DAVID ICKE, LA LACERTI E LA JUDI

da Jon Ronson

1.

En kunsido-chambro en komuneso-centro en Vancouver, nigra-tabelo dicis 'Strategio' e folieti dicis 'Bigot-Averto'. Koalisuro de eminenta kontre-rasista organizuri intersalutis e sideskis, notkayereti pronta.

Importanta rasisto esis balde arivonta en Kanada por diskurso-turo. TV e radio-kanali konkurencis por obtenar interviuvi. Esos viziti por renkontrar la fanatiki e signatar libri.

Ico, segun la koalisuro, esis desquietiganta novajo. La komunikili, kustumale, ne konkurencas por interviuvar rasisti. Ma ca esis neordinara rasisto.

"Avan omno", komencis la prezidanto, "David Icke reprezentas politikal minaco. Lua skriburi es kontre-semida. David Icke asertas ke la global elito, la Illuminati qui dominacas omna latero di nia vivo, decendas genetikale de exterterana raso di repteri qui venis a tero ante longe forme di homi, qui povas chanjar sua formo, qui praktikas rituala sakrifiko di pueri, qui drinkas sango..."

La koalisuro sukusis sua kapi fatigite. Pri kodexo-vorti, li nun audis omno.

"Quo es ica feko, ica metaforiale celita linguo?" dicis membro di Kontre-Rasista Agado, vizitanta ciencisto de Somalia. "Qua es lacerto? Lo es bovofeko. Bovofeko! Kom homo on mustas uzar reala linguo."

"Quon implikas ica vorti?" me questionis il.

"Quon vu kredas ke li implikas?" il replikis. "Lacerti? Repteri? Blati? Amfibii? Li implikas odio. Rasista odio."

"Ka vu kredas ke kande David Icke dicas lacerti il intencas judi?" me questionis.

"Nature!" il dicis. "Quo es lacerto? Quo es amfibio? Lo es sensenca. Pro quo il uzas termini quale lacerti? Ica linguacho. Bovofekacho. Me es tote kulturale shokita."

"Do", dicis la prezidanto, "quon ni agez pri co?"

2.

La kontre-agado iniciesis. On avertis la Kanadana Fako di Odio-Krimini, e la komunikili. La koalisuro anke skribis ad ex-prima ministro di Kanada Brian Mulroney por informar il ke David Icke akuzis il esar reptera puero-sakrifikanta pedofilo*. Ma til lore, astonante, Brian Mulroney refuzis iniciar legala proceso.

Ya, omna individuo akuzita da David Icke pri reptera pedofileso til lore refuzis procesar, inkluzante Bob Hope, George Bush, George Bush Jr, Ted Heath, la Rothschild-familio, Boxcar Willie, la Rejino di Anglia, la Rejino-Matro, Princo Phillip, Kris Kristofferson, Al Gore, e la direktanta komitato dil Bilderberg-grupo.

"Pro quo vu kredas ke li ne procesas?" David Icke questionis me kande me interviuvis il pri ca afero en London. Lore il turnis a mea notkayereto e kriis, "Ho, Ted Heath! Procesez kontre me se vu havas nulo celinda! Ho, George Bush! Me es pronta! Procesez! Me nomas nomi! Ho, Jon? Pro quo li refuzas procesar kontre me?"

Esis silenco.

"Pro ke li es quar-metra lacerti?", me sugestis humile.

"Yes!" dicis David. "Exakte!"

3.

"Memorez ke co ne es renkontro por debatar l'opinioni di David Icke", anuncis la prezidanto en Vancouver. "Ica renkontro es por ti qui opozas la prezenteso di David Icke en la komuneso. Me volas savar, kad esas hike ula sustenanti di David Icke?"

Esis silenco.

"Me... ah... ne ja decidis", dicis nekonocata viro en beja jako. "Me ne konocas l'opinioni di David Icke. Me luktas kontre Nazisti depos duadek yari, ma kelkafoye dicernar la Nazisti es desfacila."

Ica viro esis nerazita. Lua blonda hari esis longa e plata. La kontre-rasisti interregardis. Segun strikta interpreto ca viro - pro ne decidir - kontravencis l'asertita regulo. Ica renkontro esis por le decidinta. Ma on ne konsentis, nun, pri pregar il livar la chambro.

