Li Ne Esas Vua Spozulo

da Raymond Carver


Earl Ober esis inter employesi kom vendisto. Ma Doreen, ilua spozino, laboris nokte kom servistino che tota-dia kafeerio ye la urbo-bordo. Unvespere, dum drinkar, Earl decidis vizitar la kafeerio e manjar ulo. Il volis vidar la laboreyo di Doreen, ed il volis probar komendar ulo gratuite.

Il sidis an la servotablo e studiis la menuo.

"Pro quo vu esas hike?" Doreen dicis kande el vidis ke il sidis ibe.

El transdonis komendo al koquisto. "Quon vu komendos, Earl?" el dicis. "Ka nia filii standas bone?"

"Li standas bone," Earl dicis. "Me deziras kafeo e sandwicho Numero Du."

Doreen notis lua komendo.

"Ka posibleso di, vu savas?" il dicis ad el e palpebragis.

"No," el dicis. "Ne parolez a me nun. Me esas okupata."

Earl drinkis sua kafeo e vartis sua sandwicho. Du viri portanta komerco-vestari, lia kravati sennoda, lia kolumi apertita, sideskis apud il e demandis kafeo. Dum ke Doreen formarchis kun la kafe-krucho, un ek la viri dicis al altra, "Regardez ta kulo. Me ne kredas lo."

L'altra viro ridis. "Me vidis plu bona," il dicis.

"Ton me intencis," dicis l'unesma viro. "Ma ula viri prizas grosa mulieri."

"Ne me," l'altra viro dicis.

"Anke ne me," l'unesma viro dicis. "Ton me dicis."

Doreen pozis la sandwicho avan Earl. Cirkum la sandwicho esis fritita terpomi, kaulsalado, kukombro-piklo.

"Irgo plusa?" el dicis. "Glaso de lakto?"

Il dicis nulo. Il sukusis sua kapo kande el duris stacar ibe.

"Me adportos a vua plusa kafeo," el dicis.

El retrovenis kun la krucho e varsis kafeo por il e por la du viri. Lore el prenis plado e turnis por prenar kremoglacio. El extensis sua manuo aden la buxo e komencis eskupar la kremglacio. La blanka jupo acensis kelke.

La du viri sidanta apud Earl interregardis. Un ek ili levis sua brovi. L'altra viro ridetis e regardadis Doreen super sua taso dum ke el pozis per kuliero chokolado-siropo adsur la kremglacio. Kande el komencis sukusar la bidono de quirlita kremo, Earl staceskis, lasante sua manjajo, e marchis vers la pordo. Il audis el vokar ilua nomo, ma il duris marchar.


Il kontrolis la pueri e lore iris al altra dormochambro e desvestizis su. Il kushis su, klozis sua okuli, e permisis su pensar. La sento komencis en lua vizajo e movis vers lua stomako e gambi. Il apertis sua okuli e rulis sua kapo sur la kuseno. Lore il turnis adsur sua flanko e dormeskis.

Nextamatine, pos forsendar la pueri a skolo, Doreen eniris la dormochambro e levis la jelozio. Earl ja esis vekinta.

"Regardez vu en la spegulo," il dicis.

"Quo?" el dicis. "Pri quo vu parolas?"

"Nur regardez vu en la spegulo," il dicis.

"Quon me devas vidar?" el dicis. Ma el regardis aden la spegulo e pulsis sua hararo for de sua shultri.

"Do?" il dicis.

"Do quo?" el dicis.

"Me regretas dicar lo," dicis Earl, "ma segun me vu devas pripensar dieto. Me esas serioza. Me opinionas ke vu povus perdar kelka kilogrami. Ne iracez."

"Quon vu dicas?" el dicis.

"Nur quon me dicis," il dicis. "Segun me vu povus perdar kelka kilogrami. Nur kelka, omnakaze."

"Vu nultempe dicis to antee," el dicis. El turnis por regardar sua stomako en la spegulo.

"Me nultempe sentis ke lo esis problemo antee," il dicis. Il probis sorgoze selektar sua vorti.

Doreen riregardis la spegulo super sua shultro. El prenis un gluteo en sua manuo e lasis ol falar.

Earl klozis sua okuli.

"Me supozas ke me povus perdar ulo, ma lo esos desfacila," el dicis.

"Vu esas justa, lo ne esos facila," il dicis. "Ma me helpos."

