• Yahoo!
 • My Yahoo!
 • Mail
 •      Make Y! your home page
Yahoo! Search
Welcome, idojc[Sign Out, My Account]
idojc · idojc@hotmail.com | Group Owner  - Edit Membership Start a Group | My Groups
ido-akademio

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
Your guide to what's what in Yahoo! Groups. Read our new blog.

Yahoo! 360°

Share your life through photos, blogs, more.

Messages

  Messages Help
Advanced
Messages 1 - 30 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
v
  Messages: Show Message Summaries   (Group by Topic) Sort by Date ^  
#1 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Thu Apr 27, 2006 4:22 pm
Subject: Nova e plu agema grupo!
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Me es felica apartenar ca grupo pro ke Ido certe bezonas multa
nova moderna vorti ed idei. Tempope me ofras *komputorala e
ciencala termini ad Ido situi ma apene recevas respondo. Ja
me facas moderna listo di kemiala elementi e skribas ciencala
artikli a "Progreso". Me esperas ke ca grupo povas publikigar
nuntempa vortaro. Amikale, Richard Stevenson.

#2 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Fri Apr 28, 2006 6:34 am
Subject: Bonveno e taski
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
A la plura Idisti qui ja adheris la listo, Bonveno a la nova forumo Ido-Akademio
che Yahoo. Vi omna ja savas pro quo me kreis ica grupo: la nesustenebla
desaktiveso di la DK di ULI. Quale me ja explikis private a membro, ica grupo
ipsa ne ja es Akademio. Ta amiko juste asertis, ke on ne povas fondar akademio
per krear posto-listo. Ma omna voyajo bezonas unesma pazo, e ca grupo es la
unesma pazo vers la necesa modernigo di Ido.

Nia unesma tasko esez decidar pri nova oficala vorto por la angla "computer". 
Ni ya bezonas multa altra vorti, ma co es ideala komenceyo.

Me savas ke certena membri deziras reformi en Ido. Anke me povus sugestar
reformeti; ma segun me la tasko di nova vorti es multe plu urjanta. Do ni
koncentrez nia esforci ibe.

En sequanta mesajo me probos rezumar la tilnuna diskuti pri "computer" por
iniciar ampla diskuti.

Kun avancema saluti

James Chandler

#3 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Fri Apr 28, 2006 9:39 am
Subject: Odp: [akademio] Bonveno e taski
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Estimata James,

Me pensas, ke la equivalanto por "computer" in Ido esus, la vorto
uzata da multa Idisti (e me, anke) kom "komputoro". Unesme me
uzis kun asterisko *), ma nun sen ; En mea korespondado kun
multa Idistsi, me ofte uzis la vorto, ed anke me korektis mea
koresponderi e kelka de li, me adkutimeski uzar lo.
Me anke pensas, ke on devas distingar inter "heroino (muliero
heroala - A.heroine). heroeno" (narkotikajo - A. heroin) - inamba
kazi la pronuncado esas la sama en la Angla.Min anke interesas
la vorti ek la domeno 'kosmala. Me pensas, ke la vorti uzata da
altere homi, kom rekta traduko del propra lingui, me sempre esas
preciza. Me pensas, ke la bazo esus la originala linguo ; on anke
devas esplorar, ka la vorto esas uzata en altra lingui, ex. me
propozas por la Anla "shattle" (spacala pramo) on povas uzar la
vorto "shatlo o shatleo", nam la vorto esas konocata kom shuttle
en l'Angla, ma en Germana, Rusa e en altere linguas .
Kordiala saluti, Jerzy----------------------------------------------------
Grupa dEUS w ramach dwudniowej muzycznej imprezy
Alternation Festival #1.
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fdues.html&sid=738

#4 From: "Goncalo Neves" <g-neves@clix.pt>
Date: Fri Apr 28, 2006 3:37 pm
Subject: Re: Bonveno e taski
neves_goncalo
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Me adheris a ca listo pro ke me estimas la listestro, konkordas pri
la deklarita skopo e judikas kom justa lua kritiki pri la nuna
lamentinda stando di ULI e precipue dil DK.

Tamen me nun es desquieta pos lektir la du suba frazi da James:

(1)
> Nia unesma tasko esez decidar pri nova oficala vorto por la
angla "computer".<

Oficala vorto? Se ni ne ja havas yurizita akademio, quale ni povos
oficaligar vorti? Posto-listo tote ne povas oficaligar vorti. Ne mem
adoptar. Admaxime ol povas propozar vorti pos diskutado. Tamen ca
tasko ja exekutesas dal forumo Linguolisto. En ca forumo ya aparas
multa propozi ed ofte anke diskuti alt-nivela. Por quo do utilesos
ca nova forumo?

> Me savas ke certena membri deziras reformi en Ido. Anke me povus
sugestar reformeti;<

Reformi? Ido bezonas nula reformi. Ido bezonas nova vorti por
expresar moderna koncepti ed objekti, e plu apta defini por multa
vorti ja oficala. Tamen ne reformi. Me tote ne deziras partoprenar
grupo qua vizas reformar Ido. Pro to, se la explicita o tacita skopo
di ca grupo es reformar Ido, me pregas la listestro enuncar lo quik
e tre klare, sen ambiguaji od ambaji.