"David Icke opozas komuneso-valori", explikis la prezidanto paciente. "La skopo di ca renkontro es organizar kontre David Icke. Se to ne es vua skopo, forsan vu volos konsiderar ka vu volas asistar ica renkontro."

La temo chanjis.

"Il klare probas agar kom konduktilo al patriot-movemento", dicis Tony dil Socialista Komitato di Britana Kolumbia, "l'extreme-dextra rasista milico-movemento."

Lore la viro en la beja jako facis astonant anunco.

"Me apartenas l'Usana milico-movemento depos quar yari", il dicis, "e me renkontris nur un rasisto ibe. Me renkontris plu multa en la strado."

Rapid agado sequis ica deklaro.

"Me opinionas ke vua prezenteso en la chambro es forsan ne plus produktiva", dicis la prezidanto.

La milicano aspektis shokita da ca rapida respondo.

"Se vu... ah... volas exkluzar me, bone", il stoteris, "ma me nur volis helpar."

"Me opinionas ke on es deskomfortoza pri vua prezenteso che ca renkontro."

"Me venis por saveskar pri David Icke e ka me povos helpar", il dicis. "Ka me darfas nur pozar du questioni?" "Ma co ne es debato", ridetis la prezidanto.

"Me livas", il dicis. "Me livas."

Ed il livis.

4.

La renkontro pauzis. Diversa sugesti cirkulis dum fumado en la parkeyo. Ulu ofris fizikale atakar David Icke che lua hotelo.

Me suspektis ke enorma miskompreno divenis danjeroza. Segun to quon me savis pri la historio di David Icke - nome lua astonant anunco che la babilprogramo di Terry Wogan en 1991 ke il esis la Filio di Deo - me supozis ke kande il dicis ke quar-metra lacerti sekrete regnas la mondo, il vere referis lacerti. Ma quon me savis? La kodexo-vorti ya semblis sempre plu abstruza. Me decidis restar senpartisa observero dil eventi en Vancouver, esperante ke klareso developos dum la sequanta dii.

Wogan.
La despolita komediisto Jim Davidson esis la stel-gasto (BBC1, autuno 1991) ma maxim multa spektanti volis vidar l'unesma gasto di Terry Wogan.

Esabis rumori tasemane en la jurnali ke ulo stranja eventis che David Icke, populara sporto-prizentisto che BBC, nun famoza persono. La jurnali dicis ke David Icke porteskis nur turkezo, ke il predicis katastrofal inundi e tertremi - ed il klamis esar la Filio di Deo.

Me spektis videokaseto di ca interviuvo ante livar London. Me astonesis dal aspekto di David Icke, fatigita ed exhaustita e nervozega - tante diferanta kam la bonhumora futbal-korespondanto kun qua la Britana publiko esis tante komfortoza - e parvestizita per turkeza sporto-vestaro (nam turkezo es konduktilo di pozitiva energio) che la programo.

5.

"Pro quo vu?" questionis Terry Wogan, kun senkredeso quo reflektis l'atitudo di la lando. "Pro quo vu selektesis?"

"On dicabus lo sama a Jesu", il replikis. "Qua vu es? Vu es nur la filio di karpentisto."

"Kande ni devas expektar mare-ondi, erupti e tertremi?" questionis Wogan.

"Li certe eventos icayare", dicis David.

Dum ca konverso, l'audantaro ridegis.

"Pro quo ni devas kredar vu?" dicis Wogan.

"Me dicas ke omna co eventos icayare", dicis David, "do ni vidos, ka ne?"

"E quo eventos che vu se li ne eventos?" questionis Wogan.

"Li eventos", dicis David, "nam se li ne eventos, esos nula tero."

Il dicis ico tante konvinkite, ke l'audantaro cesis ridar duminstante. Malgre nia moderna sajeso, tal aserto povas ankore shokar ni. Ka David Icke vere povus esar auguranto? Tainstante, la naciono turnis su a Terry Wogan por guido. Quale il respondos?

"La maxim bona maniero forigar negativeso es ridar e joyar, Terry", dicis David. "Do plezas me ke esas tanta ridado dal audantaro cavespere."