"Forsan vu esas justa," el dicis.

Li parolis pri dieti. Li parolis pri proteino-dieti, vejetaranta dieti, dieti de "grapefruit"-suko. Ma li decidis ke li ne havis la pekunio por komprar la bifsteki necesa por la proteino-dieto. E Doreen dicis ke el ne prizas manjar tante multa legumi. E nam el ne tre prizis "grapefruit"-suko, ta anke ne esus komoda.

"Bone, obliviez lo," il dicis.

"No, vu esas justa," el dicis. "Me agos ulo."

"Forsan exercado?" il dicis.

"Me ja sat multe exercas," el dicis.

"Nur cesez manjar," Earl dicis. "Dum kelka dii, omnakaze."

"Bone," el dicis, "me probos. Dum kelka dii me probos lo. Vu konvinkis me."

"Me esas konvinkiva," Earl dicis.


Il kalkulis la bilanco en lia banko-konto, e lore vehis a la chipa butiko por komprar balanco. Il regardis la servisto dum ke el facis la vendo.

Heme il igis Doreen ponderar su sur la balanco. Il frunsis kande il vidis veino. Il tushis elua gambo.

"Quon vu agas?", el dicis.

"Nulo," il dicis.

Il regardis la balanco e notis la pezo sur paperofolio.

"Bone," Earl dicis. "Bone."

Nextadie il esis fore dum la posdimezo por interviuvo. L'employero, granda viro qua klaudikis dum ke il montris ad Earl la plumbero-acesoraji en la magazino, questionis Earl kad il esis libera por voyajar.

"Certe me esas libera por voyajar," Earl dicis.

La viro inklinetis la kapo.

Earl ridetis.


Il povis audar la televiziono ante ke il apertis la domo-pordo. La pueri ne remarkis lu dum ke il marchis tra la salono. En la koqueyo, Doreen, vestizita por laboro, manjis ovi e shinko.

"Quon vu agas?" Earl dicis.

El duris mastikar la nutrivo, vangi bufanta. Ma lore el sputis omno aden bokotuko.

"Me ne povis rezistar," el dicis.

"Manjez, durez manjar," Earl dicis. Il iris al dormochambro, klozis la pordo, e jacis sur la lito. Il ankore povis audar la televiziono. Il pozis sua manui dop sua kapo e fixe regardis la plafono.

El apertis la pordo.

"Me riprobos," Doreen dicis.

"Bone," il dicis.

Du matini pose el advokis il aden la balnochambro. "Regardez," el dicis.

Il lektis la balanco. Il apertis kesto ed ektiris la paperofolio e rilektis la balanco dum ke el ridetis.

"Triimo de kilogramo," el dicis.

"To esas ulo," il dicis, e frapetis elua hancho.


Il lektis la jurnalo-reklami. Il vizitis la employeso-kontoro. Ye omna tri o quar dii il vehis ad ulaloke por interviuvo, e nokte il kontis elua gratifiki. Il glatigis la dolaro-bilieti sur la tablo ed amasigis la diversa moneto-peci dolarope. Singlamatine il igis el ponderar su.

Dum du semani el perdabis 1,5 kilogrami.

"Me manjetas," el dicis. Me fastas dum la jorno, e me manjetas dum laborar. Lo helpas."

Ma pos semano el perdabis plu kam du kilogrami. Pos plusa semano, plu kam quar kilogrami. Elua vesti laxeskis sur elu. El mustis cherpar ek la lokaco-pekunio por komprar nova laboro-vestaro.

"On babilas pri lo che la laboreyo," el dicis.

"Babilas pri quo?" Earl dicis.

"Ke me esas tro pala, exemple," el dicis. "Ke me ne aspektas sama. On sucias pri ke me perdas tro multa pezo."

"Pro quo to esas problemo?" Earl dicis. "Ne atencez li. Lo ne esas lia afero. Li ne esas vua spozulo. Vu ne mustas lojar kun li."

"Me mustas laborar kun li," Doreen dicis.

"To esas justa," Earl dicis. "Ma li ne esas vua spozulo."


Singlamatine il sequis el aden la balnochambro e vartis dum ke el stacis sur la balanco. Il genuflexis kun krayono e la paperofolio. La folio kovresis per dati, dio-nomi e nombri. Il lektis la nombro sur la balanco, konsultis la folio, e sive inklinetis la kapo, sive frunsis la labii.

