Terence McKenna kun Art Bell

Terence McKenna diskutas kun radio-hosto Art Bell che Coast to Coast AM en mayo 1997

Parto 1


Art Bell: Bona matino ad omnu, me esas Art Bell, ed en la duranta aventuro aden la nesavata, neexplorita teritorii di la homala mento, ni deviacas kelke canokte, ed interviuvas tre, tre neordinara persono sur la Granda Insulo di Havayi, qua nomesas Terence McKenna. Qua esas Terence McKenna? Or, inter altre, il esas probable la sucedanto di Timothy Leary, e to forsan ne esos, o divenos la foko dil interviuvo, me ne savas. Il anke havas multa tre interesiva idei pri tempo, e to quon ni proximeskas. Ni parolos pri to omna kun Terence McKenna, tre interesiva kerlo. Fakte, il mustis decensar.. or, ni saveskos pri to .. de tre obskura loko.

AB: Ico esos tre interesiva, unesme ni probez establisar kontakto.. Terence McKenna, ka vu esas ibe?

Terence McKenna: Me esas hike Art, bona vespero, quale vu standas?

AB: Me standas bone, e me esperas ke vu audas me, e me audas vu bone.

TM: Yes, me audas vu bone.

AB: Vu esas sur la Granda Insulo di Havayi, ka vera?

TM: To esas vera.

AB: Nu, kande me telefonis a vu recente, vu esis en loko ube vu povis komunikar nur per portebla telefonilo. Ube vu habitas, sur monto?

TM: Me habitas sur la rampi dil maxim granda volkano dil mondo, Mauna Loa. Kande vu telefonis a me, ni interkonsentis ke mea portebla telefonilo ne esas pronta por radio, do me decensis de la monto. Me ya havis ibe 128K-konekto al interreto qua esas senfila, 40 km tra l'aero, ma mea telefonili ne esas sat bona, do me decensis por parolar kun vu cavespere.

AB: Or, sen la tardigo ni povus uzar interreto-telefonilo, ma vu havas ta mikra tardigo, do ni agas juste. Do vu decensis de vua monto-percheyo. Terence, quale esas habitar sur aktiva volkano?

TM: Tre ecitanta, fakte, me ne savas ka vu vizitis la Granda Insulo..

AB: No, me ne vizitis..

TM: On pensas pri Havayi kom palmieri e senfina plaji, ma ni havas hike lava-flui ed alta monti, du monti, l'unesma esas la maxim granda volkano dil mondo, la maxim granda monto segun volumino, e la duesma nur kelkete min alta, do ni havas dramatala peizajo hike.

AB: Kad esas posibla ke ta volkano eruptos?

TM: Or, ol kontinue eruptas dum la lasta 13 yari, ma altralatere, cirkume 70 milii fore, sur la Hilo- o westa latero. Do ni sentas ni sat sekura hike. La Internaciona Geofizikala Kongreso kunvenis dufoye hike, esas granda desstabilesko periodale sur ica insuli, granda submara terkruli qui produktas lokala cunamii, ma skope eskapar homo-produktita katastrofo e konfundo, me parias ke me povos pasar 50 yari sur ica insulo e bone transvivar lo.

AB: To esas probable bona pario..

TM: Me kredas lo. Me kredas ke se la mondo krulos, Havayi esos bona loko, e se ol ne krulos, ol esos bona loko.

AB: E, se la volkano eruptos, to esas morto sendolora.

TM: Yes, e dramatala!

AB: Yes, e dramatala anke, to esas justa. Bone. Vu havas teorio pri tempo. Tempo, Terence, esas un ek mea favorata temi, do ante ke ni audos vua idei pri tempo, explikez a me quo, segun vu, esas tempo? Altravorte, ka tempo esas inventuro da ni, o ka tempo esas reala kozo? Or, me savas ke ni mezuras ol, ma en la kosmala senco, ka tempo vere existas?

