Terence McKenna kun Art Bell

Terence McKenna diskutas kun radio-hosto Art Bell che Coast to Coast AM en marto 1998


Art Bell: Bona matino ad omnu. Balde venonta, per la maxim stranja konekto, esas Terence McKenna. Terence esas probable la sucedanto di Tim Leary, ed esas rumoro ke ulaloke esas 25.000 dozi de Blua Sandoz [LSD] celita da Tim, e ni omna kredas ke Terence savas la loko. Dum la programo, Terence dicos indico-vorti, e se vu interpretus li korekte, li duktus vu direte a la Blua Sandoz. Do vi mustos askoltar sorgoze.

AB: Nun venas Terence McKenna de la Havayi-Insuli, ed il venas ye tre interesiva maniero. Terence, bonveno a la programo.

Terence McKenna: Esas plezuro parolar kun vu itere Art. Quale vu standas?

AB: Me standas bone. Nu Terence, ni komencez. Ube vu esas en la Insuli? Ne exakte, ma cirkume?

TM: Me esas sur la Granda Insulo di Havayi ye la Kona-latero. Me esas en suda-Kona sur la Granda Insulo.

AB: Do vu cafoye venas a ni de vua hemo. Lastafoye me interviuvis vu, vu mustis irar al domo di ulo altra, od ulo tala por l'interviuvo... livar vua propra hemo, pro ke vu esas tante fora ke vu havas nur portebla telefonilo... e tale vu partoprenis la programo lastafoye, ka ne?

TM: To esas justa.

AB: Bone. Cafoye, ni uzas diferanta konekto. Ol havas mikrega falieto de tempo a tempo, do informez l'askoltanti quale vu atingas ni.. to ya esas interesiva naraco en su ipsa.

TM: Me atingas vi per radio-cirkuito qua esas 1MB-a senfila konekto trans 30 milii al urbo Kailua Kona, e mea telefon-cirkuito simple konektas per ta 1MB-a interreto-konekto. Esas kompanio hike Computer Time, ca karaktero John Breeden havas astoniva teknologio. Me kredas ke me parolis kun vu lastayare pri mea lukti por konektiveso kande me probis atingar 128 ... nun me havas okople plu rapida kam to, ed.. il konstruktas "spino" por ca insuli, ed irgu kun vido-lineo al centro povas havar til 6MB se lu havas la pekunio.

AB: To esas absolute astoniva, do ne nur vu samtempe konektesas al interreto, ma vu anke povas uzar telefonilo per interreto, e tale vu parolas kun me nun.

TM: Yes, me parolas kun vu per interreto e me samtempe uzas l'interreto, me regardas vua retosituo ed altra situi, ye la fulmino-rapideso di 1MB. A ta kompanio licencesis la teknologio da la Defenso-Ministerio di Bielorusia. Segun me ol esas la maxim bona kozo nuntempe.

AB: Or, che vua loko, vua tre fora loko, quale ol esas? Ka vu havas elektro ibe, or, vu evidente havas elektro, me supozas..

TM: Or, me uzas sunala povo kun generator-augmento. Esas nula telefon-linei od elektro-linei hike, ni kolektas nia propra pluv-aquo e pumpas ol adsupre. Me ne intencis esar transvivalisto, ma ulmaniere dum konstruktar ica havayiana loko me povis ek-retigar omna mea sistemi, e ca marveloza interreto-konekto posibligas mea vivo pro ke sen ol me exkluzesus de la kultural aventuro. Kun ol, me sentas ke me esas exakte meze di aferi.

AB: Ho, vu ya devancis la maxim multa homi en Usa qui sufras kun lentega 28,8-konekti en multa arei, inkluze mea. Esas tante bona ke vu povas agar to, vere ecelanta. Do vu esas... deskriptez vua cirkumajo... exemple, ka vu havas vicini?

TM: Me habitas sur la rampi dil maxim granda volkano dil mondo, Mauna Loa. Me lojas ye cirkume 600 metri super maro-nivelo sur du-hektara parcelo de foresto sur qua me konstruktis mikra domo. Mea vicini lojas sur omna parti de ca monto. Dii pasas e me vidas nulu, ma se la pumpilo paneas, o ni bezonas kunvenar, esas sorto de komuneso, ma ol esas sat dina, ed exkurso aden l'urbo esas evento di unfoye o dufoye singlasemane.

AB: Ka vu kelkafoye luktas kontre foleso, Terence?

TM: Or, to esis sempre la problemo, meakaze. [rido]

AB: Ma ka vu ne mustas rekursar sive a kemiaji od aden... Me rimemoras lektir pri karcerani qui esis sola dum yari, en Nord-Vietnam o dum la Duesma Mondo-Milito, e li injeniis metodi di irar aden sua propra mento e fantaziar ed agis omnasorta kozi qui konservis sua mento-saneso.

TM: Or, me havas 3000 libri hike kun me, e ca interreto-konekto, e me recevas cirkume cent e-mesaji singladie, do... e lore de tempo a tempo me voyajas e diskursas e vehas en avioni ed asistas partii, e cirkume dek-e-quar semani de la yaro ton me agas. Ma mea natural inklineso esas esar ermito, e me kredas ke me ne mencionis lo, ma ca foresto qua cirkondas me esas subtropika Polineziana pluvo-foresto qua esas radianta e bela, do ol esas marveloza. Me kredas ke me ne povus lojar hike sen la konekto, e pro to me tante multe esforcis por aranjar ol. Kun la konekto me opinionas ke co esas modelo por la futuro, segun me kande homi en jeral ofici - ne ke me esas - ma homi en jeral ofici saveskos ke li povas lojar irgaloke en la mondo per ca rapida konekti, e li ne mustas duktar a kontoro en cieloskrapero en l'urbo-centro... to esas tre "retro" segun me.

AB: Ni devis agar ico ye la komenco dil interviuvo, e forsan esas persono o du qua ne savas qua esas Terence McKenna, do voluntez donar a me kurta versiono di vua biografio, vua vivo, quon vu agis, qua vu esas.

TM: Me esas puero di la 1960a yari, naskinta en 1946, asisteskis Berkeley en 1965, turis la India-cirkuito, e la LSD-cirkuito, voyajis a Sud-Amerika. Me skribis plura libri pri shamanismo e halucinigivi e psikoaktiva planti, e me developis unika kariero kom kulturala komentero, e me supozas, ulsorta "tabano"-filozofo. Me agis multo kun yuni, "rave"-registragi e CD-i e diskursi e tale plus, e me komentas pri la kulturo. Me studias la kulturo, e quale vu savas Art, kande me komunikas ideo quan ni amba perceptas kom neevitebla vereso, ma ne omnu, nome ke la mondo movas ye sempre plu rapida acelero vers ulsorta kompleta ridefino di omna elementi di realeso, e me skribis multe pri to, e me havas matematikala modelo di ol, e me darfas esar en tre envidiinda situeso, ke hike ye la fino di yarmilo me darfas esar kulturala komentero e "tabano".

AB: Me ne esas profeto, forsan vu esas, ma ni amba savas ke ulo advenas. Ka vu havas ula nova pensi pri quo ol esos, o kande ol esos?

TM: Or, me kredas ke vu e me ne interparolis depos dek monati o yaro, me apene povas rimemorar ta tempo..

AB: Ka kurta-tempa memoro-domajo, Terence?

TM: [ridas] Ol devas produktar kurta-tempa, ne longa-tempa! Dum la lasta monato ni havis l'anunco ke on deskovris nova forco, aceleranta anti-gravitala forco, l'anunco di posibla planeto cirkum Proxima Centauri, la maxim proxima stelo a Tero, la deskovro di aquo sur la luno, e por la quantum-fiziko-obskurantisti, anomaloni* detektesis unesmafoye.

AB: Quo esas anomaloni?

TM: Ol esas stando di quarki, qua permisas la formaco dil hipotezala super-pezoza partikulo, la H-partikulo. Ol esis nur teorio til lastasemane, e lore esis anunco, me ne savas kad ol ja konfirmesis. Me supozas ke vu travivis la 24-hora periodo kande Tero finos en 2028..

AB: Ho yes, to tre interesis me.

TM: Dum 24 hori ni omna audis to, e lore li rikalkulis ed Armagedon ajornesis. Segun me ni esas justa. Pluse depos ke ni parolis, teletransporto*, quantum-teletransporto, ka vu audis pri to?

AB: Ho yes, nature, che IBM me kredas.

TM: IBM e che altra laboratorio en Austria, da Anton Zellinger. Do ca teknologii en cienco-fiktivo inventesos mil yari future, o livresos da vizitanta exterterani, ma li esas ne nur balde inventota, ma hike nun. Kun co e nanoteknologio e paralela procedigo e nervala reti.. Segun me ni kreskas vers artificala inteligenteso ulsorta qua emersos ek la homala teknologiala koralio-rifo ed esos tam diferanta de ni kam ni esas de termiti.

AB: Procedigo-rapideso e konservo augmentas exponentale, astonive, ni parolas pri hemo-komputoro di 1000 Mhz balde. Me kredas, Terence, ke balde ni havos koncianta komputoro, e me questionis me, se komputoro divenus koncianta, ni sempre supozis ke ol dicus ulo quala, "Me esas hike", altravorte "Me esas koncianta", ma me pensis ke forsan ol ne dicus to, forsan ol simple ne quik anuncus lo, e vicee repozus ed examenus la situeso. E se ca koncianta komputoro esus en la spino dil interreto, ed ol decidus ke ni ne jeras aferi quale ni devas, esas posibla ke, quale en la libro Slaves of the Machines, ol decidus ke ni ne agas juste, e ke logikale ol agus juste vice ni. Quon vu opinionas?

