LA SENARBOREYO EN LA FORESTO

da Jon Ronson

1.

La nebulo enrulis super la giganta sequoyi di norda Kalifornia e restis dumnokte exter mea motel*-chambro en l'abat-urbo Occidental, kreante minacant atmosfero.

Me pasis la dio sidante en mea automobilo spektante limuzini* querar evozuli de Lear-avioni che la proxima Santa Rosa-aeroportuo. Me sequis li alonge Bohemian Highway til stradeto kun signo 'NULA TRA-VOYO'. Ibe la limuzini desaparis aden la kolino.

Ica stradeto duktas a Bohemian-Bosko, la senarboreyo en la foresto ube, segun rumoro, la regnanti di la mondo, Prezidanto Bush exemple, e la Bilderbergani Kissinger e Rockefeller, portas robi e kapuci e brulas figuri baze di giganta huo. Segun Randy Weaver ed Alex Jones e David Icke e la ceteri, la sino ipsa di Luciferana globalista maleso jacas ye la somito di ca kolino.

Me volis probar lo neposibla. Me volis ulmaniere penetrar, intermixar, ed atestar ipsa la hu-brulo. Pos omno quon me audis pri la global elito dum la lasta kin yari - la klami e kontre-klami - me kredis ke nur tale me povos saveskar la vereso. Quon li agis ibe?

Me nule savis atingar ico. Mea originala projeto esis enirar la foresto sola, forsan acensar kelka kolini, ed explorar til ke me trovas ol. Agnoskante ke ca strategio esis miskonceptita, me telefonis a kelka radikali kontre-Nova Mond-Ordina, quin me ja renkontrabis, serche lia konsilo.

David Icke konsilis me kontre lo. Il dicis ke la reptera sangolinei retro-transformas su a giganta lacerti che Bohemian-Bosko. Pluse, il dicis, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Walter Cronkite e la maskula membri dil Britana rejala familio rutinale abuzas sua haremo de furtita sexu-sklavi - mento-manipulita per la MKULTRA-programo di per-traumata mento-direkto - che la Bosko. Me questionis David quale il savis ico, ed il explikis ke un sexu-sklavo, muliero Cathy O'Brien, eskapis e skribis pavoriganta naraco pri sua experienci, The TranceFormation of America.

"Se vu lektus la libro da Cathy O'Brien", dicis David, "vu savus ne proximeskar la loko. Homi desaparas en ta foresti."

2.

Me telefonis ad Alex Jones, la radio- e TV-prizentisto quan me renkontris kande me vizitis Texas kun Randy Weaver. Il nemediate invitis su akompanar me.

"Ta loko es malada", il kriis. "Esas prezidanti e guvernisti e prima ministri e korporacion-chefi kurante nude. Li agas orgii. Li adoras sua diablo-huo. Me enkontrabandos kamero e proximeskos li."

"Me kredas ke sekreteso forsan esos plu bona metodo se ni volas atestar la ceremonio di hu-brulo", me dicis.

"Vu es justa", dicis Alex, pensante laute. "Ol similesas Indiana Jones. Proximeskar li esos quale kolektar la mikra smeraldi survoye al granda rubino en la kapo dil idolo, quo esus atestar la hu-brulo ipsa."

"Exakte", me dicis.

Plezis me ke Alex akompanos me. Il semblis a me sentima. Il anke havis kin milion askolteri. Il esis konocato. Il personale organizis la rikonstrukto dil Branch Davidian-kirko di David Koresh en Mount Carmel, Waco. Il havis pozitiva atitudo. Me ne povis imaginar ke, kun Alex prezenta, li audacus atakar ni se ni detektesus.

Me aranjis rendevuar kun Alex, lua amikino Violet e produktero Mike che la Occidental-Motelo merkurdie vespere, ma li ne arivis. Vicee li telefonis a me del strado ye 10 pdm.

"Esas nebuloza", kriis Alex, "tante dika ke on ne povas vidar. Sinuoza voyi. Cervi eksaltas avan ni. Me pavoregas."

Alex ritelefonis ye 11 pdm por raportar sua progreso.

"Esas stranja homi, olduli ed oldini stacante apud la strado spektante ni. Me savas ke la Bohemianani havas spioneri en la foresti. Ni vehos per alternativa voyo. Me ritelefonos a vu."

