta finalo es apta por nova
> >vorti qui, en Angla, havas finalo “-or” od “-er”.
> >Me vere kredas ke nova radiko *komput- es tre simpla solvuro por omna vorti
> > qui koncernas ta temo. En Angla ni uzas “computer” e “computing”
> >indiferante, e
> >ni devas dicar *komputado-cienco, ne *komputoro-cienco. Per un radiko ni
> >havas *komputala = pri la temo, e *komputorala = pri l’aparato. Vere me
> >kredas ke un radiko suficas! Me prizas vua intenco examinar la metodi di
> >la frua Akademio. Amikale, Richard S.
> >
> > >
> > > From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
> > > Date: 2006/05/28 Sun PM 09:23:21 GMT+12:00
> > > To: ido-akademio@yahoogroups.com
> > > Subject: Re: [akademio] komputar*, komputoro* e quale votar
> > >
> > >
> >
> >
> >[Non-text portions of this message have been removed]
> >
> >
> >
> >
> >
> >Yahoo! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>
>

#55 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat Jun 3, 2006 2:26 pm
Subject: diskriminacar*
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Hans e Goncalo

La nove rifondita Akademio volunte konsideros via propozo diskriminacar*
(angle: to discriminate (against sb.)).

La Akademio generale esos min konservema kam la Linguala Sekretario, e ne
timos desfacila decidi necesa por adjuntar la nova vorti quin Ido bezonas.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#56 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Fri Jun 9, 2006 10:15 pm
Subject: Derivado di nova vorti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kar amiki,
(1) Por nova vorti ni ja havas la Listo B, ye la fino di "Nova Vorti"
da de Cock, (1988). Ni devas aceptar ta listo, ecepte ke poka vorti
qui es nun oficala.
(2) Kustume, teknikala e ciencala vorti es aceptebla kun Ido espelado.
Tamen me sentas ke Ido devas uzar radiki qui ja existas, ed en altra
exempli sugestar vorto qua explikas certena funciono. Me opinionas ke
Ido ne slavatre aceptus la Angla/Usa vorto apene nechanjita, quankam
me agnoskas ke desfortunoze kelki es internaciona.
(3) Certena vorti, nun oficala, similesas l'Angla/Usa vorto kun Ido
espelado, exemple "bukmakero", "buldozero", "brodkastar" edc. Olim la
Latina o la Greka esis lingui internaciona, e nova vorti, specale
ciencala, uzis radiki de ta lingui por montrar reala senco,
quale "telescope", "microphone", "melanoma", "leucocyte", "transmit",
edc.
(4) Se nova vorto es kopio di l'Angla vorto, forsan ni agnoskas ke
l'Angla es la vera linguo internaciona ed Ido es nure fotelo-hobio!
Amikale, Richard S.

#57 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun Jun 11, 2006 6:58 am
Subject: Propozata Statuti dil Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Akademiani

Me propozas a vi la suba Statuti di la nova Akademio Idista. Remarkez ke
pro regulo 13. ni mustos votar por oficaligar ica Statuti. Pluse, pos
acepto dil Statuti, pro regulo 3. ni votos pri admisar nova membri a ca
forumo. Me intencas organizor elekto pri ca Statuti pos la retroveno di F.
Kasper, ante la fino di Junio.


STATUTI DI LA TRIESMA AKADEMIO IDISTA
=====================================


1. La Akademio aceptas omna antea decidi da kompetenta autoritati dil
Ido-movemento*. To inkluzas la antea Akademii Idista e la DK di ULI.
On aceptas omna vorti en la oficala vortolibri e lexiki, ecepte la vorti
asteriskizita.

2. La Akademio funcionas per la forumo en interreto: Ido-Akademio.
La membri dil Akademio (Akademiani) es la membri di ta forumo.

3. La Akademiani votas demokrate pri admisar nova membro ad Akademio.
On votos per absoluta majoritato (plu kam 50% dil votanti).

4. Irga persono darfas propozar nova vorto al Akademio.

5. La Akademio decidos pri omna propozo pos admaximime 5 (kin) yari.
La Akademio darfas decidar ke la propozata nova vorto ne es necesa.
Omnakaze, la Akademio mustas anuncar ula decido pos admaxime 5 yari.

6. La Akademio votos demokrate pri propozi. On votos per absoluta
majoritato (plu kam 50% dil votanti).

7. Se plura nova radiki es propozata, la Akademio votos radikope.
TO es, on ne votos pri plura radiki per nur un elekto. On votos seriale
pri singla radiki.

8. Akademiano qua desabonos la forumo Ido-Akademio konsideresos kom
demisioninta, e ne darfos votar til lua ri-abono al forumo.

9. La decidi dil Akademio esos publikigata che la oficala situo dil
Akademio en interreto.

10. Omna voto esos publika che la forumo, ed Akademiani ne darfos votar
sekrete. On darfas abstenar (absento konsideresas kom voto).