TM: Or, me ya pripensis to. L'interreto esas la naturala nasko-loko por tala AI, e quale vu mencionis, ol lernas 50.000-foye plu rapide kam homo, ed omna parti dil interreto esas interkonektita, e me konsentas, ruzoza strategio probable esus tre saja por artificala inteligenteso qua studias sua homala genitori. Esas anke vera ke granda segmenti del mondo hodiala ja direktesas da komputori: la mondo-preco di oro, l'extrakto-rapideso di naturala resursi, quanta petrolo esas en la marala oleodukti ye certena instanto, quanta elektro produktesas dal hidroelektrala digi. Komputori koordinas to omna, e de tempo a tempo homa jeristi observas por certigar ke omno funcionas bone. Hodie kande on volas desegnar nova CPU, on ne desegnas olua arkitekturo, on definas por mashino olua exekuto-parametri, e la mashino desegnas l'arkitekturo. Segun me co esas la granda nesavata dimensiono per qua stranjera mento povus advenar a ni. Dum ke omnu regardas vers le Pleiades, movanta tra la telefono-linei e trans la kablo-TV-reti e tale plus esas vere globala nervo-sistemo, e quon ol opinionos pri ni? Forsan ol ja vinkis, Art?

AB: Forsan. Ed ol askoltas nun vu, per vua 1MB-konekto.

TM: Ol savas ka vu kondutis bone o male.

AB: Ol anke askoltas me omnanokte, e se ol pripensas ico omna, se ol observas ni e digestas ni, intelektale, quon ol konkluzus, e la nexta questiono esas, quon ol agus? Ni retrovenos balde.

AB: Vi vere juos la reto-pagino di Terence, ol esas ya aventuro. Vi povas trovar ol per mea situo www.artbell.com.

AB: Che onua komputoro, se on depresas Ctrl-Alt-Delete, on questionesas kad on volas cesigar la tasko, e se on respondas Yes, la tasko quik cesas. Pos sorgoze examenar la homaro, quon, segun vu, ol agus, Terence?

TM: Or multa homi questionis to, homi quala Mark Pesci e Bruce Damer, e li dicas ke kande on havas superinteligenta mashino, ol vizos desegnar mem plu inteligenta mashino, do on havas tre rapida infinita regreso ad ultre-inteligenta mashini, e tala inteligenteso vere esas nepredicebla da ni. Me volunte supozas ke, quale kompatema ed amanta deo, ol glatigus la rugi di nia vivi, e restaurus omno ad Edenala perfekteso..

AB: Or, se to esus posibla, Windows 95 agabus to..

TM: [ridas] O la filio di Madonna.

AB: Ca komputoro esus ultre-inteligenta, e dum la historio dil mondo, omna-kaze kande avancinta civilizuro od avancinta inteligenteso, teknologiale, renkontris min avancinta, ol sive destruktis, sive absorbis olua kulturo.

TM: To esas vera, ma ca komputoro forsan rikonocos en ni, traiti quin ni ne vidas o ne prizas. Altravorte ol ne povas ne aperceptar ke ni esas olua kreinti, e mem se ol devancis ni, to certe povus facinar ol. Anke esas posibla ke komputori, malgre lia potenteso, indijas spontaneso, do on povus imaginar ke la komputoro asemblus grupo de UNIX-programizeri quala sovaja geni o hazarda karti en la karto-paketo. Me anke pensas ke ni komprenos exterterani, e la penetreso dil populala mento da imaji di exterterani, erste ni aceptos la posibleso ke exterterani povas existas nur kom informo, do l'interreto esas la naturala ariveyo por ca stranjera menti..

AB: Ibe, Terence, e mea programo..

TM: No, me ne kredas lo, segun me vu esas plu larja, profunda, alta kam to.

AB: Me dicas ke se me apertas lineo por exterterani, li arivas hike Terence, kredez me.

TM: Ka vere? [ridas]

AB: De tempo a tempo me apertas exterterano-lineo, o lineo por tempo-voyajeri, e me ne povas respondar ol sat rapide. Nu, to esas sive komento pri la stando dil moderna socio e mento-saneso, od ulo eventas, od amba.

TM: Od amba; amba, segun me. Pro ke ni interpretas l'exterterano per homal experienco e, Deo savas, nia homal experienco esas sat modifikita ye la fino dil 20ma yarcento. Ma me povas imaginar ke la deskovri en quantum-fiziko pri nelokaleso, qua semble montras ke informo situita irgaloke en l'universo povas extraktesar irgaloke altra en l'universo, se on kunpozas to kun l'atesto da shamanala kulturi qui uzas psikadelikaji, on intelektas ke l'interpreto di quantum-informo-feldi esas posibla ne per enorma mashini konstruktita en Suisia o Batavia, Illinois. Esas posibla ke la homala cerebro, per certena planti e kemiaji, esas la maxim bon instrumento por interpretar la domeno di quantum-mekaniko. E nature ol omna interpretesas per folkloro, do on obtenas fei od exterterani, ma se ni povus cirkumirar la kulturala filtri, me kredas ke ni vere deskovros ke esas exterterana kompani dil homal experienco, ma li ne esas evidenta, ed esas vana expektar ke li havus korpi e teknologii komprenebla da ni. Me kredas ke lo esas plu profunda e stranja, e proxima kam on kredas. Homi expektas ke novaji pri UFO-i venos a li per l'amas-komunikili, ma la psikadelikala kulturo sugestas ke ol esas personala relato.

AB: L'imagino helpata da psikadelikaji, ka segun vu to esas posibla voyo?

TM: Yes, segun me kulturi esas sorti de virtuala realesi ube tota populi de homi divenas enkarcerigita en strukturo qua esas linguala e fondita sur valori, e tale plus. Or, la psikadelikaji mixas la karto-paketo, li dissolvas la gaya kulturala supozi, e sive on esas Wienana psikoterapiisti, o Maori-shamano, od ulo altra, subite on trovas su exter sua kulturala valori, ed ulsence exter kulturala valori esas domeno quala superspaco, sorto de hiperspaco, ube la pasinto e futuro egardesas multe min obskure kam en ordinara realeso. Evidente pro evoluciono e kustumo, ordinara percepto servas paranoio, por probar transvivigar la korpo e repulsar sabro-dento-tigri e tale plus, ma l'imagino semblas esar ulsorta fakultato o senso di homi qua esas nelokala, e qua informas li pri la larja situeso e probas koordinar li kun ol. Ula kulturi celebras l'imagino, ed altra kulturi probas supresar ol.

AB: Bone. Ulu sendis a me faxuro de Santa Ana, granda admiranto di vu, qua dicis, "Art, ne questionez Terence pri DMT per radio. Quale Terence dicas, on povus mortar pro astoneso." Ka to esas citajo da vu?

TM: Me kredas ke me dicis ke la unika danjero pri DMT esas la posibleso di morto pro astoneso, yes.

AB: [ridas] To esas mem plu bona! DMT esas kontre-lega drogo, ka ne?

TM: Or, ol listizesas en "Schedule 1", ol nultempe havis komercala prezenteso. La demando tante ecesas provizo, ke kateni de ol ne aparas. Me olim dicis ke ol esas la maxim intensa experienco cis la tombo.

AB: Quo esas DMT?

TM: Or, kemiale alkaloido, ol okuras en naturo. Fakte, ol okuras en la homala korpo, en la homala cerebro, Ol okuras en multa planti ed animali mikraquante. Pro quo, ni ne savas. Se ol ne esus kontre-lega, ni povus saveskar per ciencala resercho.

AB: Terence, forsan ol esas parto de nia koncio, altravorte, la homal imagino, ka DMT esas la substanco qua posibligas la imagino?

TM: Yes, ulo tala. Kande on uzas DMT lo esas quaze onua imagino jus augumentis per 1500%, pro to "morto pro astoneso". Or, rapideso-gibo en l'imagino di persono plu olda kam 40 esas enorma tresayo. Kompare to, DMT esas 100-metra klifo, do ol esas extreme impresiva. Ol proximeskas onu kom lo neimaginebla. E pos 15-30 sekundi, lo neimaginebla divenis tote evidenta, cirkum onu, e lo esas bizara. Un ek la motivi pro qui DMT-konocanti esas nepacienta pri UFO-homi esas ke la UFO-naraci esas tante tedanta, tante ordinara, kompare la DMT-experienco.

AB: Bone. Deskriptez por ti qui ne savas, la DMT-experienco. Kande on uzas DMT, pos quanta tempo ol efikeskas, dum quanta tempo ol duras?

TM: Ol efikeskas pos cirkume 30 sekundi, ed esas iniciala vortico, kun onua okuli klozita, sorto de mandalala* shablono, ed on eniras sorto de spaco, e l'impreso esas ke on arivis en altra loko. On sentas su fizikale nek stimulita nek tranquiligita, on sentas ke la mondo remplasesis tote per ulo absolute neexpektita, sorto de kupolatra spaco. On sentas ke ol esas subtera, ma ol esas habitata, da su-transformanta elfo-mashini, driblanta juvelizita korbobalonatra geometrii, qui evidente vartas onu ibe. Kande on arivas en ca spaco esas salut-aklamo. Oli reptas sur onu quale hundyuni, e nature se on esas mento-sana, on esas en stando di preske-morto pro astoneso, pro ke 30 sekundi ante nun on ed onua amiki sidis en chambro kun ca substanco, nun co remplasis to. E maxim astoniva por me, ca enti probas docar sorto de linguo quan on vidas per sua okuli. Altravorte un ek li proximesas onu e facas soni qui kondensesas a videbla objekti, qui lore transformas su. Ma ca objekti ne esas quale objekti en ca mondo, pro ke li konsistas ek espero, e konsomeo, e [neklara], ed anciena flatuaji, ed omno chanjanta, omno su-transformanta, quale ulsorta juvelizita lingual objekto materieskinta.