Ye noktomezo Alex fine telefonis. "Jeep sequas ni. Ni retroturnas. Ho Deo, ol anke retroturnas! Ol sequas ni alonge la strado. Skribez ico. Reda Jeep. Nova modelo. Skribez la registro-kodexo. Vartez."

Alex pasigis la telefonilo a Mike. "Se ni ne retrovenos, bruisez pri lo", kriis Mike. "Promisez to!"

"Me promisas", me kriis.

Me ne plus audis de li tanokte. Nexta-matine la motelestro informis me ke lia liti esis neuzita.

3.

Me pasis la matino lasante mesaji en la movebla telefonilo di Alex, ma fine decidis vizitar Mary Moore, lokal aktivisto kontre Bohemian Bosko elqua habitas proxim mea motelo. Mary esis olim beleso-rejino, el ganis la Fiesta dil Komtio San Luis Obisbo en 1953, ma el divenis radikalo dum la 1960a yari e translojis ad Occidental. Mary protestis che la Bosko omnasomere dum tri yardeki, tenante afishi, kriante al militemi qui pasis en sua limuzini, ma el nun evas 65 e retretis.

Elua kabano esis ornita kom monumento pri elua partopreno ye sinistrana kauzi. Esis afishi ed etiketi omnaloke, 'NUKLEALA MILITO, NO DANKO' e 'QUA OCIDIS KAREN SILKWOOD?' e 'FENDEZ LIGNO NE ATOMI' e 'VOTEZ JESSE JACKSON'.

"Ka probar penetrar Bohemian Bosko es danjeroza?" me questionis el.

"Yes, se li detektas vu", el dicis. "Li ne volas publikigo. Ma enirar es plu facila kam on kredas."

El pauzis, ed adjuntis, ridetante, "To es, facila kande on savas quale."

Me pregis el helpar me, ma el dicis ke el olim brulesis. En 1991 el penis helpar jurnalisto di People-jurnalo penetrar - el rekrutis sua spioneri - ma il remarkesis da du chefi di Time Warner, l'editerio di People. Li avertis la sekuristi qui ekpulsis il, e lua artiklo nultempe editesis.

"Me ne konocas vua chefo", dicis Mary. "Me ne volas brulesar itere."

4.

Ni konversis dum horo. El donis a me detaloza mapo dil Bosko editita dal Bohemianani ipsa. La 1.200 hektari dil Bosko aparas sur nula ordinara mapo dil regiono. El avertis me pri la danjeroza flui dil proxima Rusa Rivero e la cirkondanta eskarpa rokoza ravini. El dicis ke penetro per la cirkondanta tereno ne es bon ideo.

El montris a me la listi di Bohemian-asistanti quin el sekrete aquiris dum la yari. Li tre similesis listo di Bilderberg-asistanti, kun Kissinger e Rockefeller, apud Prezidanti Bush e Reagan e Ford e Nixon. Esis film-steli quale Clint Eastwood e Danny Glover, l'ex-ministro Konservema Chris Patten, Alan Greenspan dil Federala Rezervo, Caspar Weinberger e George Schultz.

"Quon vu savas pri la ceremonio di hu-brulo?" me questionis el.

"Ol nomesas la 'Kremaco di Sucio'", el dicis. "Kad ol es profunde okulta quale multi kredas? Uli dicas ke li ocidas pueri ibe e sakrifikas li an l'altaro. Forsan. Ma me dubitas pri lo. Me kredas ke ni audus pri lo, adminime lokale."

Mary serchis sua dokumentaro e trovis exemplero di programo dil 'Kremaco di Sucio' del 1980a yari. Spionero di Mary ekkontrabandis ol. Sur la fronta kovrilo esis kartuno* di giganta reda huo kun ridetacho tenante mikra viro en sua ungli, pronta jetar il aden la fairo.

Me astonesis. "Interpretez ol segun vua deziro", el dicis.

Mary dicis ke esis multa evidenteso di prostitucisti de San Francisco arivante amase en la proxima vilajo Monte Rio por servar la tote maskula kampeyo dum la du semani, raporti di multa al fresco urinifo an la sequoyi - malgre multa latrini - e mondala dukteri promenante en muliero-travestio, kun enorma falsa mami.

Me probis restar objektiva, ma lo omna semblis stranjega, neexpektita e desfacile racionaligebla.

5.

"Vere", dicis Mary, "me tote ne sucias pri quon li agas en sua privata vivi. Me ne sucias pri lia sexuala kustumi. Viri es viri. To ne es novajo che me. Me sucias pri la interrelati. Hike la regnanta klaso interrelatas. Ico es l'arki-dopchambro."