Kordiale,

Gonçalo Neves

#5 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Fri Apr 28, 2006 10:18 pm
Subject: Re: [akademio] Bonveno e taski
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Vua sugesto di “komputoro” semblas tote apta e facas pensadi pri certena moderna
vorti. L’Angla finalo
“-er”, (F:”-eur, G: “-er”, H: “-or”) ofte signifikas moyeno efektigar tasko. Ni
ne povas uzar la finalo “-er” en Ido (ol havas altra senco) do me sugestas
“-or”. Preske omna moyeni o mashini nuntempe guvernesas per *komputoro o
adminime, mikroproceso.
Konseque ni havas:
*komputoro (Ido bezonos nova verbo “komputar”).
*imprimoro (mashino qua imprimas per *komputoro).
*voyoro (Usa-angla: “router”, t.e. selektas “route”).
*lavoro (programo guvernita per mikra *komputoro).
*sikigoro (anke kun programo).
*tornoro (anke kun programo), edc.
Ni nun havas du vorti: “imprimilo” qua forsan es manuala o uzas anciena
mashinala moyeno e la nova *imprimoro”. Do me sugestas ke anciena moyeno uzas
“-ilo”, e moderna metodo kun *komputorala programo uzas “oro” quale finalo. Ni
ne bezonas nova sufixo, nam   “-oro” nure remplasas   A: -er; F: eur; H:
-or; edc.
Amikale, Richard S.

>
> From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/04/29 Sat AM 01:34:15 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: [akademio] Bonveno e taski
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#6 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat Apr 29, 2006 3:33 am
Subject: Re: Bonveno e taski
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Goncalo

Responde vua questioni:

1. Evidente, se ni vartas la DK di ULI, ni nultempe darfos skribar sen asterisko
komputoro* o irga altra vorto. Ica grupo povos rekomendar nova vorti al
Idistaro, ma pluse la membri di ca grupo, e ti qui agnoskas olua autoritato,
nature uzeskos la rekomendata vorti kom oficala. Linguolisto duras havar utila
rolo por generala linguala diskuti.

2. Ica grupo ne vizas reformar Ido. Nia precipua, urjanta taski es decidar pri
nova vorti, e modernigar la movemento*. Tamen me ne povas exkluzar por sempre
ke rifondita Akademio volos reformar Ido future. Nula Idisto darfas exkluzar
omna chanji, kontraste la netushebleso di Esperanto.

Nu, ni laboreskez pri nova vorti!

Kordiala saluti
James Chandler

#7 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat Apr 29, 2006 8:38 am
Subject: -oro* e komputoro*
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Richard, Jerzy ed amiki

Til nun, dum diskuti pri "computer" (me referas la koncepto per la angla formo,
nur por konveno), la centrala questiono esis: kad on bezonas verbo, o nur
substantivo?
Me atencigas, ke la propozo adoptar nova sufixo -oro* presupozas ke ni ja
adoptis verbo komput/ar. Ma quo esus la senco di tala verbo?

Me forsan venas a ca questiono de diferanta vidpunto kam altri. De ciencala
vidpunto on definas verbo precize kom: solvar problemo per algoritmo uzante
Turing-mashino (omna "computer" equivalas Turing-mashino). Tale komput/ilo
esus, tre precize, Turing-mashino. De tala verbo on derivas tre precize
"computing, computation(al), computable, computability", omna necesa por
ciencala uzo.

Ultre ca verbo ni bezonus substantivo por omnadiala senci di "computer"
("personal computer, computer software" ec.) Do semblas a me ke ni ne mustas
decidar inter verbo e sb-o, ni povas havar amba (e forsan bezonos amba).

Yen mea iniciala sugesti. Voluntez kritikar!

Kordiala saluti
James Chandler

#8 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Sat Apr 29, 2006 10:19 am
Subject: -oro* e komputoro*
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James, kara akademiani!

Segun mea opiniono ni ne bezonas nova sufico -oro*.

Pro ke la verbo komputar* ne existas on anke ne povas derivar la vorto
komputilo*. On anke ne povas adoptar la vorto komputero*, pro ke -er- esas
existanta sufixo.
Do, lo maxim saja segun mea opiniono esus adaptar la vorto komputoro* kom plena
substantivo, qua ne kontenas sufixo.
Verbin, adjektivin e.c. on povus derivar de la substantivo, exemple
"komputoragar*", "komputorigar*, "komputora*" , "komputorala*" e.c.
Por "personal computer" me simple propozus "personala komputoro*" e por
"computer software" "komputorala molvaro*".

Kordiala saluti
Frank Kasper

#9 From: "Goncalo Neves" <g-neves@clix.pt>
Date: Sat Apr 29, 2006 3:01 pm
Subject: Re: -oro* e komputoro*
neves_goncalo
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
En antea mesajo James skribis:

<En sequanta mesajo me probos rezumar la tilnuna diskuti
pri "computer" por iniciar ampla diskuti.>

Tamen on komencis argumentar por e kontre "komputoro" sen vartar la
rezumo da James. Che Linguolisto ya aparis valoroza kontributi pri ca
temo, qui evidente es kompilenda e rilektinda ante komencar nova
diskuto. Se James promisis ca rezumo, pro quo ni ne kelke vartas nun?
Me ya savas ke ni tro longe vartis decido pri "komputoro", ke ni
forsan divenis nepacienta, ma to ne signifikas ke nun ni mustas
laborar hastoze quale fusheri.