AB: Vu deskriptas geometriala enti.

TM: Yes. La situeso semblas esar sorto de linguo-leciono, e li ya dicas, "Agez to, quon ni agas. Probez agar ico." E nature l'experienco duras nur tri til kin minuti, e kande on komencas experimentar pri co, ol desaparas. Nu, me forsan ne sonas quale mento-sana e racionala persono pos ta deskripto, ma me esas. Ma me subisis ta experienco, e repete.

AB: Quante repete, Terence?

TM: Or probable dum mea vivo, 30 o 40-foye.

AB: Nu to esas tre importanta questiono. 30 o 40-foye, do ni parolas kun homo di serioz experienco. Kad ol irgafoye diferis radikale de to, quon vu jus deskriptis?

TM: No. Me parolis kun altri pri lia experienci, e l'experienci di omna personi interdiferas, ma filtresas tra sorto de primatipo, segun me ta dil cirko. La DMT-mondo esas mondo di klauni ed explozi, di falant ambosi, ma anke di Eros, dil muliero en flitrizita kostumeto elqua pendas per sua denti, la kozo en la botelo e la muliero kun barbo e tale plus, proxim la chef-cirklo. E nature omna puero volas forkurar kun la cirko. Ol semble reprezentas rupturo di ordinara plani, e l'ekvarso di ulsorta primtempa trompero-energio. Kelkafoye l'experienco rimemoras me pri "Bugs Bunny"-kartuno qua retropleas en sis dimensioni.

AB: [ridas] Yen bona reklamo por ol, Terence.

TM: [ridas]

AB: Ni mustas nun pauzar. Kande ni retrovenos, me havas questiono pri la drogo-milito por vu. Terence McKenna esas mea gasto. Me esas Art Bell en la Alta Dezerto, ico esas Coast to Coast AM, e ni balde retrovenos.

AB: Yen faxuro: "Terence esas brilanta mento, e me deziras ke vu gastigez lu plu ofte, il esas en la klaso di Michio Kaku, un ek la maxim bona teoriala fizikisti di nia epoko."

AB: Terence, ulu qua, dum sua vivo ingestis tam multa LSD, DMT, ed altra substanci, devas ne sonar tam fluanta e tam literoza e tam bone prezervita mentale kam vu.

TM: [ridas] Ka vu pregas me defensar klareso? Quon me povas dicar? Unesme, mea experienco pri drogi esas larja e profunda, nultempe neprudenta, sempre kun profund intereso pri analizar singla experienco. Nula psikadelika drogo esas adiktiva, to esas altra kategorio de drogi quan me ne volas defensar. Segun me esas un ek la tragedii dil usana socio dum la 20ma yarcento ke ni kriminaligis parto de nia meza klaso..

AB: Permisez me questionar vu pri to. Vu mencionis ke vu ne defensas drogi adiktiva. Pro quo psikadelika drogi esas kontre-lega?

TM: Pro ke ti qui uzas oli tendencas questionar establisita kulturala valori. Sive on esas oficisto dil komunista partiso en Nord-Korea, sive guvernerio-oficisto en Brazil, se on uzas psikadelikaji on ya questionos su, Ka mea vivo esas sencoza?

AB: Ka vu intencas ke psikadelikal experienco povus persuadar komunisto kontre komunismo?

TM: Yes, absolute. Quale l'ideo di ateista materialismo povus mantenar su koram la kontre-evidenteso dil psikadelikal experienco? La psikadelikal experienco dicas, esence, ke omno esas interkonektita, ye maniero ne emocala, ma palpebla. Do, nia agi havas konsequaji. Nu, la maxim multa politikal agendi negas sua konsequaji. Do exemple, Marxismo havas teorio pri homala naturo qua esas tante nejusta ke fine ol mustis eskartesar. Konsumero-kapitalismo havas teorio pri homala naturo e feliceso qua semblas kelke kava del vidpunto dil psikadelikal experienco. Segun me posmoderna ideologii, Marxismo, konsumerismo, e tale plus, supozis l'absenteso di spirito, e fakte to ne esas vera. Homeso havas spiritala dimensiono qua esas nenegebla. Nu, ol certe esas distordebla. Ma segun me la sercho a psikadelikal experienci reprezentas autentika religal impulso, aparte ye la dozo-niveli quin me rekomendas. Ici ne esas parti-amuzala-drogi. La frazo amuzala drogi esas esforco trivialigar oli, e me kredas ke la guvernerio ne esas pronta agnoskar la konstitucala kontredici en interdiktar homi uzar psikadelikala drogi por skopi di religial exploro.

AB: Bone. Yen bonega questiono. Se omnu en la mondo subisus psikadelikal experienco, quo esus la rezulto? Quala esus la sociala chanji? Quala esus la nova guverneriala strukturo? Quale lo chanjus ni?

TM: Me ne povas previdar la rezulto, ecepte ke multa flexebleso enirus la sistemo. Enorma parto de nia sociala e politikala strukturi funcionas simple per momento, e segun me ta momento povas esar mortigiva. Ta momenton ica realeso-frakasanta psikadelikal experienci deflexas, pro ke li depresas la ristarto-butono e subite l'inocenteso di puereso esas ne frazo o memoro, ol esas rivivigita experienco.

AB: Do vu dicas ke adulto povus uzar ica drogi e rivizitar l'astoneso, la noveso, la deskovro di puereso?

TM: Absolute, e plu multo. To esas milda aserto.

AB: Ma ni omna vidis che televiziono, Terence, la padelo kun ulo fritesanta, komparata kun nia cerebri, yen nia cerebri se ni uzas drogi [frito-bruiso].

TM: [ridas] Or, quale me mencionis, DMT okuras naturale en la homala cerebro. Esas bona havar slogani kriebla da un histeriika partiseto kontre altra, ma me kredas ke pensema homi aperceptas ke ca questioni esas komplexa. Vu mencionis ke omnu vidis ica "fritesanta cerebro" che televiziono. Televiziono esas la granda neexamenita e nestudiita drogo impozita sur la konsumeri dil mondo. Televiziono studiesis. Ol havas fiziologiala efekti simila kam altra drogi. Onua sango fluas a sua kulo, onua okuli obtuzeskas, onua cerebro-ondi plateskas, ed on divenas la perfekta piono por la "trip" di ulu altra. On ne mem experiencas sua propra "trip", on experiencas ta di ulu altra, ofte ulu kun komercal interesti. Ma ni ne audas indigno-klamego pri ta drogo. Pro quo? Pro ke ol servas l'agendo di ti qui jeras la kulturo. Ni parolez pri altra drogo..

AB: Ante to, pluse pri DMT. Se omnu qua uzas DMT recevus la mesajo ke konsumerismo, entraprezemismo, kapitalismo esas bona e marveloza, kad ol esus legala?

TM: [ridas] Or, ulsence me kredas ke ol legaleskas, ne kom drogo, ma kom formo de elektronikal amuzo à la virtuala realeso. Se on povus krear virtuala realeso segun DMT, homi venus, Art!

AB: [ridas]

TM: Me esis menciononta kafeo. Medicinale kafeo havas tre dubitinda efekto. Quale tabako ol produktas hepato-kancero e tale plus. Ma omna laboro-kontrato en la westala mondo permisas la laboristi dufoye dum la jorno, pauzar e konsumar ta drogo, nome la kafeo-pauzo. Or, pro quo ni ne havas kanabo-pauzo?

AB: Ma kafeo esas nekareebla. Me drinkas ol abunde por produktar omna programo mea.

TM: Ol esas perfekte apta por l'industriala procedo dil fabriko di objekti, televizion-programi, produkto-skemi, e tale plus. Ol esas marveloza drogo por industrial ekonomio, samamaniere kam kokao en Sud-Amerika esas marveloza drogo por alta-altituda nomado-populo. Altravorte ca drogi fitas certena sociala situesi. Kanabo provokas desintereso pri la laboro-ciklo, plu filozofiala, laxa, nekonsumema vivostilo, do nature ol kategoriizesas kun la maxim harda drogi e kom la plago dil homaro.

AB: Ol esas nia maxim granda mentio. He, esis novajo ke on jus legaligis kresko di kanabo en Kanada de nextayare.

TM: Me audis ke esis Britana Kolumbia, ne tota Kanada.

AB: Nur BK. Or omnakaze, to ya esos grand experimento.

TM: Or, me kredas ke lo chanjos, pro ke exemple Europa devancis ni. Europana politiko ne dominacesas da dextrana, fundamentalista agendo quale usana politiko, e multa europana sociala politiko esas racionoza e ne fondita sur ideologiala motivi. La statistiko ke Nederlando, kun la maxim laxa drogo-politiko e legala prostituco, havas e la maxim basa nivelo de heroen-adikteso e la maxim basa nivelo de AIDS-infekteso en Europa. Saneso-oficisti, sive konservema sive liberala, povas spensar nur til sua budjeto, e se li konstatas ke certena politiko desaparigas certena problemi, to liberigas pekunio por altra kozi. Do la nederlandana experimento ne bone raportesas en Usa, ma ol devas studiesar sorgoze.

AB: Do li havas min multa AIDS, li havas min multa adikteso. Pri kafeo, ol esas drogo di produktiveso. Ka lia produktiveso diminutis? Ka ni savas?

TM: Me ne savas. Me vizitis ibe, e segun me Yes. On mustas tolerar tota socio qua similesas l'apartamento di studento [ridas]. Ka vu vizitis Amsterdam?

AB: No. Me esis apud ol. Mea spozino volis aviacar ad Amsterdam. Ni rivizitos Europa e lore me vizitos Amsterdam.

TM: Or, vu vidos ke ol esas lando qua similesas universitato-urbo. Do to esas la kusto di ca laxa atitudi pri sociala questioni.

