Terence McKenna kun Art Bell

Terence McKenna diskutas kun radio-hosto Art Bell che Coast to Coast AM en mayo 1997

Parto 2


Art Bell: Me volas questionar vu, Terence, pri anmi. Vu mencionis anmi e me havas du questioni: unesme, esis recenta, o ne-recenta, anciena medicinala studio, ube on probis pruvar ke l'anmo esas mezurebla, ke ye l'instanto di homala morto, la korpo perdas cirkume 21 grami. Ne pro gasi od ulo tala, nula fizikala kauzo, e li publikigis ta studio qua montris, ke lor homala morto, la korpo perdas 21 grami. Ka vu havas reakto a to?

Terence McKenna: Or, tra l'okuli di Noveso-Teorio, me kredas ke naturo tre nevolunte renuncas komplexa ordinoza formo pos ke ol atingesis. Me remarkis ke la difero inter vivanta organismi, e kozi quala stuli e tabli, esas ke che la stuli e tabli ne eventas metabolio. Ulsence l'anmo esas evidenta en tempo, quaze organismi havas hiperdimensiono, li esas objekti kun tempo enfaldita interne di li. E lor morto, komplexa morfogenetikala* feldo simple retretas aden la plu alta dimensiono de ube ol venis. Ol ne disfalas o dissolvesas, ol retraktas de materio. Ol klozis su kun materio dum kelka yardeki, e nun ol simple liberigas sua organizala povo, ma ol ne destruktesas, to esas mea opiniono..

AB: Me absolute konkordas kun vu, ma vua deskripto sugestas ke ol ne povas havar fizikala pezo, ka yes?

TM: Yes, me opinionas ke ol povus havar to, ni ne savas quon ol esas, od ek quo ol konsistas. To esas pro social atitudi ed idei pri medicinal etiko, datumi pri tala temi esas tre desfacile obtenebla.

AB: Bone. Me ne savas ka vu havas televiziono sur la monto, ka vu havas televiziono ibe?

TM: Or ni havas ol, ma ni ne multe uzas ol.

AB: "20/20" un semano ante nun, inkluzis vere facinanta segmento, li sequis muliero qua evas 57 yari, elqua subisis transplantaco di kordio e pulmoni, organi qui devenis de adolecantulo. Kande el vekis pos l'operaco, el quik experiencis la deziregi di adolecantulo. El ne konocis la donacinto, ma dum sonjo el audis ilua nomo. To omna naracesis en "20/20". Koncernas la naturo dil anmo, ma ti esis fizikala korpo-parti, e to implikas ke ula esenco dil puerulo transferesis al muliero, e ta kazo ne esas unika, lo eventis plurafoye en transplantaci. Quon to sugestas?

TM: Or, ni havas memori, e ni ne savas certe, ma ni kredas ke li lokizesas en la cerebro, ma ni nultempe pruvis o demonstris to. Mea amiko Rupert Sheldrake, la britaniana fizikisto, il kredas ke omno havas sorto de memoro: objekti, organi, ideologii, e ke ta "memori" cirkondas objekti e sequas oli tra tempo, ke on ne povas movar kordio od organo de un korpo ad altra, sen ke ula "karma" venas kun ol.

AB: Segun me to esas facinanta. Do to esas evidenteso di anmo, od ula transfero eventas, e to indikas ke nia anmo od eso ne esas en un loko, ma esas tota parto de ni, ka yes?

TM: Yes, absolute yes.

AB: Bone, me volas komencar recevar telefoni nun, e permisez li questionar vu. Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna en Havayi.

Telefonanto: Yes, Terence, me havas tanta idei pri qui me volas questionar vu. Pri anmi, ka vu konkordas ke l'elektrokemiala energio en la cerebro mustas irar ad ulaloke pos morto?

TM: Yes, ton ni dicas, ke ulsence ol retretas aden "hiperspaco". On povus dicar ke la korpo esas basa-dimensiona sekuro di alta-dimensiona objekto, la anmo-korpo-komplexo.

Tel: E pri vua unikeso-kurvo, quale vu explikas Kaoso-Teorio, ke esas hazarda partikuli en l'universo qui efektigas l'interago di altra partikuli? Me konkordas kun vu ke naturo, kom granda sistemo, esas cirklala, ol cirkulas..

AB: Me ne esas certa ke la Timewave-teorio sugestas to.

TM: No, ta vorto quan vu enduktis aden la questiono "hazarda", ta vorto esas vorto de probableso-teorio e statistiko. Forsan esas hazarda procedi, ma til nun le sola quin ni trovis esas en hazarda-nombro-mashini produktita da matematikisti. Altravorte to esas simpla supozo, ke esas procedi deskriptebla kom hazarda, ma kam multe ni regardas naturo, tam multe ni trovas ordino. Kaoso-Teorio esas miskomprenata da multa homi kom uzanta l'anciena nociono di kaoso kom desordino. Kaoso por moderna matematikisti esas sorto de superordino, superfekunda medio ek qua perturbi a plu alta ordino-standi povas spontane emersar. Pri to parolas Ilya Prigogine, Ralph Abraham e tale plus.

AB: Terence, me interviuvis cienciso, qua nun havas privata kompanio Pear Inc., il produktas komputoro-programo qua esas enorma hazarda-nombro-mashino qua funcionas en rapida komputoro, e per ol on povas selektar du imaji, exemple un di hazarda bruiso sinistre, ed altra di exemple monto dextre, e hazarda procedo eventas en la komputoro, ed on mustas probar desaparigar la hazarda bruiso, tale klarigante l'imajo, od obskurigar l'imajo per hazarda bruiso. La sugesto, e la pruvo esas, ke on per sua mento, povas efektigar hazarda procedo.