TM: Yes, vu donis a me perfekta introdukto a ca temo. En la Westo ni heredis de Newton l'ideo di pura duro, to esas, ke tempo esas spaco ube on lokizas kozi por preventar ke li eventas samtempe. Altravorte on egardas ol kom senqualesa, kom abstraktajo. Fakte me kredas ke kande ni facos kompleta analizo di tempo, ni deskovros ke, quale materio, tempo esas kompozita ek elementala distinta tipi. Omna materio, organika e neorganika, esas kompozita ek 104 od 108 elementi. Tempo, kontraste, egardesas kom sentraita, senqualesa medio, ma fakte, quale ni experiencas ol, kom vivanta, sentanta enti, tempo havas qualesi. Esas tempi kande omno eventas bone, e tempi kande omno eventas male..

AB: To esas vera, Terence to esas absolute vera, me questionis me pri to dum mea tota vivo. Esas periodi kande on povas agar nulo nejusta, ed altra periodi kande on povas agar nulo justa.

TM: Or, do dum studiar ico me kreis vortaro, fakte me cherpis ol de Alfred North Whitehead, ma me kredas ke me intelektis ulo quan cienco indijas, nome, ke l'universo, o homala vivo, od imperio od ekosistemo, irga grand-skala o mikra-skala procedo povas egardesar kom sorto de dinamiko inter du qualesi, quin me nomizas kustumo e noveso, e segun me li esas su-explikanta.

AB: Pardonez me, kustumo e quo?

TM: Noveso. Kustumo esas simple repeto di establisita shabloni, konservo, retrofaldo di lo ja atingita aden sistemo; e noveso esas lo riskoza, lo explorala, lo nova, lo ne antee vidita. E ca du qualesi, kustumo e noveso, en omna situesi ulsence interluktas, ma la bona novajo esas ke, se on regardas granda tempo-skali, noveso vinkas. E to esas la importanta punto, quan segun me cienco indijas, ke se on retrospektas tra la historio dil homaro, o di vivo sur ica planeto, o dil sunala sistemo o dil galaxio, dum ke on retroiras tra tempo, kozi divenas plu simpla, plu bazala..

AB: Yes..

TM: Do inversigante to ni povus dicar, ke dum ke ni proximeskas al prezento, kozi divenas plu nova, plu komplexa, do me interpretas ico fakte kom universala lego, qua efektigas historiala procedi, biologiala procedi, ed astrofizikala procedi. Naturo produktas e konservas noveso, e per to me intencas ke dum ke l'universo koldeskis, la originala nubo de elektron-plasmo, fine atomala sistemi formacesis. Dum ke ol pluse koldeskis molekulala sistemi, lore longa-katena polimeri, lore sennuklea primitiva DNA-kontenanta enti, pose komplexa enti, multa-celula enti, e co esas principo qua atingas mem ni. Remarkez, Art, ke ol funcionas trans omna existo-skali. Ol esas tam vera pri homala socii, kam pri termito-populi, o populi de atomi en kemiala sistemo. Naturo konservas, preferas noveso, e lo interesiva pri tala ideo, esas ke ol inversigas la ideo di moderna filozofio. Moderna ateista existalismo dicas ke ni esas kosmala acidento e pro fortuno ni esas hike, e ke irga senco quan on perceptas, on simple atribuas. Me dicas no, per profunde examenar la strukturo di naturo, ni povas deskovrar ke noveso esas to, quon naturo produktas e konservas, e se to reprezentas universala valoro-sistemo, la homala mondo quale ol esas hodie, kun nia teknologii, e nia komplexa socii, reprezentas la maxim granda noveso til nun atingita. E do subite on havas la bazo di etiko: to quo avancigas noveso esas bona, to quo lentigas ol esas suspektinda.

AB: Bone, permisez me haltigar vu ibe. Kande ni parolis camatine vu dicis ke vu havas 128K-konekto de vua sekreta surmonta loko. Dum ke ni diskutas vua teorio, qua esas facinanta, pri noveso, me devas questionar vu pri citajo de plura pagini da Michael Crichton, e vu konocas ta nomo. Refere la interreto, Michael Crichton asertas ke l'interreto, quan on povus egardar kom noveso exemplizita..

TM: Inkarnacinta..

AB: rezultos, ne en plu multa noveso, ma fakte en lentesko dil evoluciono-procedo, o di noveso segun vu, pro ke esos komuneso, ne esos novigo, ne esos entraprezemeso, esos dek chef-idei en Usa, en Hong Kong, en Moskva, en London, e tale plus. Quale vu respondus to?

TM: Or, me astonesas. Me apene komprenas lu..