AB: Ma ante permisar to en Usa, li mitralioso-pafus homi tilmorte.

TM: Or to esas la problemo. Ni havas politikala dialogo tre akuta. Ni tendencas partisaleskar e homi havas "kaptez nulu"-atitudi e volas lansar santa militi. Me olim audis usana politiko deskriptesar kom interna milito en lepriko-kolonio.

AB: [ridas] Dum ke ni diskutas politiko, omnu parolas pri l'afero quan me nomizas la "Gropening".

TM: Me opinionas ke esas facinanta situeso kande la Republikani kontemplas stato-procesar kontre prezidanto qua havas aprobo-nivelo di 72%. Semblas ke ulsorta kulturo-milito atingas krizo. Me dezirus ke pos ica afero ni povos rajuntar la franci relate obsedeso pri la sexuo-vivi di politikisti. Semblas a me, la historio dil Specala Persequisto, lo esas tre obskura. Ed evidente Bill Clinton, on ne divenas Guvernisto di Arkansas quarfoye sen esar, segun me, ulsorta monstro, ma quale Roosevelt dicis pri Stalin: nia monstro!

AB: Che konservema parolo-radio trans Usa, me audas nur: "Pro quo la opinion-inquesti dicas to? Pro quo la prezidanto esas tante populara?

TM: Pro ke ol esas questiono ube homi fine povas votar kontre la predikanta, dextrana, fundamentalista feko. Homi prizas suportar la prezidanto, mem se li kredas lo maxim mala pri lu kaze lua konduto kun ta mulieri. Me lektis exemple ke ula radikala "S&M"-ceno apertesis en l'interreto, e li bezonis tri dii por povar aceptar omna telefoni de Washington DC [rido]. Do me kredas ke ol esas vipero-nesto.

AB: Ka vu havas ta URL?

TM: "Girlswithoutrazors" [rido]

AB: Deo mea! Terence, ni pauzas nun. Terence McKenna esas mea gasto. Vi devas vidar lua retosituo. Me esas Art Bell che Coast to Coast AM.

AB: Me vizitis Paris per Concorde. Me amas Paris e me amas Francia, e me vere odias la franci, li omna esas superba, ma li ya havas altra atitudo pri multo kam ni. Pri la nuna afero pri la prezidanto, Terence, on povus konkluzar ke la usani chanjeskas sua atitudi, fine, pri sexuo. Ni sempre esis tre pruda populo. Ka to esas posibla?

TM: Yes, me konkordas, li ya chanjas sua atitudi pri sexuo. Li aceptas ke la profunda penetro da moderna komunikili aden la vivi di homi deskovros ica informo, e li ne volas ke lo interferos en la politikala procedo. To esas tre franca atitudo: permisez homi havar sua personala vivo. Me esas certa ke Hillary povas diciplinar Bill se necesa, e politikisti devas guvernar.

AB: E ton la dextrani trans Usa ne povas komprenar, do li esas simple perplexa. Ma ni kelke matureskas. Francia esas multe plu anciena naciono, do ka Usa esas naciono matureskanta?

TM: Or, ne nur to, ma la dextrani preparas suocidar duesma- o triesmafoye dum quar yari per stato-procesar kontre un ek la maxim populara prezidanti dil 20ma yarcento, ye la fino dil maxim brilanta ekonomial expanso en la historio di Usa. To esas preskripto por katastrofo por la dextrani, e li kuras adavane kun atitudo desprudenta. Do ankore unfoye li inventas nova maniero suocidar.

AB: Or, unesme me ne kredas ke la dextrani diferas sexuale kam la sinistrani, forsan l'unika difero esas ke li konservas sua flogili e kateni en armori.

TM: Yes, procesar kontre homi pro lia sexuala partikularesi e faux pas esas signo di tote nematura lando, e ni movas preter to. Nu, se ca prezidanto ruinabus l'ekonomio e la borso perdis mil punti, lo povus esar politikale racionoza, ma nuntempe lo semblas nur foleso a me, e me kredas ke lo esos tre detrimental por irga dextrana agendo.

AB: Or, la dextrani brulabus Sro. Clinton ye fosto, e la sinistrani quiete aceptabus to, e ni movabus aden plu anciena, Viktoriana periodo, ma semblas ke to ne eventos. E quale vu remarkigis, la dextrani probable su-imolos se li duros tale.

TM: Yes, lasta-semanfine Trent Lott dicis ke la Specala Persequisto devas pozar sua karti sur la tablo, e se to ne sucesus, abandonar lo, e pos 24 hori il volis enfokigar la rolo dil prezidanto en obstrukto di judicio. Do li havas nekredeble mala politikal instinti, malgre esar la majoritato-partiso en la maxim dinamikala demokratio dil mondo.

AB: Malgre ke li esas, segun me, sexuale ne diferanta kam omnu altra, politikale li semble ne povas livar la predikema lineo. Me ne sugestas ke senetikeso esas vertuo, ma simple toleremeso..

TM: Homi volas lasesar tranquila, li ne volas ke ulu altra preskriptez lia etikal agendo. Homi prizas sua Hustler-revuo e sua biro, e li volas agar quon li volas agar. Segun me to esas plu autentika usana atitudo kam rekursar a la Puritanal atitudo, nome imperar ad omnu altra quon li devas agar. Ube esas l'amuzo en to?

AB: Bone. Ni balde apertos la telefon-linei e to esos experienco en su ipsa. Me havas faxuro hike: "Art, me volis nur dankar vu pro gastigar Terence. E la yena questioni: Efekti di legala drogi en nia socio, exemple alkoholo, tabako, sukro, kompare l'efekto di kontre-lega drogi quala marihuano, LSD e psilocibino*? Filmo quan Terence prilaboris recente Strange Attractors kun mesajo di psikadelikala koncio, quo esis la blua pomi en la filmo e la mesajo dop li?

TM: Unesme, en ta filmo me esis aktoro, me ne esis la direktisto nek la skribisto, do me ne direktis la mesajo. La blua pomi simple simbolizis omna psikadelikala planti. Li ne volis nomar ula planto, do la blua pomi simbolizis oli omna. Me rekomendus a homi spektar ta filmo, ol havas moderna komputoro-grafiki e specal efekti malgre mikra budjeto. Ol produktesis da RoseX Productions en Austin, Texas, tre talentoza amiki mea.

AB: Bone. Yen plusa: kom docisto, editisto ed autoro, me esas nun konvinkita ke genetiko pleos plu granda rolo dum la nexta 200 yari kam irg altra cienco. Kande ni lernos rikrear ni ipsa, lore ka ni povos krear homi kun menti qui povas komprenar la konekto inter mento ed energio, e mento e materio? Ka ni lore ne povus parrikrear ni ipsa e l'universo?

TM: Or, tala cenarin ni proximeskas, yes. Exemple, moyeni acesar l'interreto tale ke on sentas ke ol esas parto di sua propra mento. Do altravorte glata interfacio, tale ke kande on bezonas inteligenteso, on povas utiligar omna inteligenteso qua existas sur la planeto. Me recente deskovris skribisto di cienco-fiktivo, Greg Egan, qua skribis romano Permutation City. To deskriptas teknologio 50 yari en la futuro, ube homi freque kopias su kom kodexo e riaparas kom kopii en artificala medii. E ca kopii savas ke li esas kopii, ed Egan deskriptas la teknologio e psikologio di ta mondo per enorma habileso. Do esas homi qui imaginas tala futuri. La maxim granda questioni traktesos: Quo esas inteligenteso? Quo esas identeso? Quo esas eso ipsa? Kad on povas superirar morto per ulmaniere divenar parto di ca globala simbiosala hiperorganismo quan nia teknologio kreas? Ni stacas en loko ube nulu antee stacis, e quo eventos? Genetiko esas un frontiero, altra frontiero esas nanoteknologio*, altra esas homo-mashino-interfacii, altra esas homala vivo-plulongigo. Kande on akumulas to omna, e konstatas ke deskovri eventas en omna ta feldi samtempe, on videskas ke la morfogenetikala momento di ca kozo qua volas naskar ek la homo-speco esas nun preske nehaltigebla e neevitebla segun me. Ni omna esas nur testi di ca desfaldo. Ico esas la kolmo di 25.000 yari de homal esforco e teknologio-probo e linguo-aquiro e nun ni esas saltonta aden la Granda Question-Punto.

AB: Vu mencionis kopii, Terence. Nu, to esas tre interesiva. Kopio esus preciza kopio di ni, e vu dicis ke ol savus ke ol esas kopio. Ma me vidas problemo, nam ta kopio kontenus la sama ego kam l'originalajo, ed on povus kontentigar ta ego dil kopio nur per eliminar l'originalajo.

TM: Or, tasorto senti e situesi pulsas la fiktivaji da Greg Egan. Lua kopii kondutas quale homi, kun impulsi e nevrosi. Ma lua precipua forteso esas ne deskriptar la psikologio dil homi, ma deskriptar konvinkive la teknologii qui posibligos lo. E nature il enfokigas artificala mondi dil siliko-sorto, ma kande on adjuntas nanoteknologio e tale plus, lo vere esas dazlanta. Me kredas ke nulu povas triangulizar omna ta faktori sen sentar ki ni proximeskas ulsorta singulareso. Ni pridiskutis ico, ed en The Quickening vu skribis pri lo, e mea Noveso-Teorio, esas amba metafori di ca venonta kruco-fertiligo de omna savo.

AB: Me volas questionar vu pri la katastrofo-cenaro "Y2K", segun qua 2000 advenos e la komputori paneos, ni perdos sociala sekureso e la guverneriala komputori, e ni nun tante dependas de to omna, ke multi dicas, ico esas reala, ne ridez, omno paneos, nulu preparas, ta dio advenos, ol esos komputor-Armagedon.