Mary informis me pri la 'apudlaga diskuti', la neoficala povo-renkontri qui eventas en apertita amfiteatro en la Bosko. Un ek ica renkontri, dicis Mary, konceptis la Manhattan-Projeto, quo naskigis l'unesma Usana atom-bombo. En 1978, el adjuntis, la chefo dil Usana aerarmeo diskursis apudlage, dum quo il pledis por, e plu tarde recevis, aprobo da Kongreso por la celita bombard-aviono B2. Mary dicis ke la futuro dil mondo diskutesas che la Bosko da viri quale Henry Kissinger qui povas chanjar la voyo di historio, viri qui aktive prosperas per sekreteso, do la misterio quo kreskas cirkum irga sekreta societo quan Kissinger adheras, aparte se ta sekreta societo praktikas robizita ceremonii kun hu-efigii.

"Esas stranja ke sinistrani e dextrani kunvenas pri ca temo", me dicis.

"Or", el shultr-elevis, "ni omna odias Henry Kissinger."

"Mea kolego Alex Jones esperas enkontrabandar celita kamero e video-fotografar la ceremonio di hu-brulo", me dicis.

"Se vi povas agar to", el dicis, "ton me volas vidar. On nultempe agis to. Vartez."

Mary eniris l'altra chambro por telefonar. El retrovenis pos kelka minuti. Amiko elua Rick - lokala legisto qua dufoye sucesis infiltrar la Bosko - volis renkontrar Alex e me.

"Il dicas ke il mem eniros kun vi", dicis Mary. "Il aspektas quale Bohemianano. Kun Rick vi ne havas problemo."

6.

Alex e Violet e Mike fine arivis che la motelo dum la posdimezo. Li explikis ke sua alternativa voyo alonge montoza stradi ne sucesis, do li retrovehis al urbo e lojis che hotelo.

Me pozis la mapo di Mary sur la lito. Li asemblis por studiar ol.

"OK", dicis Alex. "Yen la lago. Yen l'altaro di lia diablo-huo."

"Ube vu lektas to?" me questionis.

"Ibe", dicis Alex, indikante loko markizita Altaro. "Yen Bohemian Highway. Me supozas ke nia hotelo es ibe. He, ube vu obtenis ica sekreta mapo?"

"Spionero", me dicis.

"Nu, ca mapo es unika. Ol ne es obtenebla." Il regardis me kun okuli miklozita. "Ube vu obtenis ol?" "Me ne es un ek li", me dicis. "Me ne luras vu aden atrapilo. Ka vu povas fidar me, prego?" "Yes, yes", dicis Alex. "Me demandas pardono." La danjeroza flui ed eskarpa rokoza ravini semble ne timigis Alex e Mike. Li ja facis sua projeti. Li intencis lokacar batelo, vehar alonge la Rusa Rivero, klimar monto, decensar e tale enirar.

"Marchante tra 1.200 hektari ne es desfacila", dicis Alex. "Ni bezonas atestar lia Luciferana adoro."

La netigistino pasis l'apertita pordo. Alex forte klozis la pordo. Il klozis la kurteni.

"Me vidis el antee", sursuris Alex, "regardante me. El askoltis me."

"Segun omna literaturo quon me lektis, la Bohemianani havas spioneri cirkum ica urbo", il explikis.

"La senarboreyo ipsa semblas esar nur cirkume 200 hektari", dicis Mike, ankore studiante la mapo. "Lo cetera es arbustaro."

"Deo savas quo eventas en l'altra mil hektari", dicis Alex. "Me supozas ke ibe li agas sua plu sordida o bestial aktivesi. Ma to es nur spekulo. Ni havas du celita kameri. Un kravato-kamero e l'altra aspektas quale mesajilo."

7.

"Ka vu opinionas ke la temperamento di Alex permisos il mantenar la sekreteso necesa por l'operaco?" me questionis Violet.

"Alex es ne nur grand aktivisto e difuzero, ma anke grand aktoro", el dicis.

"Danko, karino", dicis Alex. Li kisis.

"Ka vu sucias pri Alex?", me questionis.

"Yes", dicis Violet. "Alex es tante pasionoza. Me kelkafoye timas ke il es tro sentima. Esas timiganta nokte hike en la bosko."

"Me nur volas ke ni esez armizita", dicis Violet.