AB: Me explikez lo altravorte. Il dicas ke la interreto sufokos diverseso, e ke diverseso esas nekareebla por avancigo.

TM: Or, quon me vidas, e me pasas multa hori singladie che l'interreto, me kredas ke ol esas la maxim granda forteso qua kapabligas marjinala e minoritatala vidpunti depos yarcenti. Altravorte, ante l'interreto, la granda establisuro-idei ja havis la mekanismo dil komunikili por komunikar sua vidpunto..

AB: Vere.

TM: Quo eventis esas ke l'ordinara homo eniris la ludo per teknologio, quan segun me lu devis nultempe havar..

AB: Absolute, absolute lu devis ne havar ol..

TM: Yes, do me ne komprenas sro Crichton. Segun me l'interreto dissolvas frontieri inter populi, ideo-sistemi, klasi e partiseti, e ni obtenas multe plu richa evolucionala interago inter idei e tale plus. Do me vidas ol kom tre fertila loko, multa mutaco eventas, en hardvaro, en ideologii, quale homi egardas ol etp., me simple ne komprenas lu.

AB: Or, me explikez lo tale: il sugestas exemple, ke se on pozus speco sur dezerta insulo, ta speco, pro ke li esas tante poka, necese esus tre novigema, chanjus tre rapide por adaptar su e transvivar; altralatere, se on pozus multa enti sur ta insulo, ta procedo esus multe plu lenta. Me anke ne esas certa ke me konsentas kun to, ma segun me ol esas interesiva opiniono pri la sociologial impliki dil interreto.

TM: Or, kande on parolas pri l'interreto, on ofte parolas pri la olima interreto, pro ke ol movas tante rapide. Exemple me jus lektis papero da Alexander Chislenko che la Media-Lab che MIT, ed il parolas pri "plug-in" qua tradukos retosituo en un linguo aden altra. Nu imaginez kande on povas publikigar situo en Telugu, Witoto, Rusa, Franca, ec., ed altru povas automate glitar aden ta situo e komprenar omno.

AB: Vu deskriptas l'inkubo di Crichton, e vua maxim bona revo, me kredas..

TM: [ridas] or, teknologio tendencas polarigar homi. Permisez me dicar ulo plusa pri tempo. Me dicis ke me identifikis tendenco en l'universo quan cienco indijas, nome konservar noveso, e vu questionis pri l'interreto. Ne nur l'universo havas ica prefero di noveso, ma omna acelero eventis plu rapide kam le antea. Do exemple la lenta koldesko dil universo duktis al kelke plu rapida aparo di organika kemio, qua duktis al plu rapida evolucioni di planti ed animali, qua duktis al histeriala rapideso di homala historio, e me ne supozas ke ta acelero-procedo ultemple lenteskos.

AB: Terence, kad ol esas lineara procedo, od exponentale aceleranta procedo?

TM: Exponentale aceleranta procedo, qua duktas a sorto de "mondo-fino"-cenaro, pro qua multa homi lokizas me kun la skureli, pro ke me dicas ke ca noveso-procedo nun movas tante rapide ke dum nia vivo-tempi ol aceleros til tanta intenseso ke ni experiencos plu multa noveso dum kelka semani o dii, kam ni ja experiencis dum la tota vivo dil kosmo.

AB: Deo mea, vu deskriptis precize to, pri quo me jus skribis. Me skribis libro The Quickening..

TM: Ulu montris a me vua libro, en Atlanta, e me dicis, yes, ica viro komprenas ico.

AB: Me komprenas ol, me supozas, de kelke plu ordinara vidpunto kam vu, pos askoltar vua unesma mi-horo Terence, ma ni parolas pri exakte, precize lo sama. Me prizentis radio-programo dum 13 yari, la dumnokta programo, e me esas experta observero di eventi e homi, ed omnanokte me spektis la novaji ed analizis to quo eventas en nia mondo por preparar la programo, e dum ta 13 yari, sendubite, sociale, ekonomiale, politikale, ambientale, e tale plus, en omna areo di homala agado, kozi komencas acelerar, nequestioneble. E to semblas esar exakte to, quon vu propozas hike.

TM: Yes, ube me devancis la maxim multa homi esas, ke multa homi konstatis ica acelero-fenomeno, ma li tendencas kredar ke la kauzo esas cienco o komunikili, od ulo tala..