Esis kurta silenco.

"Ma li priridas vu", dicis Wogan. "Li ne ridas kun vu." Esis pauzo, lore aplaudego.

6.

Do la Kanadana koalisuro ne savis pri l'instanto kande la kariero di David Icke krulis tante dramatoze en Britania. Se li savabus, ka li egardus diferante lua klami ke giganta lacerti regnas la mondo?

Pluse, la koalisuro semble ignoris la fakto ke multa ek la lacerto-homi quin Icke nomis e shamis ne es judi. Supozeble ico exkluzus la posibleso ke li es juda konspiro.

Pro quo nulu konsideris ico sat importanta por mencionar?

Astonante, la sola grupo qui traktis ica komplexa questiono esis Combat 18, la timenda Britana nov-Nazista grupo. Li recente editabis folieto titulizita 'Quo es ZOG?'. Ol dicas:

ZOG es Zionista Okupita Guvernerio. Ne omna direkteri di ZOG es judi. ZOG es Zionsta pro ke lia agendo vizas realigar lia konvinkeso ke li es la 'Selektita Populo'. Lia skopo es divenar la Mastri di la Mondo.

Do yen la respondo. Sen statistikal justifiko, on bezonas uzar cito-hoketi. La judi es nun metafori. Por esar judo, ne plus oportas esar juda.

La nuna situaciono es lo sequanta: la Ligo Kontre Difamo serchas kodexo-vorti qui remplasas la vorto 'judo'; e che la kontre-semidi, la vorto 'judo' divenis kodexo por ne-judi qui renkontras en sekreta chambri, quale la kontre-semida verki di la tarda dekenonesma e frua duadekesma yarcenti - la 'Protokoli di Zion', e 'La Internaciona Judo' da Henry Ford, exemple - deskriptis la judi.

7.

Do forsan David Icke ya intencis judi kande il dicis lacerti. Esis du fakti qui apogas ica vidpunto:

1. Combat 18 unfoye asistis diskurso da David Icke en London e favoroze recensis ol en sua buletino:

Icke parolis pri 'la mutoni' e quale ZOG, pardonez, la Illuminati, uzas li por sua propra skopi. Il sempre habile evitis mencionar lo komuna inter omna ta homi. (Kad ulu volas Sal-Bovkarno-Sandwicho?)

Do ne nur la kontre-rasista sinistrani kredis ke kande David Icke dicis lacerti il intencis judi. Ma David Icke shamegis pro la favoroza kritiko da Combat 18, la maxim minacanta nov-Nazista grupo en Britania. Il respondis per akuzar Combat 18 pri esar 'fronto por la Ligo Kontre Difamo'. Il skribis:

L'Usana fako dil Mossad - l'Israelana-Rothschild sekreta servo - la LKD funcionas en Britania depos 1991. Lia rolo es etiketizar kom kontre-semida irgu qua tro proximeskas la vereso. Esas nula plu bona maniero deskreditizar reserchero.

2. Inter la centi de mili editita vorti da David Icke es kurta peano al Protokoli di Zion - l'absurda dekenonesma-yarcenta Carista kontrafakturo quo proklamis esar raporto pri renkontro dil juda sekreta regnanti di la mondo:

Protokolo 9: L'armi en nia manui es senlimita ambicio, avareso, senkompata venjemeso, odio e maleso. De ni omno-dronanta teroro devenas... Ni donos (al homi dil mondo) paco nur kande li agnoskos nia internaciona Super-Guvernerio.

David Icke deklaris ke la Protokoli di Zion es evidenteso ne di juda komploto, ma di reptera komploto di Illuminati-lacerti. E nulu sucius pri David Icke se lua kariero ne esus nun globala sensaciono; ke il diskursas koram plena chambri cirkum la mondo, facinante sua audantaro dum sis hori per extraordinara reveli; ke pop- e film-steli demandas privata diskuti, e P.W. Botha e Winnie Mandela deklaras su kom fanatiki. Ya, segun la grandeso di lua audantaro, il es la maxim influiva rasisto en la mondo - se il es ya rasisto.

8.

L'aeroportuo.
Du Kanadana enmigro-oficisti diskrete surveyis la lineo ye la pasport-kontroleyo. Un dicis al altra: "Yen il."

