Dissolvo di la Delegitaro.

[This article is from Progreso, 1910.]

Paris, la 16 oktobro 1910.

Sioro Delegito,

Per nia cirkulero de 31ª julio, ni expresis l'opiniono, ke la tasko di la Delegitaro semblas a ni finita, e ni propozis a vu rezolvar olsa [olua] dissolvo e ratifikar olsa [olua] agi; avertante ke vua silenco esos konsiderata quale [kom] aprobo di nia propozi.

Til la 15ª oktobro, lasta templimito fixigita, ni ricevis [re-] 28 respondi. Ek oli, 14 aprobas tote e plene nia propozi, nome: Si J. Bayer, Bourbier, Courmes, Dassen, Khun, Kohler, Lalande, Mathieu, de Montluc, Schneeberger, Sonnier, Vincent, adjuntante ofte danki e gratuli a la Delegitaro ed a sa [lua] Komitato pro sa [lua] «bela e fruktoza laboro»; pluse, Si Ch. Lemaire e Ostwald, qui aprobis ta propozi ante lia prizento.

Inter la cetera respondi, 5 malaprobas [des-] nia du propozi, nome: Siori Chavet (sekretario di la Centra Oficejo esperantista e redaktisto di l'Oficiala Gazeto esperantista). Paillot (sekretario di l'Internaciona Scienca Asocio Esperantista), Puttemans, Strolle e Witteryck (prezidanto di la Brugha Grupo Esperantista). Sº Boirac (prezidanto di la Lingva Komitato Esp.) «protestas» kontre omno (il agnoskas do l'existo di la Delegitaro, di qua il proklamis la ne-existo ante un yaro); Siorino S. De Cavel (Bruges) deklaris neplus esar membro di la Delegitaro; Sº Duverdyn (Bruges) resendis [ri-] nia cirkulero, pregante ke ni neplus sendez ad il cirkuleri simila (?); Damzelo Lempereur (Lille) deklaras ke sa [elua] Societo ne adheras a l'Uniono; Sº Louvet (Draguignan) deklaras ke il, e la Societo qua delegis il, «supozis ke la linguo adoptota ne esus altra kam Esperanto di Zamenhof». Ni respondis ad il, ke la programo di la Delegitaro, a qua il adheris, previdis explicite «selekto» di la L. I., do implikis posibleso di diversa solvi; e ke se il esus deklarinta ta exkluzema prefero kande il notifikis sa [sua] adhero, ni ne esus povinta aceptar olca. Siori Eug. Meyer e Samuel Meyer (La Rochelle) ne aprobas la agi di la Delegitaro, ma aprobas olsa [olua] dissolvo. Sº Petzold (Leipzig) deklaras demisar [demisionar] de la Delegitaro. Sº Préaubert (Angers), sen respondar a nia questioni, deklaras demisar [demisionar] de la Delegitaro, kun ica komento: «Existas du propozita lingui; la logiko di la kozi povas tolerar nur una, e konseque l'altra devas revenar [ri-] en la nulo; l'altra, to esas la min bona; segun me... ol esas la via... La morto esas fundamental instituco di la naturo... Quale fluvio nedomtebla, quan on volas digizar, la homala penso kreas ad su nuva [nova] lito; ed ol ne esas la via!!» (sic). Il deklaras samtempe ke «nia rolo di Esperantisti... esas furtar che vi omno quo povas esar interesanta e praktikala», e ke «se me havus l'okaziono facar malbona [mala] ruzo kontre via linguo, me ne hezitus un momento».

Kurioza fakto: preske omna aprobanta respondi esis ricevata [re-] frue (en agosto); kontraste, preske omna nefavoroza respondi esis ricevata [re-] dum la lasta semano (de 8 til 15 oktobro). Ni lasas ad altri la tasko explikar ica stranja fenomeno.

Fine, ni ricevis [re-] en la sama lasta periodo, de kelka ex-delegiti qui konseque ne esis ricevinta [re-] nia cirkulero, letri en qui ta siori, obliviante ke li demisis [demisionis] ante du yari ek la Delegitaro, deklaras rinegar [re-] omna solidareso kun olu. Ni memorigas da ta siori la yural axiomo: Non bis in idem.. Same kam en ula fraudoza elekti, «on» penis votigar mem la «mortinti»!

La max [maxim] multa delegiti abstenis respondar, pro ke la silenco esis konsiderata quale [kom] asento (1). Inter li esas multa membri di l'Uniono e konocata Idisti. Do la du propozi esas aprobita, e la Delegitaro esas dissolvita. Nia kolegi voluntis agnoskar, ke dum la 10 yari di sa [sua] vivo ol facis granda servi a l'ideo di la L. I. Ma ol ne esas reale mortinta: ol revivas [ri-] en altra organizuro, quan ol fondis por realigar praktike l'ideo sub la formo determinita da la decidi di sa [lua] Komitato; ed olca esas nur nuva [nova] periodo di la sama agado.

Kun nia respektoza e devota saluti.

La kasisto, L. COUTURAT.

La generala sekretario, L. LEAU.

(1) Ni memorigas, por respondar ad ula malsincera [des-] shikani, ke la Komitato di la Delegitaro esis elektata (25 junio 1907) da plu kam 242 voci ek 253 votanti ed ek 331 delegiti e ke la protokoli di l'elekto esas subskribita [signatita] da Sº Generalo Sebert, kun-autoro di ula Protesto, qua kontenas la korekteso di ta sama elekto.


Back to Ido main page

This page hosted by Yellow Internet.
James Chandler 26-Oct-98.