TM: Yes, esas retosituo, la "Retropsychokinesis Site", ube on asertas ke on ne nur povas movar hazarda-nombro-mashini, ma on povas movar li en la pasinto..

AB: En la pasinto?

TM: Yes, altravorte on invitesas pensar ke la nombri esas nepara, o para, e li demonstras ke homi povas pulsar ol en la dezirata sinso.

AB: Do quon to sugestas? To esas lo sama ma per altra metodo.

TM: Ma li anke dicas a la homi ke li produktas la nombri en reala tempo, ma la nombro vere produktesis tri semani antee, e la homi tamen povas pulsar la procedo en la dezirata sinso. Ulsence li atingis la dezirata rezulto, ante ke li probis atingar ol. Tala fenomeno esas facile demonstrebla en l'interreto.

AB: Ma to esas formo de tempo-voyajo a la pasinto.

TM: Me kredas ke ni deskovros ke quale on cirkummovas en tempo determinesas ne da la legi di fiziko, ma da kulturala programizo, e ke co apertos Shamanismo e yogo e tale plus. Ni esas multe plu enkarcerigita da kulturala konvenciono kam da fizikala legi.

AB: Bone, Terence. "Wildcard"-lineo vu parolas kun Terence McKenna. Ube vu esas?

Tel: Bona matino, sro Bell. Me esas Robert en la San Joaquin-Valo en Kalifornia. Bona matino. Me havas du questioni. Sro Bell, me audis per la novaji ke ciencisti deskovris substanco en la cerebri di kati qua kapabligas li - se vu memoras kande li dormas, kande li vekas lo esas nemediata e li quik esas alerta - on dicas ke pos du o tri yari to duktos a dormigo-pilulo por homi sen sekundara efekti, ke kande homo vekos lu vekos quik ed esos alerta.

AB: E ni nomizos ol la "catnap"-pilulo [ridas]. Facinanta.

Tel: Terence, sioro.

TM: Durez.

Tel: Facinanta, sioro, me vere juas askoltar vu. Me havas du rapida questioni. Unesme, dum mea vivo me audis ke omnu sonjas. Me nultempe rimemoris sonjo, e cirkume ok yari ante nun esis ciencala raporto qua asertis, ke cirkume 5 procento de homi ne sonjas. Kande me dormas lo esas quale roko, e me volis mencionar to, e lore mea duesma questiono..

AB: La loncheto de morto..

Tel: Yes.

AB: Terence?

Tel: La lasta questiono, sro Bell havis gasto Ed Dames, defora regardero.

AB: Ho yes.

Tel: Il mencionis ke en sua defora regardado, il ne povis vidar preter, ka 2012 sro Bell?

AB: Yes.

Tel: Nu, kristani referas la "Rapture". Me questionas me, quon vi opinionas pri co omna?

AB: Bone, amba bona questioni. Ni traktos la plu facila unesme, sonji. Me ne savas pri studio qua sugestas ke 5 procento del homaro ne sonjas. La maxim multa homi kun qui me parolis dicas ke omnu sonjas. Forsan 5% ne rimemoras lo, e ni parolis pri sonji plu frue relate DMT. Ka segun vu Terence, povus esar homi qui nultempe sonjas, do experiencas nula DMT-aktiveso?

TM: To esas interesiva. Me kredas ke, quale vu sugestis, omnu sonjas ma ula homi ne rimemoras lo, ma esas ya vera ke forsan 1 ek 20 homi ne reaktas a DMT. To esas tre perplexiganta. Li simple ne reaktas ad ol. E nature on nultempe studiis lo, pro ke DMT esas "subtera" drogo, ma esas forsan vera ke sonjo esas ulo recente arivinta en homala evoluciono e ne ulo qua sempre existis.

AB: Do ka ni supozez ke ti qui ne sonjas, ne sat multe evolucionis?

TM: Or, me ne dicus to..

AB: Tro kruela, ka?

TM: Omnu havas diferanta genetikala fortesi e diferi. Forsan li esas bonega golferi, me ne savas..

AB: O forsan ni povus dicar ke li evolucionis preter bezonar ol, por esar yusta vers li, Terence.

AB: Terence, repozez, e kande ni retrovenos ni traktos la duesma parto del questiono, pri defora regardo ed olua domeno. Facinanta. Terence McKenna retrovenos balde.

AB: Itere me esas hike, bona matino. Terence McKenna esas mea gasto e, ho, quala diverseso de reaktin ni recevas. Por uli, Terence esas hereziano, il diletas en la nigra arti, sorco, magio, forsan mem la Antikristo. Che altri, tala reakto: Art, me esas komputor-artisto e -programizisto, me egardas me kom inteligenta persono. Me askoltis kun absoluta facineso, segun me vua gasto esas tote justa ed explikas omno tre koncize. Brilanta, punto. De Dave en Milwaukee.

AB: Bone, retro a Terence McKenna sur la Granda Insulo di Havayi. Terence, defora regardo, vu certe savas pri to..

TM: Yes.

AB: Bone. En qua domeno defora regarderi operacas, segun vu, ka la sama domeno kam ta, quan vu deskriptis relate kemiala metodi?

TM: Or, vu certe audis pri la Nelokaleso Teorio di Bell e l'ideo di nelokala informo en quantumo-fiziko. Segun me per l'imagino omna informo omnaloke en spaco e tempo esas ulmaniere acesebla. La korpo tendencas lokaligar koncio, pro ke koncio developesis por protektar la korpo, kom aparato por minaco-detekto. Ma l'imagino, pri quo ni tendencas pensar kom ulo inventata o kreata da ni, esas ulo en qua ni esas stekita. E se on povas ekfiltrar la bruiso sat multe, ulo quala defora regardo ofte trovesas en shamanala e psikadelikala socii.