Semblas do ke la nova grupo ne bone komencas, regretinde.

Kordiale,

Gonçalo Neves

#10 From: "Goncalo Neves" <g-neves@clix.pt>
Date: Sat Apr 29, 2006 3:38 pm
Subject: Re: Bonveno e taski
neves_goncalo
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,

Vu skribis:

> Ica grupo povos rekomendar nova vorti al Idistaro, ma pluse la
membri di ca grupo, e ti qui agnoskas olua autoritato, nature
uzeskos la rekomendata vorti kom oficala.<

Autoritato? Qual autoritaton povas havar linguala grupo ube mankas
preske omna experta e valoroza Idisti? Qual autoritaton povas havar
grupo ube mankas exemple la sequanta Idisti (la ordino es
alfabetala):

Alfred Neussner
Bebson Takata
Carlo Nardini
David Weston
Eduardo Rodi
Jean Martignon
Robert Carnaghan

Me pregas vu informar nia listani ka vu invitis la supra Idisti
membreskar che Ido-Akademio.

Fine, qual autoritaton havas grupo ube on darfas afishigar mesajo en
barbara mixuro ek Ido, Espo ed Interlingua (vd mesajo 3):

«la equivalanto [...] IN Ido esus...»

«me KOREKTIS mea koresponderi»

«me adKUTIMeski uzar lo»

«IN amba kazi»

«vorti uzata da ALTERE homi»

«on anke devas ESPLORAR»

«en ALTERE LINGUAS»

Por ke nia grupo esez vere autoritatoza, oportas ne admisar fusheri
ed oportas invitar valoroza Idisti qui ne ja membreskis. Pluse,
oportas aprobar regularo e honoral kodexo. Quankam vua inicio es tre
bona e susteninda, regretinde omno komencis tro hastoze e sen
kriterii. Ni ankore havas tempo por remediar lo.


Kordiale,

Goncalo Neves

#11 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sat Apr 29, 2006 5:22 pm
Subject: Re: [akademio] -oro* e komputoro*
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Ido ja havas "kalkular" e me sentas ke nova verbo "komputar" havas diferanta
senco. "Kalkulilo"
nur efektigas aritmetikala, trigonometrikala e statistikala
funcioni e multi uzas tala mashino. Tamen *komputoro es plu komplexa ed
efektigas grand-nombro di functioni.
Konseque me kredas ke "komputar" es utila nova verbo e
*komputoro esos olua elektronikala substantivo.
Amikale, Richard S.
>
> From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/04/30 Sun AM 03:38:29 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: [akademio] -oro* e komputoro*
>
>

#12 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sat Apr 29, 2006 9:46 pm
Subject: Re: [akademio] -oro* e komputoro*
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Frank,
Mi ne sugestas ke Ido havus nova sufixo "oro", ma me sentas
ke vice l'Usa-angla finalo "-er" ni uzas "-oro". Ja Ido havas generatoro,
alternatoro e karburatoro edc. La finalo "-atoro" semblas tro longa, ed "-oro"
suficos. Me
anke asertas ke en la moderna mondo, ube *komputori nun
guvernas multa mashini ke forsan ni uzus la finalo "-oro" por tala moderna
moyeni. Ultre me opinionas ke la vorto
"molvaro" ne oficaleskas por ke ta vorto es joko quale antonimo di 'harda-varo".
"Programaro" semblas plu saja.
Amikale, Richard S.

>
> From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
> Date: 2006/04/30 Sun AM 05:19:39 GMT+12:00
> To: <ido-akademio@yahoogroups.com>
> Subject: [akademio] -oro* e komputoro*
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#13 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun Apr 30, 2006 3:15 am
Subject: A M. Lavallee (idolinguo@geocities.com)
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Martin Lavallee

Lor vua abono ad Ido-Akademio, vu komunikis a me ke vu intencas nur vizitar de
tempo e tempo. Ido-Akademio es forumo por Idisti qui volas aktive partoprenar
la modernigo di Ido. Me nun opinionas ke me erore aprobis vua abono. Voluntez
konfirmar a la grupo ke vu aktive kunlaboros e ne nur vizitos de tempo a tempo. 
Se vu ne sendos tala mesajo pos sep (7) dii, me desabonigos vu de ca listo.

Predanko pro vua koopero.
James Chandler
Listestro di Ido-Akademio

#14 From: Steve Walesch <SPW@vo.lu>
Date: Sun Apr 30, 2006 3:29 am
Subject: Re: [akademio] A M. Lavallee (idolinguo@geocities.com)
stevewalesch
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,

> Kara Martin Lavallee
> Lor vua abono ad Ido-Akademio, vu komunikis a me ke vu intencas nur
> vizitar de tempo e tempo. Ido-Akademio es forumo por Idisti qui
> volas aktive partoprenar la modernigo di Ido. Me nun opinionas ke
> me erore aprobis vua abono. Voluntez konfirmar a la grupo ke vu
> aktive kunlaboros e ne nur vizitos de tempo a tempo. Se vu ne
> sendos tala mesajo pos sep (7) dii, me desabonigos vu de ca listo.