AB: To esas justa..

TM: Yes, or me dicas ke ol inheras en la legi di fiziko..

AB: Ho, me kredas ke vu esas justa. Terence, ni finas la horo. Segun me vu esas exakte justa Terence. Restez ibe. Interesiva, tre interesiva. Terence McKenna esas mea gasto sur la Granda Insulo di Havayi, me esas Art Bell.

AB: Ni havas tre interesiva gastulo. Lua nomo esas Terence McKenna sur la Granda Insulo di Havayi. Ed il jus deskriptis a me, per linguo quan on mustas askoltar tre sorgoze, exakte to, pri quo me skribis en The Quickening, quale me audas mea propra teorio ampligita, od expliko di ol.

AB: Retro nun a Havayi e Terence McKenna. Terence, me kredis ke ni perdis vu, ma me kredas ke vu nun esas ibe. Ka vu esas ibe?

TM: Ho yes.

AB: Me askoltis dum l'unesma mihoro shokite, pro ke vu deskriptis exakte to, pri quo me skribis. Me konstatis, ke multa homi interpretas ke ca rapidesko esas subprodukturo di amas-komuniko, e me konstatis ke to ne esas justa, ol vere eventas, e me dokumentizis to en mea libro. Me skribis ke esas altra procedo aktiva. Nu, me ne savas ta procedo, e me ne savas adube ol duktas. Altravorte, homi questionos, kande ni atingos la procedo-fino quo eventos, e me ne havas ta respondo, me esas nur radio-hosto ed observero, ma forsan vu ya. Kande ni fine atingos segun vua termino "Timewave Zero", quo eventos?

TM: Or, on povas predicar quo eventos nur per regardar la qualeso di lo eventinta dum ke la rapidesko aceleris. Ol karakterizesas da dissolvo di frontieri inter homo-klasi, savo-feldi, kapitali, linguo-grupi, e tale plus, do segun me finala noveso mustas esar situeso ube omna frontieri esas dissvolita. Nature, quale to aspektus, me ne savas. Ol povus esar virtuala realeso ube on divenas Deo per la publika utilaji, od ulo altra, ma esas klara ke la homala nevro-sistemo globaligas su, konstruktas modelo de koncianta penso ye skalo planetala, dekamili de homi partoprenas ico, nulu vere komprenas lo, ma omnu servas ica emersanta Granda Desegno. Or, segun me l'emerso di alfabeti esis parto del acelero, l'emerso di homi ek primitiva mamiferi esis parto de ol, segun me ico esas la "komerco" di ca planeto depos longega tempo.

AB: Ka vu povas dicernar exakta tempo-linei di "Timewave Zero"?

TM: Yes. Ni diskutas ico kom metaforo. To quo distingas me del altra profeti esas ke me havas formala matematikala teorio.. me mencionis kustumo e noveso, ica dualista fluo. Or, pro ke ol esas tala fluo, on povas deskriptar ol quale la fluxo e refluxo di aciono-preco od ulo tala. Altravorte, on povas montrar ol kom lineo-grafiko. Do me skribis komputoro-programi qui produktas "noveso-ondi", altravorte ondi qui montras la fluxo e refluxo di noveso, e per lokizar historiala, paleontogiala e geografiala datumi che ca ondi ye diferanta skali, me povis dicernar "maxim bona fito". Ma l'astonanta konkluzo esis ke finala noveso, ca trancendanta objekto ye la fino di tempo, esas ne yarmili en la futuro, ol fakte kolizionos kun historiala neceseso dum tarda 2012..

AB: 2012..

TM: 2012. Nu, me savas ke interesas vu la Maya-kalendario..

AB: Yes..

TM: Me ne savis, kande me kalkulis ta dato, ke ol esas sama kam la fino-dato dil Maya-kalendario, mem la sama dio.

AB: Ho, astonanta. Terence, quala datumin vu uzis por vua datumbazo, por ca komputoro-programo?

TM: Per quo me komencis?

AB: Yes..

TM: Yes, or interesis me la I Ching, la chiniana metodo di aritmomancio. Omnu qua exploris la I Ching konkluzis ke ol semble funcionas, do me facis matematikal analizo..

AB: Vartez, me ne savas, quo esas I Ching, quasorta metodon ol esas?