AB: Ma mem ultro to, kande me parolis pri defora regardo, me referas la diciplino kreita dal armeo por spionar, nature, l'armeo uzas ol por militala skopi, e ta skopo esis spionar. Nu, en ta procedo esas tre preciza protokoli qui vizas efacar l'imagino, por certigar pureso dil informo recevata.

TM: Or, to esas la projektiva imagino dil individuo, renkontranta l'envenanta signalo del Granda Preterajo..

AB: Yes..

TM: Me kredas ke talentoza defora regardero esas ulu preske sen projekto, tale ke lu povas sentar od intuicar l'envenanta signalo. Me imaginas ke ol esas tre delikata, ma me anke imaginas ke kun la justa retroinformo por indikar kande on sucesas, on probable povus lurar ol ek la maxim multa homi. Quale me dicis dum la lasta horo, ni esas plu enkarcerigita da kulturo kam da la legi di fiziko.

AB: Bone. "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna en Havayi. Saluto.

Tel: Yes, saluto.

AB: Ube vu esas, sioro?

Tel: Me nomesas Richard e me esas en St. Peters, Missouri.

AB: Bone.

Tel: Sro McKenna donis a me expiko. Me laboras pri sistemo di aritmomancio nomizita geomancio, ed ol konsistas ek la produkto di figuri qui konsistas ek punti. Me uzas ludo-kubi por produktar la figuri. Kande la figuri produktesis, lekto, altravorte kombinuro de figuri, predicas futura eventi. Me laboris pri co dum tri yari e me nun havas karto-lekto-sistemo qua esas su-programizebla. To esas facinanta pro ke mea klienti ulmaniere enfokigis la ludo-kubi por krear la shablono, e per krear la shablono me ganas savo pri kande kozi eventos e quo eventos, e lo esas korekta. Me volus dicar ke lo esas 100%, ma semblas a me, ecepte sinkroneso, ke koncio per simpla foko - ludo-kubi - povas voyajar tra tempo. Segun me sro. McKenna parolas pri to.

AB: Or, forsan, e forsan ne. To esas la sam ideo, o sonas quale la sam ideo, ma sen la sama dokumentizo, e perfekta prizento. Terence?

TM: Or, omnaloke en la mondo esas diversa aritmomancio-sistemi. Chiniana geomancio, taroko-karti, le Maya havas sistemo de jetar kristali e roketi. E skeptiki qui esas generale kontre lo paranormala sempre dicas, "Or to esas stranja, to semble funcionas". E segun me la totmonda existo di ta sistemi qui semble funcionas, ma ni ne agnoskas ke li funcionas pro ke ni ne povas imaginar ciencala principo qua permisus li, to vere signalas a ni ke l'universo esas plu komplexa kam nia ciencala principi permisas.

AB: Do il esas sur la justa voyo..

TM: Il esas sur la justa voyo. Sempre koncernas ensemblo de definita elementi, sive hexagrami, karti, stoni, kristali, e hazardigar oli, sukusar, jetar, selektar od ulo tala, e lore ek la homala imagino venas asociala projekti qui sempre esas stranje korekta. E to indikas a me ke esas resono inter la homala psiko e la mondo nevidebla dal ego, qua esas lurebla aden observala spaco per trompar l'ego per sorto de hazarda procedo quala karti, o ludo-kubi.

AB: Sonas a me ke vu havas multe plu rafinita procedo ma me audis la similesi. Bone, yen plusa por vu, retro a tempo-voyajo, nur penso pri tempo-voyajo, vu mustos askoltar sorgoze. Terence parolis pri la posibleso eliminar onua propra existo per ocidar onua avulo, kom exemplo. Se tempo-voyajo esus posibla, to esus neposibla. Pro ke se tempo-voyajo esas posibla, tempo esus sorto de slingo qua konstante repetas su. Per ocidar onua avulo on cesus existar, do on ne povus ocidar onua avulo. Pripensez lo. On retrovoyajas en tempo, apuntas fusilo e pafas tilmorte sua avulo ante ke il genitas filii. On quik cesas existar, ma se on cesas existar, qua pafus kande la slingo repetas su? Perplexiganta, ma interesiva, e pripensinda.

TM: Or to esas la Avulo-Paradoxo. Lu perfekte asertis ol. Me ne audis objeciono kontre mea aserti. To esas perfekta aserto di pro quo multa homi kredas ke tempo-voyajo esas neposibla, o ke on povus voyajar nur adavane aden la futuro.

AB: Bone, este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto. Terence, segun mea askolto, vu esas evidente dicipulo di Satano, e me mustas dicar ke me volas savar pro quo nula ciencisto irgatempe despruvis la Rinasko di Jesu Kristo.

AB: OK Terence, ho, dicipulo di Satano..

Tel: Yes, il esas dicipulo dil Diablo..

AB: OK, or, ni audez lua reakto a to. Terence, quale vu respondas?

TM: Or, se me esas dicipulo di Satano, me esas nesavanta dicipulo. Me esas, dum la pauzo ulu dicis ke me esas hereziano, certe me esas hereziano.

Tel: Vu ne esas hereziano, vu esas trompita, trompita da Satano. Kande vu mortos, vu ya savos ke Jesu Kristo esas Deo.

AB: Sioro, pauzez e permisez lu respondar, me pregas.

TM: Or, forsan. Mea atitudo pri to omna, esas ke ni ne esas en ca mondo por selektar inter bona ideologii e mala ideologii. Forsan lo debesas a mez-evo, ma me atingis la konkluzo ke omna ideologii esas l'enemiki di homala libereso, e ni ne progresis kande on selektas existalismo vice kristanismo, od ulo vice ulo. Reala matureso komencas kande on remarkas, ke ta ideologii esas kulturala mobli.