Me opinionas ke ni anke devus aceptar membrigo da personi qui ne
aktive laboras, ma qui volas lektar pri la laboro di la akademio. Ka
vu ne kritikis la DK pro ne esar translucida? Se ca listo esas nur
apertita por kelka personi, me pensas ke la risko esas alta ke ol
divenas "sekreta" organizuro. Pro quo tanta sekreteso? Voluntez
pripensar lo. Akademio esas tante grava afero ke la Idisti bezonas
esar informata, ka ne?

Amikale,
Steve

#15 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun Apr 30, 2006 4:16 am
Subject: Respondi a Goncalo
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Goncalo

Pri la qualeso dil diskuti che Linguolisto vu es justa. Ni devas parserchar
l'arkivi di ta listo por rezumar la tilnuna laboro. Por ta tasko me bezonos
kelka dii, do me raportos dum la nexta* semano.

Pri autoritato: quala autoritaton havas la DK dil ULI, quo agas nulo dum non
yari pri nova vorti absolute bezonata? Quala autoritaton havis l'olima Akademii
dum la frua yardeki di la lasta yarcento? Quale Ido-organizuro aquiras
autoritato? Segun me, per sua reputeso e rezulti.

Me povas konfirmar ke me ne invitis la "eminenti" quin vu listizas. Me ne
intencas invitar faliinta DKani partoprenar ica grupo. Ti qui faliis adoptar
necesa nova vorti dum non yari, apene sucesos future. Tale-nomizita "eminenti"
quale Neussner e Carnaghan ne helpos ni avancar.

Ni cesez querelar, ed avancez per Ido-Akademio.

Avancema saluti
James Chandler

#16 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Sun Apr 30, 2006 7:00 am
Subject: ne-utila diskuti pri oro* - komputoro
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara lekteri,

Parlektinte omna mesaji di hodie (30.04.2006) me pensas, ke
la diskuto esas ne-utila, nam la vorto "komputoro" jam de longe
existas ed ankore diskutar pri ol,esas ridinda. Kad on devas
adoptar nova sufixo -oro" on povas diskutar plu, ma la skopo di
nia linguo esas nova vorti, specale dil cienco, generale
agnoskata (ne nur komputoro esas grava,ma anke la medicinala,
spacala etc), qui mankas; me pensas, ke on ne devas lamentara
pri la autoritati linguala (se li ne deziras kunlaborar, nula
ivito helpos; li devas libervole komencar kunlaborar).
Me dezirus adjuntar, ke la adapteso dil nova vorti povus esser
per generala diskuto; ex. ulu skribas ula nova vorto e dum
diskuto on povas precizigar ol ed omni pose sendas sua aprobo ad
akademio e segun la guantiteso on povas elektar o desaceptar la
vorto. L a vorto povus okurar sen asterisko.
(kom facis ofte Zamenhof). Hodie me remarkis kritiko, ke
"malvaro" ne esas bona vorto - plu bona esus "programaro". Me
pensas, ke multa di lektanti komprenus ol kom "aro di programi";
simila programaro (multa programi) esas uzata en moderna
lavmashini -
on pote questionar ula muliero.
Kun saluti, Jerzy


----------------------------------------------------
NEW MODEL ARMY na trasie koncetowej w Polsce.
Koncerty we Wroc³awiu, Warszawie, Poznaniu i Gdyni!
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fnew_model_army.html\
&sid=737

#17 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Sun Apr 30, 2006 7:40 am
Subject: Pri organizala aferi dil Ido-akademio
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara samideani!

Me decidis respondizar la du mesaji, quin Goncalo sendis ad "Idolisto" che la
listo dil Ido-Akademio e pregas via kompreno.

Goncalo skribis:
"Akademio bezonas autoritato, prestijo, fidindeso, reprezentiveso, metodi,
kriterii, regularo, statuto e honoral kodexo.
La inicio da James es necesa, utila e laudinda. Tamen lua grupo (di
qua me es membro) formacesis tro hastoze e komencis tre male. To ne
signifikas ke lua grupo ne meritas nia susteno. Oportas nur emendar
olua defekti."

Segun mea experienci koncerne l'Ido-movemento sen l'inicio di James ankore dum
longa tempo o mem nulfoye plus realigeskus l'ideo rifondar l'Ido-Akademio.
Erste danke a ca rifondo l'Idistaro nun informeskas pri la kondicioni bezonata
por krear e mantenar sucesoza akademio.
Ka ni anke informesus pri ca kondicioni, se James ne agabus o se lu komence
questionabus l'Idistaro pri oli?

Goncalo esas justa, ke oportas emendar la defekti dil akademio.
Ma qua devas realigar lo, kad irga deo?
No, ton devas realigar la fondinto e la membri dil akademio ipsa.

Konseque me urjante popozas ad omna akademiani, ke ni unesme diskutez e decidez
koncerne la kondicioni dil akademio e pose serioze komencos adoptar bezonata
nova Ido-vorti aden nia linguo.

Me pregus Goncalo klarigar a ni la kondicioni, quin akademio devus plenigar
segun lua opiniono e lua propozi, quale ni povos realigar ol e qualmaniere lu
ipsa intencas aktive partoprenar ye ca procedo.
Probable lu anke havas projeto por statuto.