"Me aranjis ke ni renkontros lokala legisto qua nomesas Rick", me dicis, "qua dufoye infiltris la Bosko."

"Me renkontros il", dicis Alex.

"Me kredas ke lua konsilo esos valoroza", me dicis. "Me opinionas ke vu devas nur askoltar tacante."

"Pro quo?" questionis Alex.

"Lua politikal inklino diferas kam vua", me dicis. "Me ne volas ke vu desquietigos il."

"Socialisto, ka?" dicis Alex. "Or se il volas centraligar povo e sklavigar la homaro ed ocidar okadek procento de ni, quale la UN publike anuncas, il devas favorar Bohemian Bosko."

"Me ne kredas ke Rick volas sakrifikar okadek procento del homaro", me dicis.

"Or vu dicis ke lua politikal inklino diferas kam mea", dicis Alex.

"Tamen", me dicis, "lo maxim importanta es ke vu tacez."

8.

Ye 6 pdm Rick ed Alex e me sidis apud la lageto che la Occidental-motelo. Rick evis 60 yari ma aspektis dek yari plu yuna. Alex depozis la mapo di Mary, markizita da lu e Mike per reda flecheti, indikante lia propozita voyo alonge la Rusa Rivero, klimante e decensante monto. La flecheti finis ye la vorto Altaro.

"Enirante per ta voyo", dicis Rick, "vi ocidesos. To es eskarpa rokoza ravino."

Alex ektiris notkayereto e skribis, "Eskarpa rokoza ravino - Ocidita."

"Do quo es la sekreto?" me questionis. "Quale ni povos enirar?"

"La sekreto?" dicis Rick. "Nur enmarchez direte alonge la strado. Me eniris tale. Esos un o du sekuristi apud la strado, tedata. Nur kap-inklinez a li dum ke vi eniros. Nur salutez. Nur to."

"Nur to?" dicis Alex.

"Vi mustos ne esar remarkinda", dicis Rick. "Ne portez yunala vesti. Mem la yuni ibe ne portas yunala vesti. Portez neformala vesti. Portez bazbalon-chapelo."

"Ye qua kloko eventas la ceremonio di hu-brulo?" questionis Alex.

"La 'Kremaco di Sucio'", Rick korektigis, "eventos ye sunkusho morge."

"Ka vu atestis la ceremonio?" questionis Alex.

"Yes", dicis Rick. "Ol es kelke elaborata. Ol eventas apud la laguno. La turbo es unlatere di la laguno sur herb-kovrita inklineso, e la ceremonio eventas altralatere. Do la turbo es kelke fora. Kelki kunportas kuseni o stuleti. Esas koro. Esas simfoni-orkestro. Bona orkestro, apud la laguno."

"Quasorta muziko?" dicis Alex.

"Quale le Boston-Pops", dicis Rick.

"Sonas eklektika", dicis Alex.

Me ridetis. Alex dicis omno bone.

9.

"Ek quo konstruktesis la huo?" questionis Alex.

"Me nule savas", dicis Rick. "Me savas ke avan ol esas druidala ceremonial altaro."

Alex skribis, "druidala ceremonial altaro".

"Ol aspektas tale", dicis Rick. "Tre anciena. Tre pagana. Me es certa ke ol ne es serioza."

Alex deskonkordis.

"Ma co es serioza afero", il replikis. "Esas multa superpovoza viri en druid-vestari, quale vu atestis Rick, brulante efigio avan huo. Koincide altra primitiva kulturi havis ta sama huo, li jetis sua pueri aden la brulanta huo. To es historiala fakto."

Rick aspektis perplexa.

"E se on questionas li pri l'afero", Alex duris, "li nur dicas, "Ho, me ne savas quon vu referas. Forirez vireto o mea hundi chasos vu. Stulto. Quala audaco. Kompatinda folo!""

Me regardis Alex iracoze.

"Lo maxim importanta", dicis Rick, "es semblar quale vi savas la voyo. Ridetez. Nur direte enmarchez. Or, me enmarchos kun vi. E portez neformala vesti."

Alex skribis, "neformala vesti."

10.

Nextamatine ni vehis al urbo por komprar neformala vesti che Eddie Bauer. Me astonesis kande Alex e Mike ekiris la vesteyi. La transformo esis astonanta. Li ne plus aspektis quale Texasana dextrani. Nun li aspektis quale gradiziti dil Ivy-Ligo, l'elito dil estala marbordo, en sporto-kamizi e kakia pantaloni.