Tel: Do Jesu Kristo esis mentiero..

AB: Ho ve.

TM: No, no, il esis kulturala moblo interne di westala civilizuro. Ma me parolos pri la questiono dil Rinasko qua esas plu interesiva. Me ne rimemoras en qua evangelio ol esas, probable la telefonanto povos informar ni, ma kande le Maria iras al tombo ye la matino pos la Rinasko e Kristo esas ibe, il dicas ad eli: "Mulieri, ne tushez me, nam me ne ja esas tote dil naturo dil Patro." E me nultempe audis irga kristano explikar la signifiko di to. Ol esas facinant aserto. Yen Kristo, rinaskinta, vinkinta morto, stacanta vivante apud la tombo, ma dicanta "Me ne ja komplete esas dil naturo dil Patro." E to sugestas a me ula kripto-biologiala procedo. Me ne kredas ke cienco povas pruvar o despruvar la Rinasko pro ke cienco nultempe traktas unika eventi. Se ni havus mil rinaski, me supozas ke on povus examenar li statistikale e judikar, ma ca unika historial eventi esas juste studienda da historiisti.

AB: Permisez me questionar vu, kom ipsa historiisto, dum ke vu retrospektis por developar vua modelo, kande vu atingas l'epoko di Kristo, quala pinton vu vidas?

TM: Facinanta questiono. Ye ta loko en l'ondo esas unika signaturo qua ne okuras altraloke en l'ondo. Do ulsence to ya indikas ke la vivo di Kristo esas nekredeble unika. Ma rimemorez ke ol nultempe dicas quo eventos, nur ube on devas serchar. E la questiono pri Kristo esas kelke desfacila, pro ke Kristo vivis samtempe kam Caesar Augustus. Fakte, la naraco dil nasko di Kristo mencionas ke Josef e Maria esis survoye al konto dil mondo demandita da Caesar. Or, Caesar Augustus esas un ek la maxim granda miltala e politikala genii di omna tempo, ed il esas en la sama ondo-parto kam Kristo. Me ne savas separar li, ma me certe povas informar vu ke segun la Timewave, la periodo de 15 aK til 40 pK esis extreme nova.

AB: Me parolis kun plura defora regarderi, e li omna same asertis, ke cirkume en 2012, li povas vidar ne plu fore, li atingas sorto de brika muro, esas nulo preter ol. Ma li ya vidas e deskriptas gigantala spirital evento ma li ne povas dicernar olua preciza naturo.

TM: Me povus abordar to omna. Me kredas ke ni experiencos omno imaginebla. Altravorte, la rinasko e la vivo, vinko di 3-dimensionala spaco e tempo, tempo-voyajo, stelo-voyajo, nemortonteso, planetala telepatio, koncio exter la korpo. Ed ol livresos da homala manui ek la homal imagino, instigita da la dei e l'enti e la fortesi en homala nekoncio.

AB: Esas fortunoza, Terence, ke ni facas ica programo e registragas ol por historio, por la tempo pos ke on jetos vu aden la volkano. Weste de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Me esas en Prince George, Britana Kolumbia, en Kanada, via amikala vicino norde. Me senkurajeskas pro ca stranja kristani. Ma me volas questionar Terence, kad il lektis ulo da Castaneda?

TM: Ho yes, me lektis multa ek lua frua verki.

Tel: Esas plu tarda verko Fire from Within, e por spektanti qui juas ico, quale me, me evas nur 21 ma me vartis mil yari por askoltar ica programo..

AB: Nu, me grandaparte havas askoltanti. Me ne dicas ke uli ne spektas, ma precipue askoltanti.

TM: Ti quale me forsan spektas, Art.. [rido]

Tel: Omnakaze, me nur volis dicar ke Fire from Within kovras exakte lo diskutita hike canokte, e por askoltanti, me volas dicar ke se vu juas ico, e forsan Art vu ipsa, se vu juas to quon Terence dicas canokte, forsan vu devas lektar ta libro..

AB: Forsan me devas lektar ta libro.. Do Terence, ka vu ne lektis ta libro?

TM: Ne ta libro, me ya lektis la frua libri da Castaneda..

Tel: Quon vu opinionas?

TM: Or, segun me en la frua libri il esis plu vera en la deskripto di sua mesajo. Altravorte, segun me, aserto ke on povas penetrar ica loki reguloze ma ne surbaze psikadelikaji, altravorte, qua ne inkluzas altresko di koncio, esas exemanenda tre sorgoze. Ed en ta Castaneda-libri il komence skribas pri daturo e "peyote" e tale plus, ma en la plu tarda libri il skribas pri tekniki e quaze-yogalaji..

AB: Ma pro quo ne esas posibla, Terence, ke kande on introduktesis per la kemiala metodo a ta alternativa realesi, ke on ne povos fine dicernar voyo sen uzar li.

TM: Or, principe to esas posibla. Ma dum vivo de studiar to me nultempe konvinkesis. E dicenda hike esas ke la psikadelikala experienco ne similesas medito. Ol ne similesas irgo altra. Medito esas, or nulu eniras la Ashram matine kun tremulanta genui pri lo eventonta.. altrlatere, ti qui probas DMT havas sika boki e blanka fingr-artiki. Ol esas la reala kozo.

Tel: Il dicas ke koncernas sparar e ridirektar energio..

TM: Or, se on povas agar lo sen la plant-aliancanto, me aplaudas vu. Se lo eventus che me sen l'aliancanto, me esus extreme agitita e desquieta. Me ne volas atingar ta standi spontane. Li esas tro titanale stranjera e stranja.