Akademio segun mea opiniono anke nur sucesoze povas agar, se omna membri aktive
partoprenos la diskuti e decidi pri nova Ido-vorti. Esas sensenca, se di 20
membri generale nur tri membri partoprenas, nam lore decidi ne esas posibla.
Anke ne esus utila, se membri dil akademio atakachas altra membro, pro ke lu
havas altra opiniono kam li. Ca agadachon me timas, se Jean Martignon e Bebson
Y. Takata membrigus a l'akademio. Quankam li amba esas ecelanta ed agema Idisti
li esas destoleranta e tote ne aceptas opinioni, qui ne konkordas kun la lia.
Pro ca motivi li ja atakis James, me ed altri e mem "Idolisto" ed Jean Martignon
mem publikigis ca atakachi en "PROGRESO"(kande lu dum kurta tempo redaktis ol)
ed en "Kuriero Internaciona".
Pro to me ne konkordas kun la propozo, invitar amba membrigar a l'akademio.

Me tre joyus lektar la komenti di omna membri dil akademio.

Kordiala saluti
Frank Kasper

#18 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Sun Apr 30, 2006 6:53 am
Subject: -oro* e komputoro*
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Richard!

Me dankas pro vua utila komento.
Uzar la finalo "-er" ja pro ca motivo ne esas rekomendenda, ke en Ido ja existas
la sufixo "er".
Segun mea opiniono anke nulu komprenus la vorto "komputatoro*", do la finalo
"atoro" por tala teknikala moyeni tote ne esas apta.
Me intencis propozar, ke on adoptas la vorto "komputoro*" kom kompleta vorto, do
la radiko di ca vorto segun me devus esar "komputor-*" vice "komput-*", di qua
on povos derivar la bezonata verbi, adjektivi e.c.

Me ne savas, qale l'Angla vorto "Software" tradukesas aden altra Europana
lingui, nam a la Germana on simple adoptis ca vorto. Se ol esas anke uzata en
altra lingui lore probable esus la maxim saja adoptar la vorto "softwaro*" kom
kompleta vorto aden Ido. Ca vorton omnu komprenus, mem se lu ne lernis Ido.
La vorti "programaro" e "softvaro" esas l'Esperanto-vorti por "Software".

Kordiala saluti
Frank Kasper

#19 From: "idojc" <idojc@hotmail.com>
Date: Sun Apr 30, 2006 8:48 am
Subject: Aperto di arkivi
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Pos lektar e pripensar la mesajo de Steve Walesch, me decidis apertar l'arkivi
di Ido-Akademio a ne-membri. Me ya ne prizas sekreteso, e kritikis ULI e la
grupo di J. Martignon, Idostab tarelate. Tamen klozita arkivi es avantajo
iniciale, por preventar saboto.

Tale pasivi quale M. Lavallee, qui ne volas partoprenar aktive la diskuti, povos
lektar la mesaji en l'arkivi. Me rekomendas ico a ML ed altra pasiva membri. 
Mea averto a ML restas. Ido-Akademio es labor-grupo por aktivi, ne por
spekteri.

Saluti
James Chandler
Listestro di Ido-Akademio

#20 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Sun Apr 30, 2006 8:41 am
Subject: A M. Lavallee (idolinguo@geocities.com)
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Steve!

Me ne konkordas kun vua opiniono, .ke ni anke devus aceptar membrigo da personi
qui ne aktive laboras, ma qui volas lektar pri la laboro di la akademio.
Quale me jus skribis ante lektar vua mesajo akademio bezonas membri, qui aktive
kunlaboras e kundecidas.
Kompreneble l'Idisti bezonas esar informata pri l'agado dil Ido-Akademio, ma ka
l'Akademio pro to devez havar preske tante multa membri kam Idisti existas?
Pro informar l'Idisti me propozus, ke de tempo a tempo redaktesos publika
cirkulero kun la decidi e novaji dil Akademio e listo kun nova vorti adoptita
tam interrete kam papere exemple adjuntate ad "PROGRESO".
O quale segun vua opiniono devus esar la finala decido koncerne l'adopto di nova
vorto, se di 40 membri dil akademio nur tri kundiskutis e votis?
Akademio kun tri aktiva e 27 pasiva membri simple ne esas kapabla decidar pri
tanta grava aferi quale l'adopto di nova vorti.
Pro la sama motivo anke la DK di ULI nur apene esas kapabla findecidar pri ula
propozo od afero. Ye diskuti e votadi che la dissendolisto dil DK partoprenas
inter du (qui partoprenas ye od ipsa inicias omna propozi) e non membri.
Duminstante esas 12 membri e du honoruma membri en la DK di ULI. Ecepte di un
honoruma membro omni havas aceso aden l'interreto ed esas membri dil
dissendolisto dil DK.
Segun la statuto di ULI Komitatani, qui ne respondizas tri sucedanta cirkuleri
sen suficanta exkuzo, konsideresas kom revokita. Por ke nur aparesis du
cirkuleri dil prezidanto depos la recenta elekti dil DK ca paragrafo ankore ne
esas uzebla.
Regretinde simila paragrafo koncerne la partopreno en la diskuti che la
diskutlisto dil DK ne existas.
Altrakaze la DK nur ankore havus admaxime kin membri, qua decidabus plu rapide e
plu multa kam la nuna DK.