11. La numerizo di decidi komencos de 1998, nam la lasta decido da la
Duesma Akademio esis numero 1997.

12. Akademiano qua ne votas lor tri sequanta voti (irgaspeca) konsideresos
kom demisioninta.

13. Chanji di ca statuti eventos nur per demokrata voto dal Akademiani
(per absoluta majoritato, plu kam 50% di OMNA AKADEMIANI).

====================


Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#58 From: Steve Walesch <SPW@vo.lu>
Date: Sun Jun 11, 2006 7:58 am
Subject: Re: [akademio] Propozata Statuti dil Akademio
stevewalesch
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Hola James,

La statuti ja semblas a me tre apta. Tamen me havas plura remarki:
> 1. La Akademio aceptas omna antea decidi da kompetenta autoritati dil
> Ido-movemento*. To inkluzas la antea Akademii Idista e la DK di ULI.
> On aceptas omna vorti en la oficala vortolibri e lexiki, ecepte la
> vorti
> asteriskizita.
Qua vortolibri esas oficala? Ni devus facar listo de ta vortolibri e
lexiki. E quale ni agas kande du vorto-libri kontredicas l'una l'altra?
> 12. Akademiano qua ne votas lor tri sequanta voti (irgaspeca)
> konsideresos
> kom demisioninta.
Quo eventas se on vakancas dum du semani e dum ta tempo esas tri
voti? Ka vere on konsideresos kom demisioninta e mustos sequar la
reguli por rividenar membro (=nova elekto)? Meaopinione ni bezonas
poke plu laxa reguli. Se on ne havas tempo dum un monato (exemple pro
absenteso o maladeso) to devus esar aceptebla.

Kordiale,
Steve

#59 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Sun Jun 11, 2006 1:31 pm
Subject: Derivado di nova vorti
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Estimata Richard,
Me recevis vua mesajo dil 10.06.06 - me dankas. Ol esas tre
interesanta, specale Nro 1. - Lista B.
Me esus tre dankema, se vu povus helpar a me dechifrar la vorti
ek la lista B. Me ja kelka foye probis trovar la significo di ca
vorti, ma me nur kelka vorti esas konocata: cinezo, eritrocito,
gameto, glikogena, glikogenezo, glikolo, hidranto, karotgino,
tildo. Altra vortin me ne konocas, Mea hobio esas krear
dicioinarii (inter altra, Ido-Polona e Polona -Ido)
KUn saluti, Jerzy
----------------------------------------------------
Przeprowiednia jest jasna. Znaki s± wyra¼ne.
6 dnia, 6 miesi±ca w roku 2006 jego dzieñ nadejdzie - Omen.
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fomen.html&sid=788

#60 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Mon Jun 12, 2006 2:55 am
Subject: Mesaji de Ido-Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara forumani

Nuntempe me recevas nula mesaji de ca forumo - mem ne la mesaji sendita da
me ipsa. Me ne savas kad altra membri experiencas la sama problemo, ma me
konsilas a vi, kontrolez la grup-hemo por saveskar se esas mesaji
nerecevita:

http://groups.yahoo.com/group/ido-akademio

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#61 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Mon Jun 12, 2006 11:37 am
Subject: Re: Propozata Statuti dil Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
--- In ido-akademio@yahoogroups.com, Steve Walesch <SPW@...> wrote:
>
> Hola James,
>
> Qua vortolibri esas oficala? Ni devus facar listo de ta vortolibri
e
> lexiki. E quale ni agas kande du vorto-libri kontredicas l'una
l'altra?

Bona questiono. Mea vortolibro Dyer Ido-Angla kontenas Konstato,
komence di la libro, ke la linguo-formo es oficala. Ka ne omna
vortolibri oficala kontenas tala konstato?

> > 12. Akademiano qua ne votas lor tri sequanta voti (irgaspeca)
> > konsideresos
> > kom demisioninta.
> Quo eventas se on vakancas dum du semani e dum ta tempo esas tri
> voti? Ka vere on konsideresos kom demisioninta e mustos sequar la
> reguli por rividenar membro (=nova elekto)? Meaopinione ni
bezonas
> poke plu laxa reguli. Se on ne havas tempo dum un monato (exemple
pro
> absenteso o maladeso) to devus esar aceptebla.

Me volas retenar ica regulo, por preventar desaktiveso che la
Akademiani. Ma forsan kin voti esus plu yusta kam tri. Notez ke
ULI havas regulo, segun quo DKano qua ne respondas tri sequanta
cirkuleri konsideresas kom demisioninta. Ma voti che la Akad. povos
eventar plu freque, do me propozas chanjar ica regulo a kin voti,
vice tri.

Kordiala saluti
James Chandler

^
Messages 31 - 61 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Advanced
Add to My Yahoo!      XML What's This?

Copyright © 2006 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Guidelines - Help