TM: Or, ol existas dum mili de yari en Chinia, kelkafoye on jetas 50 stipiti, kelkafoye per moneto-peci, ma ol esas metodo por produktar hexagramo, qua konsistas ek sive ruptita sive neruptita linei, ma sis sur l'una l'altra. Do se on esas matematikisto on komprenas ke se ol konsistas ek ruptita e neruptita linei kun sis sur l'una l'altra, mustas esar 64 posiblesi. Mili de yari ante nun en Chinia esis multa literaturo pri ca hexagrami, e li sempre prizentesis per certena ordino, certena maniero. Me studiis questiono, ka l'ordino di ca hexagrami esas vera ordino, altravorte, kad ol guvernesas da reguli, o kad ol esas hazardala ordino guvernata da tradiciono, e ca obskura questiono duktis al deskovro ke I Ching esas kalendario de 384 dii e 13 lunala cikli. De lore me aperceptis ke ca kalendario de 384 dii esas subparto de fraktala horlojo-skemo plu preciza kam Westala skemi, do me sugestas ke, samamaniere kam la Westo konquestis la naturo di materio per elaboro di moderna cienco, cirkume 4000 yari ante nun en Chinia, on facis plu profunda analizo di tempo kam ni irgatempe facis en la Westo.

AB: Terence, quo esas vua retosituo?

TM: www.levity.com, e lore kliktez sur "Terence McKenna".

AB: Do www.levity.com?

TM: Korekta.

AB: Ni adjuntos ligilo balde.

TM: Or me kredas ke vi ja adjuntis ol, vu havas bona homi..

AB: Yes, Keith, il facas bonega laboro. Or, do ibe on nur kliktas sur "Terence McKenna", e sekurigez vu en vua stulo, segun to quon me ja audis..

TM: Lo interesiva, Art, esas ke per tala ondo on povas "retrodicar", altravorte, se on havas noveso-ondo qua deskriptas la pasinto, on mustas korekte predicar la italiana renesanco, la greka racion-epoko, la moderneso dil 20ma yarcento, do per predicar la pasinto, ni ganis su-fido ke ca ondo predicas la futuro.

AB: To sonas ciencala. Cienco esas repetebleso, e se on povas repete demonstrar ke on povas montrar matematikale pasinta eventi, yes me imaginas ke on povus projektar..

TM: Or, me exploras ico depos 1975, ma la teorio esas ulsence tre konservema. Ol nultempe predicas quo eventos, ol predicas kande interesiva kozi esas probabla, e kande on disipas sua tempo.

AB: Kande vu regardas o projektas vers 2012, quante granda esas la pinto o difero lore, se vua teorio furnisas grandesi?

TM: Esas nur un punto en la tota ciklo ube la nivelo de kustumo falas a zero, e noveso divenas infinita, e ta punto eventas ye ta solstico-dato en 2012. Nu, lo esas tre interesiva, esas homi en la Reto qui nomesas "Singularisti", li esas harda-kapa injeniori, qui egardas exemple rapideso de energio-liberigo, de datumi-konservo, e tale plus, e projektas sua kurvi, e li konkluzas ke ultempe inter 2008 e 2020, ni produktos infinita quanti de energio, ni konservas infinita quanti de datumi en infinite mikra spaci, altravorte, pro l'acelero inheranta en ca noveso-procedo, ni transiros plu multa teritorio inter nun e 2012, kam ni transiris inter la Granda Explozo e nun.

AB: Ho, to esas nekredebla penso.

TM: Lo ulsence explikas lo eventanta. Lo ne esas la tradicionala religio, ma lo anke ne esas la sterila, stabila stando di cienco. L'universo fakte subisas ulsorta procedo de su-metamorfozo, e homi indikas ke ni transiris frontiero aden nova epoko di acelero aden ca procedo de su-revelo. Omna religio extravagas pri lo, omna strado-predikanto probas artikular lo. Me kredas ke lo esas reala, ma ke homi povas komprenar lo nur per imaji familiara. Marshall McLuhan dicis ke ni vehas aden la futuro uzanta nur nia retroregardo-speguleto. Me nomizas ico la trancendenta objekto ye la fino di tempo. Ulsence religio, kristana revelo, lo omna satisfacesos, ye maniero neexpektita, pro ke naturo havas apetito a noveso ed acelero aden noveso.