Do, me tote sustenas l'opiniono di James, ke nur aktiva kunlaboranti esas
yurizata membrigar a l'Akademio e ke lu desmembrigos samideano M. Lavallee, pro
ke lu mencionis, ke lu ne intencas aktive kunlaborar.

Kordiala saluti
Frank Kasper

#21 From: Steve Walesch <SPW@vo.lu>
Date: Sun Apr 30, 2006 12:29 pm
Subject: Re: [akademio] A M. Lavallee (idolinguo@geocities.com)
stevewalesch
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Frank,

> O quale segun vua opiniono devus esar la finala decido koncerne
> l'adopto di nova vorto, se di 40 membri dil akademio nur tri
> kundiskutis e votis?
> Akademio kun tri aktiva e 27 pasiva membri simple ne esas kapabla
> decidar pri tanta grava aferi quale l'adopto di nova vorti.

Esas justa ke ni bezonas multa aktiva membri ed esas importanta ganar
nova Idisti. Ma impedar pasiva membri lektar to quo eventas helpas
nulo. Me nur volis dicar ke esas mala krear sekreta akademio e
meaopinione esas plu bona havar akademio kun tri aktiva e 27 pasiva
membri kam akademio kun 3 aktiva e 0 pasiva membri.

Do efektive la nombro di aktiva membri esas importanta e ni povas
pripensar quale augmentar ta nombro. Samatempe ni ne donez la impreso
a la pasiva membri ke la Akademio decidas pri la futuro di Ido dop
klozita pordi.

Pluse me pensas ke forsan kelka membri sentas su ne-kapabla decidar
pri vorti en kelka faki, ma qui havas granda intereso divenar aktiva
kande ni diskutas pri altra faki. Exemple me havas nula kompetenteso
kande ni diskutas vortaro pri fiziko, ma kande ni parolas pri financo
me certe povas kelke helpar.

Kordiale,
Steve

#22 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sun Apr 30, 2006 10:01 pm
Subject: Re: -oro* e komputoro*
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Frank,
Danko por vua pensema respondo. Me serchas l'interreto por
tradukuri e trovas: Multa lingui ya uzas "software", ma en
Francia:- logiciel
Grekia:- logiosmido
Rusia:- sredstevro programmmirovaniya.
Diversa programisti en Usa ofte facas joki (pro tedanta
taski?) e quale me mencionas, "software" es joko e me
opinionas ke Ido devas uzar termino qua montras funciono.
Se Esperanto uzas "programaro". existas nulo problemo anke
por Ido. Fakte ula "software" kontenas multa programi quin
on povas selektar, o quin tote deskargas.
Amikale, Richard S.
--- In ido-akademio@yahoogroups.com, "Frank Kasper"
<frank.kasper@...> wrote:
>
> Kara Richard!
>
> Me dankas pro vua utila komento.
> Uzar la finalo "-er" ja pro ca motivo ne esas rekomendenda, ke en
Ido ja existas la sufixo "er".
> Segun mea opiniono anke nulu komprenus la vorto "komputatoro*", do
la finalo "atoro" por tala teknikala moyeni tote ne esas apta.
> Me intencis propozar, ke on adoptas la vorto "komputoro*" kom
kompleta vorto, do la radiko di ca vorto segun me devus
esar "komputor-*" vice "komput-*", di qua on povos derivar la
bezonata verbi, adjektivi e.c.
>
> Me ne savas, qale l'Angla vorto "Software" tradukesas aden altra
Europana lingui, nam a la Germana on simple adoptis ca vorto. Se ol
esas anke uzata en altra lingui lore probable esus la maxim saja
adoptar la vorto "softwaro*" kom kompleta vorto aden Ido. Ca vorton
omnu komprenus, mem se lu ne lernis Ido.
> La vorti "programaro" e "softvaro" esas l'Esperanto-vorti
por "Software".
>
> Kordiala saluti
> Frank Kasper
>

#23 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sun Apr 30, 2006 10:24 pm
Subject: Re: [akademio] ne-utila diskuti pri oro* - komputoro
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Jerzy,
Probable me unesme sugestas "-oro". Ne esas nova sufixo ma
nure finalo quale remplasas "-er" o "eur" kun senco di
moyeno. Certe "molvaro" esas mala vorto (vu skribas "malvaro", programacho qua
destruktas komputoro!)
Anke "esser" = esar e "pote" = povas en Ido.
Amikale, Richard S.

>
> From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
> Date: 2006/05/01 Mon AM 02:00:18 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: [akademio] ne-utila diskuti pri oro* - komputoro
>
> Kara lekteri,
>
> Parlektinte omna mesaji di hodie (30.04.2006) me pensas, ke
> la diskuto esas ne-utila, nam la vorto "komputoro" jam de longe
> existas ed ankore diskutar pri ol,esas ridinda. Kad on devas
> adoptar nova sufixo -oro" on povas diskutar plu, ma la skopo di
> nia linguo esas nova vorti, specale dil cienco, generale
> agnoskata (ne nur komputoro esas grava,ma anke la medicinala,
> spacala etc), qui mankas; me pensas, ke on ne devas lamentara
> pri la autoritati linguala (se li ne deziras kunlaborar, nula
> ivito helpos; li devas libervole komencar kunlaborar).
> Me dezirus adjuntar, ke la adapteso dil nova vorti povus esser
> per generala diskuto; ex. ulu skribas ula nova vorto e dum
> diskuto on povas precizigar ol ed omni pose sendas sua aprobo ad
> akademio e segun la guantiteso on povas elektar o desaceptar la
> vorto. L a vorto povus okurar sen asterisko.
> (kom facis ofte Zamenhof). Hodie me remarkis kritiko, ke
> "malvaro" ne esas bona vorto - plu bona esus "programaro". Me
> pensas, ke multa di lektanti komprenus ol kom "aro di programi";
> simila programaro (multa programi) esas uzata en moderna
> lavmashini -
> on pote questionar ula muliero.
> Kun saluti, Jerzy
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------
> NEW MODEL ARMY na trasie koncetowej w Polsce.
> Koncerty we Wroc³awiu, Warszawie, Poznaniu i Gdyni!
>
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fnew_model_army.html\
&sid=737
>
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>
>