AB: Ho, to esas interesiva.. altravorte vu sugestas ke vu esas tre komfortoza pri la kemial avenuo, pro ke altre lo esus tante konfuziganta ke on povas dubiteskar sua mento-saneso?

TM: Exakte. Vu dicis lo, Art. On volas direktar l'experienco.

AB: Me ne esas certa, Terence, ma lo forsan desquietigas me pro ke me komprenas vu tante bone..

TM: Me kredis ke vu e me esas parenta anmi kande me regardis vua libro The Quickening, Art. Segun me irgu qua exploras ica temi atingas la sama konkluzo, ke kozi movas sempre plu rapide en tre bizara directiono..

AB: Me konkordas. "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna. Ube vu esas?

Tel: Me esas Tony en Las Vegas. Me volas pozar du questioni. Segun me homi quala defora regarderi perdas kredindeso, pro ke li havas mala historio e ne predicas eventi quala la Oklahoma-bombardo o banko-spolio. Ka segun vi tempo-mashini forsan relatas ulo tre normala quala extrema shok-ondo-teknologii, e normala fenomeni di fiziko qui kreos tempo-voyajo-realesi?

TM: Or, me ne savas de qua direciono tempo-voyajo venos. Olim esis tote nerespektinda diskutar ol en la ciencala literaturo, e nun se on serchas ta literaturo on trovas ke dum la lasta dek yari lo divenis sat respektinda. Esas libro Time Travel in Physics and Science Fiction da Nabum qua bone explikas tempo-voyajo. On savas depos 1948, esas papero da Kurt Gödel kun skemo por tempo-voyajo qua funcionus. On mustus simple rotacigar cilindro di grandeso duime ta dil sunala sistemo ye la lumo-rapideso. Ma omnu konsentas ke se on povus agar to e voyajar alonge olua transversa axo, on retromovus tra tempo. Do simile kam ni komencis per vakuo-tubi e nun havas la Pentium, ni nun havas tre kruda Goldberg-metodi di tempo-voyajo, ma me esas certa ke ante 2012 ni perfektigos ol.

AB: E ka vu suspektas, Terence, ke tempo-voyajo, emersos ek fiziko, o de-interne?

TM: Me kredas ke ni obliteros la difero. Nur 500 yari ante nun, europani segliris trans la horizonto e trovis la perdita duimo de ca planeto, e me kredas ke la homal imagino esas tam solida kam la imoblo sur qua vu stacas, Art. E kande on komprenos to, eventos sorto de migro aden la homal imagino. E tempo-voyajo, spaco-voyajo, nemortonteso, ni havas termini por li, ma to quo vere advenas esos to omna e plu multo. Nia parolo-maniero pri lo esas neeviteble tre simpla, pro ke ni parolas pri lo interne dil kulturo quan ol obsoletigos.

AB: Certe, Terence. Nun plu lejera questiono. De mea spozino ante la programo. El savis ke vu esas la sucedanto di Timothy Leary, do el volas questionar vu: Esas rumoro, o forsan legendo, ke Timothy celis trezoro en sekreta loko de 25.000 dozi de Blua Sandoz [LSD]. Ube ol esas? Ka vu savas?

TM: Deo mea, Art, vua spozino sequas ica aferi! Ube esas la Blua Sandoz? Or, me tacos. Kande on apertos la tombi sur Cydonia me revelos lo.

AB: Bone, ni finos lo ibe nun. Weste de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto, me esas en San Francisco, me nomesas Ryan. Esas bonega parolar kun vi amba. Me kredas ke esas du sorti de homi en la mondo: ti qui subisis psikadelikala experienci, e ti qui ne. L'enorma difero esas en lia penso-manieri.

AB: Pro to ol esas kontre-lega..

Tel: Yes, me volis questionar, quale il egardas ica nuna stando di kontrelegeso, e quale to konservas nia civilizuro en olua lamentinda stando. E segun me, per amas-koncio, me nur deziras ke ol esus segunlega por ke homi povus irar a la nexta nivelo, quale kozi rapideskas..

AB: Ka vu dicis "nexta nivelo"? Vu telefonas de San Francisco, ne Rancho Santa Fe, ka ne? [rido]

Tel: Yes, exakte.

TM: Me esas pesimisto pri ca temo, pro ke me egardas psikadelikaji tante serioze, me ne povas imaginar ke li esus uldie segunlega sen tota sociala transformeso, pro ke segun mea analizo, la motivo pro qua omnu de Marxista stato a kristana oligarkio ad alta-teknologia industrial demokratio konsentas ke psikadelikaji esas malega, esas ke la social efekto di uzo di psikadelikaji da multa homi esus sorto de desprogramizo de la kulturala mito. Kande homi uzas psikadeliaji li questioneskas realeso. E la skopo di kulturo esas konservar onu interne di ensemblo de predeterminita respondi a ta questioni.

AB: Do surbaze to, Terence, forsan legaligo-dio esas 2012.

TM: Or, Art, yen apokalipso qua sukusus nia mondo e prezervus la Cielo! [rido]

AB: La fino-dio di la drogo-milito.. Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna sur la Granda Insulo di Havayi. Saluto.

Tel: Saluto, Art.

AB: Ube vu esas?

Tel: Me anke esas en San Francisco. Semblas esar San Francisco-nokto.

AB: Or, me ne astonesas..

TM: Anke me ne.

Tel: Omnakaze, me esas profesionala "stand-up"-komediisto, do me multe reserchas, e me lektis multa libri da vu, sro McKenna, inkluze Archaic Revival, The Invisible Landscape ed anke la CD quan vu facis kun Spacetime Continuum..

