Original Poems in Ido

On this page you will find original poems in Ido. If you need help translating them, vocabularies are available at the Official Ido Website.

There have been visitors to this page. Last updated 6-4-97.


KANTO DIL CIGNO

Oportas nun digna rezigno,
Murmuris serene la cigno
Spektante la bandi de sturni
Qui per sua jiri e turni
Milope disflugas sen fino.
Tal esas ne mea destino,
Ed il levis su, por al vento
Kantar sua lasta lamento

Exterius (por Hellmut Röhnisch).


LUMIZATA FENESTRI

Kande me iras vespere
tra stradi tenebroza,
me vidas en multa domi
fenestri ja lumoza

Me diskrete regardas
tra fenestri dil domi
vidas en klara chambri
asemblata la homi

Sub varma lumo dil lampi
en sekures' familiala
existas nur homi felica -
od a me semblas tale.

da Heidi Neussner.


ME RENKONTRIS TU...

Me renkontris tu somere
Lejera qual elfo, bela qual rozguto
tu dansis sur la prati.
Ni vagis kune tra boski e birko foresti.
Tu donis a me de tua yuneso
e tua boko suflis ke tu men amis.

Me renkontris tu autune.
Esis nebuli sur la prati
ed esis la tempo di pluvo.
Ni disputadis, e tu dicis ke ni mustis separar. Tua voco esis harda,
tua okuli indiferenta.
Tu iris - me esis sola.

Me renkontris tu vintre
en la granda urbo.
Tu me ne vidis nam tua regardi esis nur por lu.
Ma la varmeges' en mea sango -
l'ardoroza palpitado dil kordio
naracis por me la fablo dil somero.

Da e por Axel Rylander, respektata sueda idisto qua livis ni en julio 1996.


SPEKTANTA DEL MONTO

Pensi vagas tra la kapo,
Lenta-ritme me marchadas,
Me direktas mea pazi
A la fora, alta monto
E de ibe me regardas
La stradeti e turmeti,
Ube homi laboradas
E lamentas e disputas,
Ube hasto regnas omno...

Sur la monto tranquilega,
Ube nur la vento suflas
E la nubi pasas lente,
Tranquileso men eniras,
Nula hasto, nul suciado.

Acensinte ica monto
La okuli su apertas,
Komprenante la valoro
Di la omnadia agi,
Di disputi e diskuti
E di la homal meleo.

Nur la senrankora agi,
Nur la bon intenci kreos
To quo esos aspirinda:
Kontenteso por la homi!

Da Henry Jacob.


Return to the Ido Homepage
This page is hosted by Yellow Internet
James Chandler 1997.