Doreen pasis plu multa tempo en la lito nun. El kushis su pos ke la pueri departis a skolo, ed el dormetis dum la posdimezi ante irar a la laboreyo. Earl helpis pri domo-taski, spektis televiziono, e lasis el dormar. Il kompris por li omna nutrivo, e de tempo a tempo ekiris por interviuvo.

Unnokte il kushigis la pueri, ekswichis la televiziono, ed ekiris a drinkeyo. Kande la drinkeyo klozesis, il vehis al kafeerio.

Il sidis an la servotablo e vartis. Kande el vidis il, el dicis "Ka la pueri standas bone?"

Earl inklinetis la kapo.

Il lente komendis. Il regardadis elu dum ke el movis alonge la servotablo. Il fine komendis fromajo-"burger". El transdonis la komendo al koquisto e lore servis ulu altra.

Altra servistino arivis kun kafeokrucho e plenigis la taso di Earl.

"Qua esas vua amiko," Earl dicis ed indikis sua spozino.

"El nomesas Doreen," la servistino dicis.

"El aspektas tre diferanta kam lastafoye me esis hike," il dicis.

"Me ne savus," la servistino dicis.

Il manjis la "burger" e drinkis la kafeo. Homi konstante sideskis e staceskis an la servotablo. Doreen servis la maxim multa homi, ma de tempo a tempo l'altra servistino servis ulu. Earl spektis sua spozino ed askoltis sorgoze. Dufoye il mustis livar sua stulo por irar a la neceseyo. Singlafoye il questionis su kad il forsan ne audis ulo dum sua absenteso. Kande il retrovenis duesmafoye, ilua taso ne plus esis ibe ed ulu altra sidis sur ilua stulo. Il sideskis ye la fino dil servotablo apud plu olda viro.

"Quon vu volas?" Doreen dicis ad Earl kande el vidis il itere. "Ka vu ne devas esar heme?"

"Donez a mea kafeo," il dicis.

La viro apud Earl lektis jurnalo. Il spektis Doreen varsar por Earl taso de kafeo. Il regardetis Doreen dum ke el formarchis. Lore il duris lektar sua jurnalo.

Earl drinketis sua kafeo e vartis la viro dicar ulo. Il observis la viro ek l'angulo di sua okulo. La viro finabis manjar. La viro acendis sigareto, faldis la jurnalo, e duris lektar.

Doreen arivis e forigis la sordida plado e varsis por la viro kafeo.

"Quon vu opinionas pri to?" Earl dicis a la viro, indikante Doreen. "Ka to ne esas ulo specala?"

La viro regardis Doreen e lore Earl. Il duris lektar sua jurnalo.

"Or, quon vu opinionas?" Earl dicis. "Kad ol aspektas bona o ne?"

La viro sukusis la jurnalo.

Kande Doreen formarchis, Earl frapetis la shultro dil viro e dicis "Askoltez. Regardez elu. Nun spektez ico. Ka me povus havar chokolado-desero?" Earl vokis a Doreen.

El haltis avan il ed expiris. Lore el turnis e prenis plado e la kremglacio-eskupilo. El inklinis su aden la frostigilo e komencis eskupar la kremglacio. Earl regardis la viro e ridetis kande la jupo di Doreen acensis. Ma la viro regardis l'altra servistino. E lore la viro pozis la jurnalo sub sua brakio e pozis sua manuo en sua posho.

L'altra servistino parolis a Doreen. "Qua esas ica karaktero?" el dicis.

"Qua?" Doreen dicis e cirkumregardis kun la plado en sua manuo.

"Ilu," l'altra servistino dicis ed indikis Earl. "Qua esas ica jokero, omnakaze?"

Earl ridetis e duris ridetar. Il duris til ke lua vizajo divenis deskomfortoza.

Ma l'altra servistino nur studiis il, e Doreen komencis sukusar sua kapo lente. La viro pozis kelka moneto-peci apud sua taso e staceskis, ma anke il vartis la respondo. Li omna fixe regardis Earl.

"Il esas vendisto. Il esas mea spozulo," Doreen fine dicis, levante la shultri. Lore el pozis la nefinita chokolado-desero avan ilu e foriris por kalkular ilua fakturo.


da Raymond Carver

(Tradukita da James Chandler.)


Back to the International Language Ido

James Chandler 25-Apr-20