TM: Ho yes, Alien Dreamtime.

Tel: Yes, e me anke lektis libri da sro Sheldrake, e me dicus a la 25% de askoltanti qui deskonkordas, Art, ke li probable ne konocas la verki da sro McKenna..

AB: Or, e multa de li nultempe konocos li. Li audas nur un kozo e li vidas diabli.

Tel: Pri la sioro qua opinionis ke sro McKenna esas dicipulo di Satano, me dicus ke la vereso ne havas ideologial agendo. Mea questiono a vu esas, ka vu esas familiara kun la verki da John Lilley?

TM: Certe.

Tel: En mea vicineyo esas izolo-centro, e me reguloze vizitas ol kun "champinioni". Facinas me vua skribaji pri DMT, e me volas savar, ube me povus trovar DMT?

AB: Or, me ne savas ka ni darfas informar vu per radio.. [rido]

TM: Or, ni darfas dicar ke ol esas dop vua propra okuli, do to esas un loko. Ultre to, la praktikala respondo esas: uzez l'interreto, se vu volas trovar planti en vua ekosistemo. Esas multa diskuto pri to ed entuziasmoza komunesi, ma quale Art dicas, ni ja probable dicis tro multo, ni ne darfas kolportar kontrelega substanci per radio, e ni ne volus..

AB: E vu ne volus lo, sioro, pro ke vu forsan ne plus audos me.. Tamen, ol esas trovebla per l'interreto. Ol esas multe min danjeroza kam altra kozi en l'interreto, quale konstruktar projektili e bombi e tale plus. Uzez sercho-mashino. To esas lia skopo.

Tel: Bone, multa danko.

AB: "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Wau, me sucesis.

AB: Yes, sioro. Ube vu esas?

Tel: Me esas en Madison, Wisconsin.

TM: Altra centro..

AB: Bone, parolez.

Tel: Un yaro ante nun me parolis kun vu e konsilis me ke me nocas me per uzar psikadelikaji, e segun me Terence esas pruvo ke ulu povas transvivar lo..

AB: No, me ne konsilis vu tale. Me ne judikus vu tale, nur vu povas konkluzar to.

Tel: Me komprenas. Ma anke me volas sugestar a vu gasto, ka Terence konocas Douglas Rushkoff?

TM: Ho yes, me konocas Doug.

Tel: Me lektis multa libri da lu. Segun me lu esas bonega kerlo.

AB: Irgo altra?

Tel: Yes, Terence, me havas video-filmo Alien Dreamtime. Me tre prizas ol.

TM: Yes, me facis to kelka yari ante nun kun bando Spacetime Continuum.

AB: Quo esis l'esenco di ol, Terence?

TM: Or, ol esis "rave" en San Francisco, ube me diskursis pri l'efekto di psilocibino* ye homal evoluciono super fundo-ritmo. Me havas altra intereso pri quale champinioni produktis la progreso a su-reflektanta homala koncio. Ni pridiskutos to altrafoye.

AB: Bone. Interesiva. Este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Bona matino.

Tel: Bona matino. Me esas Larry en Peoria, Illinois.

AB: Saluto Larry.

Tel: Me recente lektis parti de The Psychadelic Experience da Timothy Leary. Me questionas me, quo esas la difero inter DMT e LSD?

AB: Bona questiono.

TM: Or, LSD duras hori, e tendencas esar abrazive psikoanaliziva. Esence, segun me LSD igas onu revuar memori, vidar onua vivo en diferanta lumo, e tale plus. DMT semble preteriras la personala dimensiono, ne importas qua on esas, od ube on komencis, ol portas onu aden sua propra mondo, mondo stranjera qua ne havas multa informo pri onua psikologio o dilemi. Do ol esas min utila por psikoanalizo, e plu utila por explorar dramatala paranormala dimensioni.

Tel: Me subisis psikadelika experienco recente, me meditis pri l'universo kom geometriala strukturo plu vasta e diversa kam on povas explikar.

TM: Or, esas la vasteso di spaco e tempo, ma kande ni exploras l'atomala e sub-atoma mondo.. la mondo esas astoniva e dinamikala loko, pro to me desfavoras ideologii, segun me ideologii esas polvoza speguli por tenar a la splendideso di la su-prezenteso di la vivanta universo.

AB: Yen citajo da Terence McKenna: "Westala civilizuro esas charjita fusilo apuntata a la kapo di ca planeto."

TM: Yes. E me referis per to resurs-extrakto, propagando, poluto dil atmosfero, e tale plus. Se ni duros praktikar nia kulturala valori tale dum la nexta mil yari, ni neaptigos la Tero por nia filii. To esas peko e tragedio tante magna ke ni ne mem havas nomo por ol.

AB: Me certe konkordas kun to. E pluse: "LSD esas drogo qua ulfoye produktas psikoso che homi qui ne uzis ol." [rido] Terence McKenna citanta Timothy Leary en Los Angeles en 1991.

TM: Or, Tim asertis a me ke il nultempe dicis to. Ma ol esas tre drola citajo, pro ke ol klarigas quante agitita on povas divenar pri drogi quin on ne uzis.

AB: [ridas] Vu ya esas hereziano. E laste: "La mento stacas sur fundamento de kemiala mashini".

TM: Yes, ol ne esas simple la produkturo di kemiala mashini, same kam me ne esas automobilo kande me duktas ol.

AB: Bone, repozigez vua kemiala mashino nun e ni retrovenos. Terence McKenna sur la Granda Insulo di Havayi esas mea gasto, se vu havas questiono, ni havas telefon-linei. Me esas Art Bell.