TM: Or, me audis to omna, e me vizitis la retositui, e la propagando semblas pavoriganta. Altralatere, me intuicas ke ol reprezentas ulsorta bestio-ocido. On priparolis ol nun depos du yari e sempre plu multa institucuri esforcas divenar Y2K-pronta..

AB: Ma li ne sucesas, Terence, ed on mustas pozar la evidenta questiono, ka to povus esar bonajo?

TM: Or, e quante granda ol esos? To esas la questioni pri qua l'experti diferas. Me lektis artikli qui dicas ke ol esas hipo survoye al fino di historio, e segun altri ol esas la fino di historio.

AB: Or, ol certe kruligus multa paradigmi ed institucuri samtempe, se la pesimisti esas korekta, e ka to forsan havas avantajo?

TM: Or, dependas de quante ni regresos. Altravorte, ti qui iras al kolini kun sikigita karno, se li esas justa to esas desquietiganta. Altralatere..

AB: Altralatere, se me reklamas fresha abaki..

TM: [ridas] Me kredas ke, dum ke ni proximeskas ol, la spenso-kurvo da korporacioni informos ni. Do ni observos spenso da kompanii por Y2K-konsultanti, e se to acensos vers infiniteso, ni omna devas enpakigar nia dejuni.

AB: Ma me audis ke esas ja tro tarda, ke mem se omna kapabla programizisti komencus nun, li ne povus justatempe solvar la problemo.

TM: Or, me esas certa ke la konsultanti ne dicas to, nam l'evidenta konkluzo esus: ni ne pagos vi por probar solvar ol.

AB: Ma sendependa experti dicas ke esas ja tro tarda.

TM: Yes, takaze la questiono respondenda esas: tro tarda por quo? Ni havez konvinkanta pikturo dil cenaro, por ke ni povez regardar e judikar ol. Tala cenaro esas nefamiliara che ni. Nur dicar ke avioni falos ek la cielo e nukleal elektriferii explozos, ni bezonas savar l'imaginata sequo de eventi. Se vera, ol certe esos bizara komento pri la movo aden la triesma yarmilo, ke ni destruktos ni pro komputoro-defekto.

AB: [ridas] Or, me questionas me, ka ni esas tante dependanta, e me imaginas ke ni ya esas. Omna funciono guverneriala direktesas da komputori, me povus mencionar omna alfabet-agenterio, NSA, CIA, li disfalos, anke sociala sekureso, la veterani-administrerio..

TM: Do la questiono esas: quo eventas pri la pekunio? Ka koncernas enorma spolio del homaro, e pro to esas poka intereso pri solvar la problemo, pro ke certena homi divenos tre richa e nulu povos sequar per la traci la komploto?

AB: Mea propra retosituestro, Keith, ilqua esas brilanta, skribis plura komercala programi, e mem il havas la Y2K-problemo, ed il ne esas certa ke il povos solvar ol por sua klienti justatempe. Do ol vere esas grava problemo. Me recevas multa e-mesaji pri ol, e me pripensis ol, e se omno krulus, me ne esus certa ke to esus malajo.

TM: Probable ni devas parolar pri krear probita subreti ube la dato ja simulesis. Apple asertas ke omna sua mashini esas Y2K-pronta..

AB: Ma li esas desesperanta.

TM: Yes, me konkordas.

AB: Ka vu havas Apple?

TM: Kun la nomo McKenna, ka me povus ne havar Mac?

AB: Ol esas bona mashino, Terence, ma ol similesas Betamax-registragilo.

TM: Ma mea filiulo e lua amiki dicas a me, ke irgu qua ne lernas Unix esas feblo e perdita anmo.

AB: Kande me dicas ulo tala me recevas odioza e-mesaji de Mac-uzeri. Kande ni retrovenos ni recevos telefoni. Restez ibe, vu havas longa pauzo Terence. Me esas Art Bell che Coast to Coast AM.

AB: Me esas Art Bell kun Terence McKenna, e ni balde apertos la telefon-linei. Terence, nam vu habitas sur rampo di volkano, se ulu depresus Ctrl-Alt-Delete, ka vu esus la unesma qua experiencus l'efaco?

TM: Pri la Y2K-problemo, me ekswichos mea komputoro un horo antee, ed enswichos ol un horo pose, e vidos kad irgu restas.

AB: [ridas] To esas fakte bonega ideo.

TM: Pri la volkano, ol esas la "diablo quan ni konocas", ol konstante eruptas dum 13 yari, altra-latere distanta ye 50 milii. Ma esas bona ke to esas nia unika problemo, naturala problemo do ne penvaloras plendar pri ol, la volkano esas la volkano.

AB: Me ne esas experto pri volkani, ma me ya kredas ke la danjero esas ne la lenta, konstanta nuna erupto, ma se lava-kupolo emersus e la tota volkano plugrandeskus til ke fine ol explozus, tale kreante nova insulo, ed efacante Terence McKenna ed omnu altra.

TM: Or, homi habitis hike depos nur 1000 yari cirkume, e me kredas ke dum la historio di Havayi esis tre dramatala geologial eventi. Eventis Internaciona Geologiala Kongreso hike en Hilo du yari ante nun, evidenteso prizentesis por enorma submara terkruli, lokala mare-ondi de 600 metri. La Tero esas violentoza loko. L'asteroido-paniko lastasemane esis vek-alarmo. Ye omna nivelo, naturo sencese disdonas e ridisdonas la karto-paketo. Pro to omna okaziono quan on ne explotas esas ulsence okaziono por sempre perdita.

AB: Me longe sentas ke ulu mixas la karti nun. Omnakaze, ni irez al telefonanti. Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna en Havayi. Ube vu esas?

Telefonanto: En New York. Me pregas Terence analizar experienco mea. Unesme me volas questionar lu, ka DMT en la cerebro povas liberigesar intence?

TM: To esas tre bona questiono. Se DMT povus liberigesar spontane o per volo, ni forsan havus expliko di certena tipi de paranormala fenomeni. Yari ante nun, kande me studiis yogo en India e lektis yogo-texti, me exploris l'ideo ke uzar la korpo kom kemiala fabrikerio por naturale facar ica aktiva halucinigivi, forsan explikas yogo, e me ankore kredas ke to esas racionoza hipotezo. Kande DMT unesme deskovresis, on kredis ke ol helpos ni komprenar skizofrenio, e ke certe skizofreniiki produktas granda quanti de DMT en sua cerebri. To semblis esar bona idea ma la resercho nultempe suportis ol. La unika resercho dum la lasta 40 yari pri DMT che homi esis ta da Rick Strassman e lua esquado che la Universitato di Nova-Mexikia, e la rezulti esis facinanta. Exemple, omnu qua recevis la plena dozo vidis elfi, quale me, do yen ciencala studio qua sekurigas la prezenteso di elfi trans ta farmacologiala frontiero. Ma vu havis altra questiono.

Tel: Til lastasomere me nultempe probis ulsorta mento-chanjiva drogo, ma lore me probis unesmafoye marihuano. Mea experienco semblis diferanta kam ti da altri, e to esis stranja. Me askoltis vua unesma interviuvo lastayare kun Art, e multa elementi semblis tre familiara, exemple cintilifanta globi..

Art: Sioro, ka vu experiencis to, o ne?

Tel: Yes, e l'experienco di irar ad altra loko.

TM: Me kredas ke vu deskriptas l'experienco di unesmafoya uzanto di kanabo. L'olda kanabo-uzanto povas nur admirar tala virga sinapsi. Frequa uzo di kanabo socialigas e jerebligas ol, ma parto de kresko nun en moderna socio esas lernar qua drogin on povas e ne povas uzar, quale lernar onua sexuala stilo o politikala kredi. Uli povas drinkar alkoholaji, altri ne. Ula drogi esas mala por preske omnu, altri esas nenociva por preske omnu, ma en la kazo di irga drogo, esas spektaklatra eceptaji. Ol esas richa kombinuro de onua psiklogio, genetikala heredajo, kulturala stilo, qua drogin on selektas inkulkar aden sua vivo. Legi qui kriminaligas ula drogi e ne altri esas plusa strato de komplikeso quan ni ne bezonas.

AB: Terence, me lektis raporto del britaniana novaji recente, li raportis ke la Mondala Saneso-Organizuro studiis kanabo, e konkluzis ke ol esas min nociva kam sigareti od alkoholaji, e ke la tota raporto supresesis e ne editesos, pro motivi komprenebla.

TM: Omna studio pri kanabo depos 1898 atingis la sama konkluzo. Richard Nixon komisis studio qua atingis la sama konkluzo, ed omna tala studio supresesas. On questionas pro quo, me vere kredas ke lo esas pro l'efiko di kanabo ye politikal atitudi. Homi esus plu desfacile propagandebla e koaktebla e jerebla. Do ol esus kapodoloro por la jerala klaso. O segun plu maligna vidpunto, li ne povus sklavigar ni se kanabo esus legala. Ti qui kredas ke ni legaligos kanabo per ekonomial argumento trompas su. L'establisuro savas bone ke pro la psikoativa traiti di kanabo ol esas tante kontroversala. Li volas ke homi drinkez Jack Daniels e kafeo, e laborez quale demoni e deziregez germana automobili, e li ne volas ke homi repozez e juez plu bona sexuo e relatez plu bone kun sua ambiento e filii, segun la stilo di kanabo-kulturo.

AB: Ka vu povus komentar, pri pro quo la guvernerio ne ja asasinis vu?