#24 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Mon May 1, 2006 8:53 am
Subject: Re: [akademio] A M. Lavallee (idolinguo@geocities.com)
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Steve!

Segun mea opiniono James agos saje apertar l'arkivi dil akademio por omni. Lu
sendis lua komento kelka minuti ante ke me sendis la mea.
Konseque esas aceptebla, se nur aktiva kunlaboranti esas membri dil akademio.
Altri povas sendar probabla propozi a l'administranto dil akademio.

Kordiala saluti
Frank Kasper

#25 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Wed May 3, 2006 3:42 am
Subject: Kin-yara limito por adopto di nova vorti
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar amiki

Me volas propozar la sequanta regulo por la nova Ido-Akademio. Segun me,
Idisti devas ne vartar dum non yari oficala adopto di nova vorto por necesa
signifiko. Do me volas propozar ke la Ido-Akademio decidos sempre ne plu
longe kam kin yari pos la unesma demando, pri la formo di nova vorto.

La Akademio darfas anke anuncar ke ol judikas ke nova vorto ne es necesa.
Ma ol mustas anuncar ula decido dum la kin-yara tempo-periodo.

Demando pri nova vorto povas venar de irga Idisto, mem ne-Akademiano. La
neceseso di la koncepto es lo maxim importanta, ne la rango dil demandanto.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#26 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Wed May 3, 2006 11:26 am
Subject: Statuti e reguli
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Akademiani

Me komprenas ke plura ek vi volas diskutar pri la statuti e reguli di nova
akademio. Evidente ni bezonas reguli por procedar racionale, rigoroze e
demokratiale. Ma me ne volas tote distraktesar da tala "burokratala"
diskuti. Nia precipua tasko es diskutar pri nova vorti. Ni povos diskutar
samtempe pri reguli, ma me pregas vi, ne exkluzive!

Se ni uzas omna nia tempo por diskutar pri reguli, ni falos aden la sam
atrapilo kam la DK di ULI, e ni nule avancos.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#27 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Wed May 3, 2006 4:31 pm
Subject: Nova teknikala sufixo
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Pro absenteso depos la 28ma di aprilo til la 2ma di mayo, me jus finas lektar
omna mesaji dil Ido-Akademio forumo.
Do esas mea unesma mesajo hodie.

Segun la sequanta sondo facita che linguolisto da Steve Walesch, semblas ke la
sufixo -ator devus adoptesar :

> Ka ni bezonas specala sufixo por indikar aparati/mashini? (Lektez mesajo
#1656):
						 Voti
Yes, ni bezonas la sufixo -ator 	 6 66%
Yes, ni bezonas la sufixo -or 		 3 33%
Yes, ma tote altra sufixo (=nek -ator nek -or) 0 0%
Me ne savas 				 0 0 %
No, la sufixo -il suficas 		 0 0%

Ca sondo montras ke poka Idisti votis, jus 9 quale la nuna nombro di
Ido-Akademiani!
Semblas a me ke ni ne bezonas vartar kin yari por decidar pri to nam existas ja
che linguolisto suficanta kontributi pri ca temo por votar nun.
Evidente se la nuna 9 membri dil Ido-Akademio forumo esas la sama kam ti qui
votis che linguolisto la rezulto devus esar la sama.
Ma quale agnoskigar la decido sen statuti e reguli konocata da omni ?
Do semblas a me urjanta definar statuti e reguli por avancar rapide.

Exemple la paragrafo N°25 di nova statuti dil ULI definas ca-maniere Linguala
Komitato kom nova organo dil ULI:

§ 25. La Komitato darfas nominar inter la membri dil ULI adminime 6 kompetenta
lingual konsilanti kom membri di Linguala Komitato.
    La linguala komitatani single reprezentas un GAFHIR-linguo.
    La Komitato darfas nominar un linguala komitatano kom sekretario por
Linguala Questioni qua darfas raportar a la Komitato la propozi di Linguala
Komitato
    La decidi di Linguala Komitato prenesas per majoritato di voti exprimita.
Kase del egaleso, la voco di sekretario por Linguala Questioni es determinanta.

Ma la problemo dil ULI esas ke til nun nulo decido pri la nomino di linguala
Komitatani facis da la DK.
Forsan ni povus adaptar ca paragrafo 25 al Ido-Akademio ?