"Vi aspektas tre bela", dicis Violet.

"Danko, bebeo", dicis Alex. Li embracis e pasionoze kisis en la butiko, e ni altri sentis deskomfortoza.

Che la motelo itere, Alex e Mike praktikis agar neformale, per promenar neformale alonge la koridoro.

"La punto es", dicis Alex, "ni apartenas hike. Ni es normala."

Rick konsilabis ke Alex devas adoptar profesiono familiara che lu - radio-hosto de Austin, exemple - ma pos multa delibero li decidis pretextar esar sucesozi de Siliko-Valo. Alex esos la chefo di mikrocirkuito-firmo, e Mike esos la teknikisto kun grado en molekulala biologio.

"Quale ni nomesos?" questionis Mike.

"Me es David Hancock e vu es profesoro Mike Richards", dicis Alex. "Ni nur parolos, marchos normale. Kalme. Ni es grosa kati."

Alex e Mike praktikis realatra konversi.

"Ma serioze", dicis Alex, dum ke li promenis alonge la koridoro, "mikrocirkuiti movas tante rapide, li proximeskas la molekulala nivelo, la questiono es, ye qua nivelo la fakti di cienco impedos ni plumikrigar ica sistemi? Me trovas la nanoteknologiala* revoluciono maxim dinamikala..."

"Me konkordas", Mike murmuris necerte.

"Me ne es certa pri "me konkordas"", me dicis.

"Me opinionas ke ni devas ne praktikar konversi", dicis Mike. "Lo devas esar naturala. Ni devas improvizar."

"No", dicis Alex. "Ni praktikados til ke lo es justa."

Li rikomencis promenar alonge la koridoro.

"Ma me vere volas savar vua opiniono pri nanoteknologio", dicis Alex. "Vu ja mikrigis transistori til molekulala grandeso. Me volas savar kande la cienco, la legi impedos la progreso dil mikrigo-procedo. Profesoro?"

Mike ridetis. "Quon vu opinionas?" Alex questionis me.

"Ka vi ne forsan aspektas tro neformala?" me dicis.

11.

La logiko di Rick esis ke nula sekuristo riskus sua salario per questionar Tre Importanta Personi pri lia yuro enirar, ma Alex esis ankore necerta.

"Ka vu opinionas ke ni povas fidar Rick?" il questionis. "Kad on rekomendis il a vu? Me ne ligesos a pentagramo kun la grosa stomako di Henry Kissinger super me, dum ke il brandisas poniardo, ka?"

Lo esis komprenebla. La konsilo da Rick esis kontre omno quon ni audis pri Bohemian Bosko. Quale ni povos simple enmarchar? To semblis nekorekta.

"Quon vu dicos se li atrapos vu?" me questionis.

"Me dicos: NE PLU PROXIMESKEZ!" kriis Alex. "Me dicos: RETRETEZ! NE PLUS PAZEZ!"

"Ho Deo", me dicis. "To es minaco."

"Lo ne eventos", dicis Alex.

"NE PLU PROXIMESKEZ ne es neformala parolo", me dicis.

"Certe ne", dicis Alex.

"Ka vu es danjeroza?" me questionis Alex.

"Ka ca homi es danjeroza?", il replikis. "Li certe povus esar. Me es tote senviolenta. Me es certe danjeroza por koruptita burokrati e lia financala chefi qui prizas direktar la homi sur ica planeto."

"Alex es un ek la maxim bona homi quin vu renkontros", dicis Mike.

"Ica mondala guvernerio es danjeroza", dicis Alex. "Henry Kissinger e George Bush es la danjerozi. Ica dekadanta intergenitanta Nova Mond-Ordinani es la danjerozi."

"Il ne es danjeroza", dicis Mike. Il dicis ad Alex, "Vu bezonas klarigar to."

"Ico es vere grosa analogio", dicis Alex, "ma me uzos ol. Me vidas ica elitista individui kom patetika. Kande me vidas hundo-feki depozita sur nia socio, me ne pazas sur oli nam me ne volas ol an mea shui. Me dicas al generala publiko: ni netigez ici, e ni dicez a ca homi ke li ne plus darfas fekifar sur ni."

Mike kape konkordis.

"Me nur volas ke li cesez fekifar sur ni", dicis Alex.

"OK", me dicis. "Me demandas pardono."

A Parti 12-22 >>>

Jon Ronson, 'Them' (2001)


Retro al Ido-indexo

James Chandler 19-Aug-04