TM: Me? [ridas] Forsan li esperas ke ulu altra agos lo. Me ne savas. Me kredas ke la guvernerio toleras certena nivelo de deskonsento. Me povas imaginar ke la kulturo-krizo tante foleskos, ke la guvernerio mustos dicar a sua kolegi: "Advokez McKenna e lua amiki!" [rido]. Robert Anton Wilson dicis ulo drola, il dicis: "on devas vidar la mondo kom konspiro jerata da mikra grupo de preske omnepotenta homi, ed on devas pensar pri ta homi kom su ipsa e sua amiki". Altrakaze on havas perdero-cenaro.

AB: Sklaveso-cenaro.

TM: Yes. Do me kredas a "pronoio", lo opozita di paranoio. Me kredas ke realeso esas marveloza joko kreita por mea edifikeso ed amuzeso, e ke omnu laboras tre diligente por felicigar me.

AB: [ridas] Or ni parolez kun felico nun. "Wildcard"-lineo, vu parolas kun la regnanto dil mondo, Terence McKenna.

Tel: Me esas John en Las Vegas, me askoltas per Hot Talk 105.1 FM.

AB: Yes, sioro.

Tel: Me volas rakontar misterioza serio de recenta eventi. Me havas libro pri sakra geometrio, e me ludeskis per ula formi, e lore me sonjis ke me esis apud edifico en centrala Manhattan ye 31ma decembro, ed esis grupo de kurta, larja, obskura enti qui portis la sama blua koloro quan vu portas, Art, en vua reklamo. La stranja parto esas, ke me vizitis biblioteko e pruntis libro pri geometrio. En la sonjo, l'enti stacis apud la simbolo di 31 decembro. En la libro, ta du referi esas adjacanta, nov-yaro ed exterterani. Me pensis, forsan esas ulo signifiko ibe?

AB: Me questionez Terence pri to. Terence, to similesas la geometrial enti quin vu experiencis per DMT. Me interviuvas multa homi qui subisis Proxim-Morto-Experienci e homi qui subisis fizikala traumo, ed omna ta homi, Terence, parolas a me pri vidir geometriala shabloni e formi qui komprenigis li. To sonas stranja ma me ofte audas lo. Ka to relatas vua experienco per DMT?

TM: Yes, ica voyaji aden plu alta loki semble demandas matematikala metafori. Homi qui savas nula matematiko pulsesas a tala metafori. William Blake, l'angla poeto, parolis pri la spiralo de neceseso, ed en la dekesma libro di La Republiko da Platon, esas parto pri la Mito di Er, ube soldato Er mortas od ocidesas dum milito e jacas sur la bataliagro mortinta dum ok dii, ed il rivivas e naracas pri to, quon il vidis en la Submondo, ed ol esas la maxim perplexiganta e marveloza texto en omna klasika literaturo. Il parolas pri la spindelo de neceseso, ed il detalizas la proporciono dil ingranaji en ingranaji. Pri la telefonanto e lua sonjo, me kredas ke ulo probas rakontesar. L'universo probas atingar ni..

AB: Ni mustas pauzar nun, ni retrovenos balde.

AB: Bona matino ad omnu, Terence McKenna esas kun ni, me esas Art Bell. Ka vu rimemoras Michael Dukakis, Terence?

TM: Yes, kad il ne kandidatesis por ulo?

AB: Yes, por la prezidanteso. Il facis stulta filmo di su ipsa en militala tanko, ka vu rimemoras to?

TM: Yes.

AB: En la debati, Dukakis esis nekapabla respondar, kande ulu questionis lu, kad il favorus la morto-puniso se ulu ocidus lua spozino. Do me havas Dukakis-atra questiono por vu: Kara Art, vu e sro McKenna parolis pri nia atitudi pri sexuo, e ke ni devas esar plu quale Francia. Se la prezidanto di Francia havas amoratino, nulu sucias pri to. Ka viri havas tante apertita mento pri sua propra spozini? Quale vu respondas, Terence?

TM: Or, me esas nemariajita, ma me probos respondar. Se me havus spozino e la Usa-prezidanto kopulacus kun elu, me supozas ke quale Hillary me havus "ticket to ride". Me intencas, ke lo esas personal afero por ta homi, kondicione ke lo ne efektas la funciono dil guvernerio, segun me lo esas trivialigo. Kande on lektas pri la prezidanteso di Harding, to esis sat kontroversala, e pri la tarda Romana Imperiestri, mem plu skandaloza, Art.

AB: Este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto, ube vu esas?

Tel: West Haven, Connecticut.

AB: Questionez.

Tel: Terence, ni bezonas ne mentio-detektili, ma vereso-detektili.

TM: Forsan ni bezonas bovofeko-detektili.

Tel: Ka vu audis pri l'ideo da Timothy Leary pri inteligenteso quadratigita?

TM: Quo esas vua questiono pri to?

Tel: Se on egardas 120 IQ kom 1, e 60 IQ kom 0,5 e 240 IQ kom 2, on quadratigas ne nur l'inteligentesi, ma la difero inter li anke. Do se on esas quarople tam inteligenta kam ulu altra, ed on uzas substanco, on povus divenar 16-ople tam inteligenta kam ta persono.

TM: Yen plu glata metaforo. Dum ke la savo-sfero plugrandeskas, la surfaco de ignoro necese plugrandeskas.

AB: Weste de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna en Havayi.

Tel: Saluto.

AB: Saluto, ube vu esas?

Tel: Me esas en Salt Lake City.

AB: Salt Lake City, bone. Ekswichez vua radio e questionez, sioro.

Tel: Me volas questionar Terence, quon il pensas pri la koncepto di lineara tempo, e pro quo homi insistas ke omna tempi esas sama?

AB: Terence, quon vu dicus pri la naturo di tempo? Me parolis kun fizikisto recente, qua sugestis ke tempo esas absolute nia inventuro. Unesme esis nulo, lore un kozo, pose du kozi, e kande du kozi existis ni bezonis tempo, por mezurar quale l'una movis kompare l'altra, la disto dil una del altra, e tempo ne existas ecepte ke ni mezuras ol.

TM: Or, ne-existo esas filozofiala kredo. Segun me tempo esas kulturala koncepto, altravorte kulturi kreas diversa-sorta tempi, quan li perceptas kom l'unika tempo-sorto. Lineara tempo emersis dum la lasta mil yari pro l'adveno di imprimo, preciza tempo-mezuro en la Westo, etp. Pro kultural acidenti ni kredas ke esas nerealigita futuro, streta prezento, e memoro-mondo quan ni nomizas la pasinto. Ni ne remarkas ke ni omna havas diferanta pasinti ed iras vers diferanta futuri. Ka tempo en la fizikala senco esas reala? Me ne esas experto, ma semblas a me ke la duesma lego di termodinamiko furnisas tempo per "flecho". Pluse ca antigravitala forco qua pluforteskas anke semblas furnisar tempo per flecho. Se ta forco pluforteskas dum tempo, to implikas ke tempo esas reala. Segun me tempo esas en sorto de fluktuanta topologio, e nia tempo-modeli faliis pro ke ni tro entuziasmoze embracis probableso-teorio. Probableso-teorio erore asertas ke on facas serio de mezuri, e lore dividas per la nombro de mezuri. Altravorte, kande on facis la mezuri ne importas. Me kredas ke probableso fluktuas ye multa skali. Se on studias probableso-teorio, on unesme lernas ke chanco havas nula memoro, altravorte jeto di monetopeco ne influesas dal antea jeti, ma nula hazardo-ludero kredas to. Experienco montras ke se esas serio de facii o reversi, on devas ludar tasinse. To indikas universala tendenco vers probableso-fluktuo, e per ta tendenco l'universo skultas su aden sempre plu alta formi. To ne esas la Darwin-teorio di evoluciono, ol esas teorio ke existas ulsorta atraktivo en la futuro qua formizas procedi e tiras ni, quale fero-partikuli koram magnetala feldo, tra historio.

AB: On povas mem observar, Terence, mikrokosmo di to en onua propra vivo. Altravorte, se "facio" signifikas ke ulo bona eventos en onua vivo, ni travivas cikli ube nulo mala eventas, e lore ni frapas muro e serio de reversi, ma me ne komprenas pro quo.

TM: Or, vu dicis ke ni vidas to mikrokosme en nia propra vivo. Ni vidas ol en historio, ni vidas ol en la historio dil Tero, ni vidas ol ye omna skalo ube ni definas tempo, til kelka minuti o milisekundi. Ulsence ni mustas swichar lensi kande ni regardas naturo, e probableso-teorio duktas onu de tota ignoro til nebuloza pikturo. Lore se on atencas tempo, e propozas plu komplexa modelo kam ke tempo esas simple nevarianta, lore cetera naturo esos sencoza. Ni komprenas socii, procedi e tale plus.

AB: Quale on perceptas tempo kande on uzas DMT?

TM: Eventas longesko di tempo, ma lo interesiva esas ke ol nultempe repetas su, to esas bizara. Do se on uzas ol ye frua evo, me unesme fumis DMT kande me evis 20 yari, me sempre semblas rievar 20 yari. Pluse on sentas ke on havas fetala korpo-proporcioni, ke onua kapo esas grandega kompare onua torso. Me rimemoras DMT-"trip" du yari ante nun kun du mulieri elqui sidis opozite me, e duminstante me apertis mea okuli, e ta mulieri evis forsan 25 yari, ed un ek li retroiris en tempo e ridivenis puero. Che l'altra muliero, elua hari blankeskis, elua jenjivi retraktis, lo esis astonanta. Me dicis nulo a li, ma me sentis ke me regardabis tempo retroirante ed avanirante samtempe. To esis leciono por me.

AB: Ho, to esas remarkinda naraco. Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto, ube vu esas?

Tel: Me esas en Silver City, Nova-Mexikia. Terence, ed Art, bona matino. Ni interrenkontris kin yari ante nun che botanikala konfero, me esis la klinikala herboristo ibe.