Akademiala saluti
Loïc Landais

#28 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Thu May 4, 2006 1:41 am
Subject: Nova sufixo -atoro, -ilo ed -oro
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Loïc ed amiki,
Me remarkas kun intereso la sugesto e voto pri nova sufixo "-atoro".
Dum plura yari me rekomendas la rikonsidero di la sufixo "-ilo".
Koncize me sugestas:
(1) La sufixo "-ilo" es tro nepreciza nuntempe. Me sentas ke ni
retenus "-ilo" por implementi, specale per manuo o mashino, o quale
generala moyeno (ne-explicita).
(2) Kande James sugestis *komputoro, me parpensis ed kredis
ke   "-oro" esis apta finalo (ne sufixo) por la moderna vorti kun
certena funcioni ed havas finalo
 A e G: "er "; F: "eur"; H: "or". Hodie, ta "aparati" ofte kontenas
*komputoro o mikroprocesoro, p.e.
en Angla:    computER…….komputORo
         printER……….imprimORo
         scannER ……..skanORo
         routER……… voyORo
         amplifiER….…plugrandigORo o lautigORo
         assemblER…….asemblORo
         dividER……...dividORo
         freezER……….frostORo   edc.
(3) Per voto qua Loïc efektigas, "-atoro" es maxim populara e ya,
existas vorti en Ido qui deskriptas mashini
quale "generatoro", "karburatoro", "alternatoro". Fakte,  "-atoro"
es parto di la vorto, e me vere kredas ke ni ne bezonas nova
sufixo.  Moyeno por reala funciono forsan havas propra nomo, la
sufixo "-ilo" o la finalo "-oro", plu kurta kam "-atoro". Konseque,
la gramatiko ne chanjas, ni uzus existanta Ido radiki, dume ni povas
aceptar moderna vorti od idei.
Amikale, Richard  S.

#29 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat May 6, 2006 2:40 am
Subject: Rezumo dil diskuti che Linguolisto pri "computer"
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar Akademiani

Quale promisita, me parserchis la arkivi di Linguolisto por rezumar la
tilnuna diskuti ibe pri "computer". Yen la chefa punti:

1. Depos 1999, amiko Richard Stevenson opinionis konstante ke ni bezonas
nova sufixo -oro por la senco: mashini ed aparati. Il judikas ke la
existanta sufixo -il indikas simpla instrumento, e ne suficas por komplexa
aparato quale "computer". Implicita en ca propozo es nova verbo komput/ar,
ma RS ne probas precize definar verbo.

2. Me (JC) reaktis ke por atingar komputoro* ni ne bezonas sufixo -oro,
nam ni povus adoptar substantivo komputor/o.

3. Per du longa mesaji (1647, 1656) Goncalo Neves opinionis ke sufixo -atoro
fakte ja existas en Ido, nur celite e neoficale en plura existanta sb-i.
Il preferus adoptar komputor/o kom integra radiko. Tamen en mesajo 1656,
il konkordas kun RS, ke -il ne suficas por mashini, aparati, e do nova
sufixo -oro o -atoro povus esar utila.

4. Loic Landais en mesajo 1659 aprobis nova sufixo kun formo -atoro.

5. Me (JC) en mesaji 1661, 1729 skribis ke ni devas esar cirkonspekta pri
adoptar nova sufixo. En mesajo 1733 me konkluzis ke nek -oro nek -atoro
esus posibla, per examenar la kazo dil existanta vorto generator/o.

6. En mesajo 1678, Robert Carnaghan raportis pri interesanta sercho per
Google, e donis statistiki di la frequeso dil vorti angla: "computer,
computing, computation", qui indikas ke "computer" es multe plu frequa en
la angla kam la altra, verbala derivuri, tamen "La verbo esas evidente sat
vaste uzata".


Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

#30 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Sat May 6, 2006 3:07 am
Subject: Nova sufixo: ka reformo o nur adjuntajo?
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kar amiki

Me questionas me pri la rango di nova sufixo. Ka nova sufixo esus reformo
di Ido, o nur vortarala adjuntajo quale nova vorto?

Unesme esas certe vera, ke sufixi e prefixi definesas en gramatiki di Ido,
ne en vortolibri. Do per adjuntar afixo a la listo, ka ni chanjas la
gramatiko ipsa di Ido?

Duesme, me kontrolis en la du Lexiki di Nova Vorti da Carnaghan e de Cock.
Ibe on trovas poka afixi. En Carnaghan on trovas nur la teknikala prefixo
giga-. En de Cock on trovas prefixo ho- (1958), ultre plura afixi supozeble
adoptita da olima Akademio dum la 1920a yari.

Semblas a me ke la questiono ne es facila. Se ni konsideras teknikala
prefixo quale giga-, to semblas esar simpla adjuntajo vortarala. Ma sufixo
quale -oro* semblas plu centrala en la gramatiko. Sufixo omnakaze semblas
esar plu "intima" en la gramatiko, exemple ol povas kombinar kun altra
sufixi.

Forsan nova sufixo es tro ambicioza por la nova Akademio kom unesma decido.
En angla ni dicas: "Ne probez kurar, ante povar marchar". Se ni adoptus
komputor/o* kom substantivo, ni povus future extraktar sufixo -oro de ca
vorto, ed altra simila vorti por mashini.


Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

^
Messages 1 - 30 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Advanced
Add to My Yahoo!      XML What's This?

Copyright © 2006 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Guidelines - Help