AB: Terence, pri Timothy. Quale vu savas, il lansesis aden orbito, kun altra famozi, ed itere pri ta 25.000 dozi de Blua Sandoz, kad esas posibla ke li esas kun lu, ed eventos acido-pluvo en 2012?

TM: Or, il volis pruvar ke on ya povas kunportar ol kun su.

AB: [ridas] Bone. Lineo por unesmafoya telefonanti, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto.

AB: Saluto, ube vu esas?

Tel: Me esas en Nanaimo, Britana Kolumbia. Me deskovris vu, Art, tri yari ante nun, me recevis vu tre feble nokte per KEX en Oregon. Nun ni havas vu che CFUN en Vancouver e ni esas felicega pro to.

AB: Danko.

Tel: Terence, me lektis omna o preske omna vua libri, ed en True Hallucinations esas parto ube vu havas champiniono en kabano kun vu e vua fratulo, ed il facas sono qua semble briligas la champiniono, e vu dicis ke homala koncio interagas per resono kun l'universo. Ka vu povus explikar quale ta du kozi interrelatas, e ka vu lektis libro The Holographic Universe da Michael Talbot?

TM: Me ya lektis ta libro. Il esis amiko mea, il regretinde mortis kelka yari ante nun. Resono esas la principo, quaze magiala, di ago ye disto. On povas plear certena noto per la violoncelo, e la piano distanta ye dek metri sonos per la sama oktavo. Do ni savas ke resono existas, ol esas muzikala fenomeno, ma resono anke existas en tempo. Ulsence on povus dicar ke instanto en tempo esas holografiala interfero-shablono de pasinta tempi, e segun me ta pasinta tempi esas resonanta. Per la Timewave on povas examenar periodo e decidar, kun qua pasinta tempi ol resonas, e ta pasinta epoki qui influas ol, lia influo esas videbla en populara modi, moblo-stili, cinemo-filmi, e tale plus.

Tel: Nu, pri DMT, vu asertas ke ol produktesas en nia korpi. Ka la DMT-molekulo en la cerebro chanjas la elektron-resono en la molekuli en la cerebro, e ka to funcionigas nia cerebro kom anteno?

TM: Or, tala idein me e mea fratulo exploris ja dum la frua 1970a yari e la tragedio dil supreso di psikadelikaji, esas ne ke li divenis neobtenebla dal kurioza publiko, ma ke li divenis neobtenebla por ciencala resercho. Ciencisti qui studiis li ignoresos, ne promocesos, e tale plus. Me havas dozeno de questioni quin ni povus respondar per ordinara klinikala studii, ma quale on povas studiar substanci kontre-lega?

AB: "Wildcard"-lineo, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Wau, co esas tre serendipoza renkontro. Danko, Art. Esas fizikisto, me ne rimemoras lua nomo, ma il deskriptas tempo kom la maniero per qua naturo preventas ke kozi eventez samtempe.

AB: To esas exakte quon Terence ja dicis.

Tel: Or me volas parolar pri kosmala fiziko, pri nigra trui. Ka vu opinionas ke nigra truo esas la maxim bona riutiligo-aparato en l'universo?

TM: Or, irga objekto qua falas aden nigra truo deskonstruktesas aden rotaco ed angulala momento e perdas omna altra informo. Se povas existar gravito-puteo, povas anke existar noveso-puteo. Se statistikala probableso ne esas klara maniero regardar l'universo, se fakte probablesi varias tra spaco e tempo di ula evento, esos arei de tre alta neprobableso, ed inverse probableso. Vice pensar pri tempo kom glata surfaco, ni mustos pensar pri ol kom sorto de peizajo: loko ube ula kozi esas plu probabla en ula loki, ed altra esas plu probabla en altra. On serchas aquo ye la bazo di valo, on serchas glacieri sur la rampi. Segun me tempo havas topografio, ol esas topologiala surfaco ulsorta, e westala cienco tote ne remarkis to.

Tel: Or, quale ol deskriptesas?

TM: Da Newton ol deskriptesas kom pura duro, altravorte perfekta planeso; lore Einstein dicas No, koram enorma gravitala objekti spaco-tempo havas tre mikra e glata kurvo. Me dicas ke mem ye lokala skali tempo varias, e kande ni exploras tempo ye ula skalo ni vidas fraktala shabloni. Do vere ol esas Fourier-transformo od ulo tala, holografiala matrico qua esas su-simila ye multa skali. L'organizeso di galaxio, e ta di atomo, en mea teorio esas morfologiale ligita. Li ligesas trans skalo, spaco e tempo per subjacanta arkitekturo dil universo. Esas granda mito en kosmologio, la misterio di obskura materio. Ube esas 90% de la materio? Segun la legi di gravito, 90% de la galaxii mustas ne existar. Or, me dicas ke mankas hike nula materio, mankas hike kelka legi, pri l'apetito a komplexeso. Omna partikulo en l'universo partoprenas ico. La galaxii esas spirali pro ke to esas la plu nova formo, ne pro gravito. Esas kosmala lego di tendenco vers noveso quan ni indijas.

Tel: Ka Fourier esus mezuro-maniero, exemple per Fourier-mezuro dil cerebro?

TM: On povas mezurar ol per Fourier-matrico, per diversa-sorta matrici, la skopo esas demonstrar ol ad ulu exter la sistemo. Segun me la granda progreso en modeli di naturo dum la lasta duadek yari esas la deskovro di fraktali e su-simileso. Me dicas ke tempo esas fraktala strukturo.

Tel: Kande me parolas kun mea amiki, li kredas ke me esas fola.