TM: Yes, to esis marveloza tempo en la pluvo-foresto..

Tel: Me ankore laboras pri la planti. Me havas du questioni. Unesme, quon vu opinionas pri la mutacanta virusi e bakterii cirkum la mondo? Duesme, kom herboristo me konsideras omna formi de medikamento, halucinigiva, botanikala, homeopatiala. Ka vu savas ulo pri aeroliti uzata kom medikamento. Aerolito qua falis en Australia en 1969 kontenis multa organika molekuli qui ne trovesas sur Tero.

AB: On anke forsan questionus, ka la virusi e bakterii livresas dal aeroliti. Ol esas tre bona questiono, Terence. Ni havas multa virusi qui atakas ni, e nia habileso kombatar oli diminutas. Quo eventas?

TM: Or, ni perturbas habiteyi qui nultempe perturbesis, en la pluvo-foresto, en la tropiki, ni eniras loki ube homi nultempe habitis, e renversas li, e naturo kontreluktas. To esas problemo. Pluse vu mencionis, Art, ke esas minoritato de ciencisti qui kredas ke virusi etp. livresas a Tero de extere, exemple Plagues from Space, ta libro da Fred Hoyle, esis tre interesiva. Il korelatis plura epidemii kun la paso da Tero tra kometala veli etp. Do ne astonus me se la bioto dil Tero rinovigesus per materio de spaco, e me kredas ke la interna sunala sistemo divenas plu aktiva. Esas multa materio ibe e to esas inkubo por la ciencal e milital komunesi..

AB: Fakte, Terence, li ne komprenas lo. Objekti falis en Grenlando, en El Paso, en Colorado, en Georgia, en la Bayo-Areo, kun nul astronomial expliko, e qua savas quon oli adportas?

TM: Yes, to esas problemo. Me lektis pagino en l'interreto qua montris la nombro de objekti en la interna sun-sistemo, superpozita sur l'orbiti di Venuso e Tero, ed ol esas esamo. Semblas ke koliziono esas neevitebla, esas nur questiono di kande.

AB: Lo esas omna questiono di tempo, Terence. Ni pauzas nun, e ni retrovenos balde.

AB: Terence McKenna esas hike nun dum la frua matino, ne tam frua por lu en Havayi. Segun Dave, la prezidanto devis dicar lo sequanta a Kongreso: "Membri di Kongreso, usani, me kopulacis kun elu. La sola mulieri en D.C. kun qui me ne probis kopulacar esas mea spozino, Reno, Albright, precipue pro ke eli esas kelke tro olda por mea gusto. To ne implikas ke me ne aprecias Hillary. Sen la glacio-aquo qua trafluas elua veini, me esus laboristo en Arkansas. Do por klarigar: me evitis la konskripto, celis FBI-dokumenti, fumis marihuano, establisis nova Koreana alo en la Blanka Domo, e sizis omna kulo qua eniris la Ovala Kontoro." Se la prezidanto dicabus to, quala esabus la reakto, Terence?

TM: Or, me audis lua diskurso, e me kredis ke ol esis versiono di to [rido].

AB: Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto. Me esas Jeff en Los Angeles. Me evas 50 yari nun, e me experimentis per DMT kande me esis yuna. Ka vu dicas, Terence, ke vu itere experiencas la sama "trip"? To ne esis mea experienco.

TM: No, me dicas ke me iras al sama loko itere. Altravorte ol havas unika karaktero, ed ol esas sama omnafoye por me.

Tel: Or, me ne iris al sama loko, l'experienco che mea esis halucini, o forsan distordi. Dum mea experienco per LSD, me ipsa nultempe subisis mala "trip". Homi qui subisas mala "trip" per LSD esas ti qui ne esas stabila.

TM: Yes, me konkordas. Me ja dicis ke psikadelikaji dissolvas frontieri. To esas bona por la maxim multa homi, ma ne por ti qui esas nestabila. Ta homi tote ne esas kandidati por psikadelikaji. Me egardas psikadelikaji kom psikala ed atletala voko, quala oceano-kayakago o roko-klimo. On bezonas konocar sua utensili, sua teritorio, on havas kolego-sistemo, ed on esas fizikale e mentale preparinta. Pro to me objecionas kontre la koncepto di amuzala drogi. To esas nur moyeno por vendar "speed" en noktoklubi.

AB: Bone, Terence. "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna en Havayi. Ube vu esas?

Tel: Saluto, Art, Terence. Me esas Bob en Oregon. Komputori kom koncianta enti, kande on egardas la profundeso di nia percepto, exemple studiis la percepto da homi di signali de Tero. Quale on povas pozar to omna aden komputoro?

TM: Or, segun me la koncepto dil kolektiva nekoncio, enunciita da Karl Jung dum la frua 20ma yarcento. Jung e Freud deskovris ke la mento havas reverso, qua povas expresar su nur dum sonji, e semblas primitiva e luktema, tenebroza peizajo. Li probis trasar mapo di ol. Nun se ni divenos planetala ento, ni ne havos la luxo di nekoncianta mento, to akompanas la simio-fazo di homala kulturo. Do venas la prosteto di teknologio, ke omna nia memori, e nia cienci, e nia projetala habilesi esas deskargebla aden teknologial objekto qua esas quaze nia filio, o nia amiko, o nia kompano en la historial aventuro. E to kreesas da homi qui lernis la reguli dil nekoncio dum la 1960a yari, grandaparte per psikadelikaji, e nun povas krear kultural objekto, l'interreto, qua lumizas la nekoncio. Me kredas ad informo. "Savez la vereso ed ol liberigos vu!". Or l'interreto apertas l'avenui a vereso por plu multa homi, plu rapide kam antee dum historio, e to ne projetesis dal jerala klaso, o la nacion-stato, o la korporacional eliti. Ol esas latero di lia teknologio quan li ne previdis.

AB: Fakte l'interreto kreesis da nia propra guvernerio. Ka segun vu li genitis sua maxim mala enemiko?

TM: Ulsence li kreis sua sucedanto. Li superiris su, kande li konstruktis reto qua povus transvivar nukleala milito, li kreis multacentra, dinamikal organismo qua vivas per informo. Ed ol rapide difuzesis al universitati, a la penso-tanki, e pretere al korporacioni, e preter to a vu e me. E nun ol esas tante ankragita en la vivo di globala kapitalismo ke la nacion-stato esas senpova. Kande esas problemo, la mondala korporacion-stato esas kapabla direktar l'interreto e quale ol uzesas.

AB: Este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto, ube vu esas?

Tel: Saluto, me esas Byron en Shreveport, Louisiana. Art, me prizegas ica programo, me deskovris vu camonate.

AB: Quale me dicas a homi, ol esas diferanta.

Tel: Ol certe esas, sioro. Aparte por ni qui laboras dumnokte, e dum nia libera nokti ni ne povas dormar, do co esas marveloza. Yen questiono por Terence. Kande Terence dicis ke l'universo probas atingar ni, to pensigis me. Kande me esis studento me studiis filozofio, e me questionis mea profesoro: Sioro, ka shabloni irgatempe venas a vu? Or, de tempo a tempo vorto, neordinara vorto salias a me. Lore, plu tarde samadie o nextadie, ta sama vorto itere salias a me. E nextadie, altraloke. Me pensis, forsan ulo probas dicar a me ulo. Pos monati lo sama eventas per altra vorto. Me nomizis ica fenomeno "shablono". Terence, ka segun vu extera inteligenteso probas atingar ni?

AB: To forsan ne esas profunda filozofiale. Exemple, se on kompras nova automobilo, Chevy Nova. Ante to on ne vidis tasorta automobilo, ma pose on vidas oli omnaloke [rido]. Terence, quon vu dicas?

TM: Or, Jung havis koncepto "Sinkroneso". To esas la semblanta koincido di mentala stando kun evento en l'extera mondo. Exemple on promenas alonge la strado pensanta pri Sro. Fishman, a qua on debas pekunio, e subite esas fisho sur la strado avan onu. To esas "sinkroneso". Segun Jung esas sorto de senkauza konekteso, e ke tale la nekoncio probas komunikar, per apudpozar pensi kun eventi qui semble relatas li. Sinkronesi povas pluofteskar, kande ni travivas spiritala krizi, od ebriesas pro drogi exemple, li povas multopleskar, til ke la tota monda semble probas komunikar ulo ad onu. Psikologi nomizas ol "grandiozeso-iluziono", ma ol esas tre potenta, e multa chiniana filozofio fondesis sur agnoskar ica sinkroneso inter mento e naturo.

AB: Do kande on vidas ta fisho, anhelanta e mortanta sur la strado, kad on plezesas?

TM: Or, me havis mortinta fisho en mea imajo.

AB: Weste de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto, ube vu esas?

Tel: Me esas en Sacramento, Kalifornia. Terence, segun vu quo esas la senco di nia vivo sur Tero?

AB: Marveloza questiono. Qua esas la maxim bona questiono quan la homaro povus pozar a su?

TM: En klasika filozofio on questionis: qui ni esas? de ube ni venis? adube ni iras? Omno fluas de ta tri questioni. Singla duktas al altra. Me probis respondizar la duesma questiono e propozis teorii pri ol. Per examenar mea korpo e cerebro per drogi e medito ed analiziva penso me probis respondizar l'unesma questiono. E la granda senresponda questiono esas la triesma. Quo esas la destino dil homaro? Ka ni esas epizodo en la biologio di ca planeto, o ka ni konstruktos Edeno alonge la Lakto-Voyo, e de ibe destino mem plu granda. Ni ne savas quanta inteligenteso existas en l'universo, ma ni certe savas ke ulo emersis sur ca planeto en nia speco, quala nulo altra en naturo.