Malgre ke David Icke audis ico, e preparis su por lo maxim mala, il fingis inocenteso per kantetar 'Que Sera Sera'. Il aspektis diferanta. Nula turkezo nun. Il portis komfortoza jerzeo. Lua okuli esis mesio-blua, lua griza hari guru-longa. Esis poka prirido en lua vivo nun.

"Bona vespero!" il kantis, submisante sua pasporto. Ol pasis avan la skanilo, e du vorti aparis sur la skreno: "SURVEYEZ IL."

Vidante co, David iracis.

"Do co es vivo en la libera mondo?" il kriis. "Lo es patetika. Nur patetika!"

On rapide duktis il a kontrol-chambro, dum ke il protestis sua inocenteso.

"Me ne es kontre-semido! Me multe respektas la judi. Ka co es juda komploto? No, no, no!"

L'autoritati egardis il desfideme. Kande David Icke dicis ke il ne kredis a juda komploto, ka co es kodexo? Kad il vere intencis ke il ya kredas a juda komploto? Quon, exakte, il pensis?

9.

Me nature ne atestis l'eventi en la kontrol-chambro. Ma me probis rikonstruktar la ceno per la deskripti da David.

Viro portante kauchuka ganti depozis la kontenaji dil bagaji di David sur tablo - lua vesti e tualetaji e libri - e parkontrolis oli serche evidenteso di kontre-semideso.

"Yes", klarigis David, "la familii en pozicioni di granda financala povo intergenitas obsedate. Ma me ne parolas pri un tero-raso, juda o ne-juda. Me parolas pri genetikala reto quo funcionas tra omna rasi, ica sangolineo es fuzuro di homala e repterala geni."

Il elevis sua manui.

"E nun, subite, l'ideo es ke me dicas ke ol es gigantala juda komploto. Ma permisez me klarigar. Ico nule relatas irga tero-raso."

Lua defenso esis klara. Kande il dicis lacerti, il vere referis lacerti. Il ne parolis pri blati, o amfibii generale, kontre sugesti che la renkontro en Vancouver, ma Annunaki-lacerti, specale, de la basa quaresma dimensiono.

L'enmigro-oficisti interregardis, esforcante konciliar ica nego kun la memorando quon li recevabis de koalisuro di kontre-rasista grupi, quo akuzis David pri kontre-semidismo.

Fine, pos questionar dum hori, li konkluzis ke kande David Icke dicis lacerti, lacertin il intencis. Il darfis libere enirar la lando. Il violacis nula lego. Quale on povus legifar kontre co?

10.

"Certe ne esas miskompreno", dicis David dum nia veho del aeroportuo al hotelo. "Li asasinas mea karaktero."

"Ma pro quo?"

"Pro ke me tro proximeskas la vereso." Il ekregardis la fenestro. "Me indijas mea filiulo", il dicis. "Me ne povas deskriptar l'agonio di esar fore de mea filiulo. Ma on mustas marchadar e paroladar."

Ni atingis la hotelo, registragis, retretis a nia chambri por dushar, e pose renkontris en la vestibulo. David esis flugfatigita e malhumora.

"Ka me volus agar ulo altra kam omna ca frigging voyajado? Deo, yes."

? "Quon vu agus se vu ne agus ico?", me questionis il.

"Ulo sporto-relatanta", il dicis. "Me ankore amas sporto."

"Ma vu exkluzis vu del BBC", me dicis.

"Ho, me nultempe retroirus a to", il dicis. "Prizentar la sama programo dio pos dio, yaro pos yaro. Me probable ja suocidabus. Ma ka me volas irar de radio-kanalo a radio-kanalo, libro-signato a libro-signato, interviuvo pos interviuvo? No."

Ni dejunetis e lore marchis tri bloki al difuzerio di AM 1040 Radio 1, ube on aranjis interviuvar David che la matin-programo.

David esis nun plu alerta e bonhumora. Ridetante, il eniris la receveyo. Ni recevesis dal kanal-jeranto, mikra viro qua portis binoklo ed amikala strioza jerzeo.

A Parti 11-19 >>>

Jon Ronson, 'Them' (2001)


Retro al Ido-indexo

James Chandler 29-Jun-04