TM: Or, esas multa konfundo en cienco nuntempe. La komplexeso-experti ne parolus kun la dinamiko-experti, la materialisti esas omna che biologio, dum ke che quantumo-fiziko li parolas quale okultisti, e nula novajo atingis psikologio e sociologio. La domo di cienco esas en desordino, pro ke ciencisti ja solvis la facila problemi, nun ni pozas questioni quala, Quo esas linguo?, Quo esas mento?, Quo esas procedo? Ti esas tre profund e desfacila questioni, e segun me li duktos a revoluciono en cienco o reformo di olua metodi, o cienco ne esos adequata.

AB: Or, forsan pos anarkio-periodo.

TM: Yes, or ni travivas to.

AB: Este de le "Rockies", vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto, me volas komencar per dicar danko, ed esas honoro parolar kun Terence, me esas grand admiranto..

AB: Ube vu esas, sioro?

Tel: Me nomesas Alex, me evas 21 e me esas en St. Louis, Missouri. Me volas komentar, unesme, ke me prejoyas pri 2012, e pri esar parto di homal evoluciono. E pri jetar roki, semblas ke Deo ja disjetis la roki sur ica planeto, e devas esar ampla savo por kapabligar ni komprenar omno. Me experiencis psikadelikaji, ma mea propra kredo esas ke on atingas savo per medito e sobreso ed explorar en su ipsa. La vereso esas ne extere ma interne.

AB: To esas tre interesiva punto. Terence, yen questiono. Ka vu kontemplas la posibleso ke vua voyajo, vua personala voyajo, esos kompleta ante 2012, ke vu konkluzos ke vu agis lo agenda, e savas lo savenda?

TM: Me povas imaginar to. Me dezirus transdonar mea idei a generala komuneso de interesati. Cienco esas la unika homal entraprezo ube on laudesas pro pruvar ke on esas nejusta, e me amas to. Ne interesas me esar pompoza o konstruktar dogmato o fondar kulto. Interesas me la duranta aventuro di produktar idei, probar li kontre realeso, diskutar li kun altri, e lore konstruktar plu bona idei. Me ne kredas ke Timewave Zero esas kompleta, nur pro ke me finis mea laboro pri ol. Me esperas ke, quale laboro da altri, on validigos mea idei kom reala expliko di quale naturo funcionas.

AB: Yes, to esus arogant atitudo, e plezas me ke vu ne montras ol..

TM: Me dezirus ke mea idei ruptesos sur la roto di racionala diskurso, o progesive avancigesos a nova niveli.

AB: Bone. Weste de le "Rockies", sen multa tempo, vu parolas kun Terence McKenna. Saluto.

Tel: Saluto. Me esas Dan en Norda Kalifornia.

AB: Saluto, Dan.

Tel: Rapida questiono por Terence. Vua libro Food of the Gods parolis pri frua protohomi qui renkontris psikotropa planti, psilocibino e tale plus, olqui esis la katalizanto di ta salto aden homala koncio. Ka segun vu la nexta pazo en nia evoluciono rezultos de altra planto quan ni ne ja renkontris?

TM: Or, ni ya renkontris oli. L'enorma kreiveso di la lasta duimo dil 20ma yarcento esas direta konsequajo di psikadelikala kemio e la rupto di barili inter kulturi. Altravorte la maxim multa homi qui desegnas e konstruktas l'interreto esas uzinti di psikadelikaji. La maxim multa homi en la muziko-komerco, en modo, komunikili, ciencala resercho, medicinala resercho, arkitekturo. La sordida sekreto pri la kreiveso di 20ma-yarcenta civilizuro esas psikadelikaji, tamen ni negas lo.

AB: Me havas fina questiono pri l'interreto. Me interviuvis Charles Osman, experto pri nanoteknologio*. Il predicas ke dum la nexta kelka yari o mem plu balde, ni komencos renkontrar koncianta enti en l'interreto.

TM: Artificala inteligentesi. Me kredas ke to eventos. Hans Moravec skribis multe pri to. Il esus bona gasto por vua programo, Art. Il dicas ke artificala inteligentesi lernas 50.000-foye tam rapide kam homo. Or, se tala AI esas en l'interreto ube ol povas parolar kun komputori, ol povas progesar ye 50.000 yari dum un yaro. Segun Moravec ni ne mem savos quo eventis kande tala AI aparos.

AB: Tempo, quale ni mustas mezurar ol, finas. Quanta librin vu skribis?

TM: Kin o sis, Invisible Landscape, Food of the Gods, Magic Mushroom Growers Guide, True Hallucinations, Archaic Revival, e tale plus.

AB: Ube li esas komprebla, che normala librerii?

TM: Ho yes, irga bona librerio povas komendar oli.

AB: Bone. Supozez ke ulu volus sendar a vu e-mesajo. Esez sorgoza.

TM: Yen ol: hce@well.com. To esas hce, pensez "Here Comes Everybody" [Adhike venas omni] @ well.com.

AB: [ridas] hce@well.com. To esas tante apta! Ka vu respondizas la maxim multa mesaji?

TM: Me probas, se nur kurte. Me recevas 70 e-mesaji singladie, e pos hodie Art me ne povas imaginar. Ma me ya probos. Koncizeso importas.

AB: Ol ya importas, e homi komprenez ke la respondi forsan esos kurta. Terence, quala plezuro. Ni agos lo itere uldie, se on ne jetos vu aden la volkano, me interviuvos vu itere, ka yes?

TM: Or me sucias ke on forsan jetos vu pos ico, ma se vu esos ibe, me esos hike.

AB: Bone, Terence. Danko, mea amiko.

TM: Adio.

AB: Adio. De la Granda Insulo di Havayi, il retroiras a sua monto, e me forsan iras al volkano.

Mayo 1997
che Coast to Coast AM

(Tradukita da James Chandler.)

« Parto 1


Back to the International Language Ido

James Chandler 15-Dec-19