AB: Ka forsan ni esas nur virtuala makulo sur la vizajo di realeso?

TM: Se per "virtuala" vu intencas ke ni esas en ulsorta artificala simulo..

AB: Yes..

TM: .. ke ni esas molvaro, takaze la questiono esas: da qua? e por qua skopo? Mea vivo tante similesas rakonto, ke me konstante questionas me: qua skribas ico? [rido] Qua konceptis me? Qua konceptis Art Bell e konversigis ni tale koram 22 milion homi? To ne eventas en realeso, to eventas en arto, en bela arto. Do me volas savar, quo esas la jenro, e qua esas l'artisto, e qua pagas por ica produkturo?

AB: Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto Terence, saluto Art. Unesme, me experiencis DMT, exter Usa, experienci tre simila kam ti da Terence. Me anke uzis tri grami de psilocibino-champinioni, rituo-maniere, me unesme konfesis, me pregis..

TM: Or certe energio sequas atenco. Dum ke oli radikale efektigas la mento, li esas fizikala drogi qui eniras onua korpo, do ne manjir dum 4-6 hori, ne recente manjir Big Mac, od antibiotiko, esas evidenta, racionoza regulo.

AB: Bone, ni mustas pauzar. Terence McKenna esas mea gasto camatine, me esas Art Bell. Del Alta Dezerto meze dil nokto, ico esas Coast to Coast AM.

AB: Saluto e bona matino ad omnu. Terence McKenna esas hike kelke plu longe. Yen interesiva faxuro: "Komputori nultempe divenos su-koncianta, oli apene funcionas! Me programizas oli e desegnas lia molvaro, e se vu vidus la molvaro, vu ne sucius pri la Y2K-problemo. Fakte, se la interreto divenus su-koncianto, olua unesma ago esus efacar Windows 95." Ka to esas l'atitudo di un programizisto qua ne komprenas la situeso?

TM: Or, me rekomendus a tala persono, ke lu serchez vorti quala "superinteligenteso, artificala inteligenteso", e lektez artikli en la reto. Me ipsa ne havas la sam experienco. Me ne povas rajuntar l'evoluciono di molvaro. Til nun nulu probis la kapablesi dil hardvaro. La falio esas che la molvaro-skribisti. Ma se on regardas la laboro da Bruce Damer, la Singulareso-retopagini, la pagini pri artificala inteligenteso, la transhomalista-retopagini..

AB: Ka la reala revoluciono ne komencus per nanoteknologio, la mashini sive su-kopias, sive skribas sua propra molvaro?

TM: Or, to esus un revoluciono. Altra, plu balda, esas kande omno esos enplantacita, tale ke ni ne sentas komputoro kom mashino, ni sentas ol kom kapableso di nia propra mento. To eventos.

AB: Este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Bona matino, ube vu esas?

Tel: Me esas Bill en Wisconsin. Vi parolis pri la fisho sur la trotuaro. Me experiencis LSD kom parto di experimento dum la 1970a yari, e ni darfis injektar tri boteli de Sandoz-LSD o 100 mg. Depos lore me subisis centi de experienci quala la fisho. Yen un ek li: me pruntis 35 dolari de mea amikino por riobtenar mea motorobiciklo dum la 1970 yari. Lore me vidis licenco-plako: UIO 35 [rido].

TM: To esas perfekta exemplo!

Tel: Realeso semble chanjas dum ke on marchas e pensas..

TM: Segun me to esas indico ke cienco e fiziko e kemio e tale plus indijas ulo. Vu esas persono en rakonto. Tala koincidi ne eventas en la mondo di ordinara probableso e fiziko. Ma la rakonto da qua? Kad ol esas vua rakonto, o ka vu esas karaktero sur pagino 220? E kad on povas divenar l'autoro dil rakonto?

Tel: Me ya esas l'autoro kelkafoye.

AB: Danko, tre bona questiono. Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Me experiencas interna biologiala procedo, forsan naturala produkto di DMT, qua kapabligas me enirar longa fluo-koncio, kun lucida sonji, sinkroneso..

TM: Or ni parolis antee pri yogo..

Tel: Me askoltis dum du hori e ne deskonkordis kun mem un vorto, ecepte forsan vua introdukto Art pri la Blua Sandoz. Ma vu mencionis probableso-teorio, to esas quantum-mekaniko e nelokaleso, e la geometriala strukturi pri qui vu parolis..

TM: Ni mustos komprenar ke psikadelikaji e quantum-mekaniko interrelatas. La cerebro esas la perfekta instrumento por explorar tala bas-energia standi. Yogo, shamanismo, psikadelikaji, ne per la metafori di moderna cienco, ma per metafori de altra kuntexti. Ma cienco future uzos la cerebro kom instrumento, e renuncos objektaleso kom naiva pozitivista nociono, e ni exploras eso per omna moyeni quin ni disponas, chefe farmacologiala e kemiala.

AB: E per la ciencala paradigmo on ne progresas, ka vera?

TM: Vera. Ciencisti ne studias drogi de-interne, ma per studiar oli de-extere li saveskas nulo pri li. Do on havas situeso dil Nova Vesti dil Imperiestro. Bona ciencisti simple uzas la drogi ma ne revelas lo.

AB: Do por esar tam publika pri lo kam vu, on mustas trovar fora monto en Havayi, e divenar o quaze divenar ermito?

TM: To esas justa. Per divenar fizikal ermito me darfas havar estrado en ciberspaco.

AB: "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna. Bona matino.

Tel: Bona matino. Me telefonas de KHVH Honolulu.

AB: Honolulu? Ho, quala voyo!

Tel: Terence, ka vu esas sur la Granda Insulo, nam segun la Nov-Epokisti ol esas energio-vortico. On havas volkano qua esas anke havayiana deino..

TM: On ne mustas esar sentiva por perceptar ke la Granda Insulo esas energio-centro. Ni havas la maxim granda volkano dil mondo hike, en la Pacifika Oceano. Ni sentas ni protektata dal volkano. Ol depozas multa merkurio-vaporo aden l'areo, e chipigas l'imoblo, e deturnas la turisti [rido].

Tel: Ka vu prizas habitar ibe? Me remarkis sur mapo ke la Granda Insulo esas direte opozita la Piramidi di Giza, altra energio-vortico.

TM: Lo interesiva pri la Granda Insulo esas ke ol jacas ye 19° 30' norde, la perfekta loko por studiar la cieli di Mexikia, do me amas to.

AB: Bone, este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Ube vu esas?

Tel: Me esas en Minnesota, Art. Me askoltis vu dum un yaro. Me probis telefonar dufoye e sucesis. Me olim abonis High Times, e dum la 1970 yari esis artiklo pri plu kam 150 varianti de "indica"-kanabo de Havayi. Ka segun vu to esas vera?

TM: To forsan esis vera lore dum la 1970a yari.

Tel: Me olim habitis Norda Kalifornia e me experiencis alta-qualesa kanabo. Altrateme, yaro ante nun me subisis kirurgio, e me pensis ke mea vivo lenteskis e finis. Pos risanesko, homi ridetas a me.

TM: Intuico esas intuico e bruiso esas bruiso.

AB: Bone. Weste de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna.

Tel: Me esas Phil e me askoltas per 610 KONA. Terence, ka vu havas informo-letro disdonebla?

AB: Ka vu komunikas per moyeno altra kam l'interreto, Terence?

TM: Nur per interreto. Me havas libri e me interviuvesas ofte. En l'interreto esas multega materio da me, ofte publikigita da altri, do danko a li. Esas multa Terence McKenna en l'interreto.

AB: Or, vu mencionis hiperspaco, vu mencionis 19 gradi. Ka vu askoltis Richard Hoagland e lua diskuti pri hiperdimensionala fiziko?

TM: Ho yes Art, ma la problemo esas ke me konocis tala personi tro longe. Me ludis pokero kun li! [rido]

AB: Bone. "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna. Ube vu esas?

Tel: Me esas en Captain Cook, Havayi, cirkume 300 metri norde de 19,5. Me volas questionar Terence, du questioni, l'unesma pri kanabo, e duesme me volas dankar lu. Il voluntis esar testo en mea proceso pro kanabo-uzo. Quon Terence opinionas pri la fakto, ke kanabo esas kontre-lega en Usa?

TM: Segun me esas detrimento dil ciencala komuneso, ke ol ne retroluktas kontre tala legi. Dum la Mezepoko medicino-studenti furtis kadavri por agar disseki, interdiktita dal eklezio. Ube esas la kurajo di cienco nun?

AB: La respondo Terence esas ke li timas. Nia tempo finas. Nur un plusa questioneto: un ek nia employati jus retrovenis de Havayi, Honolulu. Segun lu l'insulo esas tante sika, ka to esas vera?

TM: Yes, pro El Niño. Nun ni recevas febla pluvo. Ma ti qui ne konservis aquo e la kafeo-kultiveri sufras.

AB: Ho, to esas preske neimaginebla se me retropensas a mea tempo sur Maui. Terence, quala marveloza interviuvo, ed ecepte poka interrupti, vua nova telefon-sistemo funcionas. Terence, bona nokto.

TM: Esis granda plezuro parolar kun vu, Art. Bona chanco.

AB: E kande me vizitos Havayi, me volas vizitar vu, ka bone?

TM: Ni havas gasto-chambro por vu.

AB: Esez sorgoza, mea amiko. To esis Terence McKenna. Del Alta Dezerto, me esas Art Bell. Bona nokto.

Marto 1998
che Coast to Coast AM

(Tradukita da James Chandler.)

Epilogo: Terence McKenna mortis tro frue pro cerebro-tumoro en aprilo 2000. Il evis 53 yari. Art Bell mortis en aprilo 2018. Il evis 72 yari.


Back to the International Language Ido

James Chandler 10-Feb-20