AB: Do me riquestionas, ye ta instanto en 2012, segun vu quo eventos?

TM: Or, me multe pripensis lo, ed esas harda e mola cenari, ma me remarkis ke la tempo-ondo semblas maxim kapabla trasar teknologio. Ulsence teknologio esas tre importanta, ol esas la transformo dil homala relato kun la mondo per utensili. Do me pensas ke to quo povus realigar ica cenaro, sen necesigar ke Deo ipsa aparez, esas tempo-voyajo. Se on regardas biologio trans enorma tempo-skali, centi de yarmili, ol esas konquesto di dimensionaleso.

AB: Or, ni pripensez to. Ulu recente pozis simpla questiono: se tempo-voyajo esas posibla, ube esas la tempo-voyajanti?

TM: Or, kande me pozis ta questiono a mea experti, li respondis ke on povas voyajar aden la pasinto, nur tam fore kam l'inventeso dil unesma tempo-mashino.

AB: Ho, me pripensez to. On povus retrovoyajar nur til l'inventeso dil unesma tempo-mashino, pro ke ante to esis nula kapableso..

TM: Lo esas quale probar vehar ube esas nula stradi. Lo anke implikas ke kande on inventas l'unesma tempo-mashino, deki de mili tempo-mashini quik aparos, kun homi qui retrovoyajis por vidar l'unesma tempo-flugo..

AB: To esas nekredebla, to esas tote nova penso por me pri tempo-voyajo, e lo forsan esas sencoza, e vua analogeso esas ke on ne povas vehar ube esas nula stradi. Or, vu agas to kande vu vehas adheme..

TM: E vu ne mem vizitis me hike! Ni esas tre fiera pri nia mala stradi.

AB: Oli deskurajigas la populacho, me supozas.

TM: Fakte, oli ne deskurajigas la populacho, ma oli deskurajigas omnu altra..

AB: Dum quanta tempo vu rezidas sur la volkano ibe, Terence?

TM: Or, kontinue dum cirkume tri e duima yari, me proprietas tereno hike depos '77.

AB: Depos '77. Ed ante to?

TM: Me kreskis en westala Kolorado, e me havis mea filii e mariajo en Kalifornia, me habitis dum 35 yari en nordala Kalifornia.

AB: Vu konocis Timothy Leary, ka yes?

TM: Me konocis lu. Ni aparis publike maxim ofte en Europa kune kelkafoye, ed il certe enorme influis me, me konoceskis lu erste la lasta sep od ok yari. Kom puero dum la 1960a yari il enorme influis me.

AB: Segun multa homi vu esas lua heredanto.

TM: Or, ne da multa homi, ma ya da lu. Omnu altra tacis. Or, me havas mea metodo, tre interesas me la psikadelika experienco. Me kreskis kom katoliko, e de to me retenis enorma dursto a lo paranormala, lo mirakloza, lo supernatura. Me vizita India e me vizitas la gurui e le Geshe e me ne trovis to, quon me serchis, ma kande me vizitis Sud-Amerika e la jungli ibe, me deskovris ke LSD esas nur la pinto dil psikadelikala glaciomonto, e to quon me egardis kom moderna cienco e kemio esis fakte Shamanismo e religiala uzo di psikadelika planti depos mili de yari. To facinis me pro ke ol funcionis por me. La maxim multa homi qui serchas la misterio..

AB: Ni rikomencos ico pos la pauzo. Or, askoltez me sorgoze, ni havas dek-minuta pauzo, e vu audos nulo. Ne suciez, facez taso de kafeo, e ni retrovenos.

TM: Bone.

AB: La telefon-linei esas absolute vivanta, me havas konsilo por vi. Mea gasto esas tre neordinara persono. Lua nomo esas Terence McKenna. Por vere apreciar to, quon vu audos, se vu askolteskas ni en Los Angeles, San Francisco e tale plus, vu mustos cesar irgaquon vu agas, plulautigar la radio, ed askoltar tre sorgoze, pro ke lo esas tre sencoza, ma on mustas askoltar sorgoze. Terence McKenna rezidas sur aktiva volkano en Havayi, interesiva habiteyo, ed interesiva viro ya.

AB: [askoltanto] Art, ka vu audis pri la teorio da Terence nomizita "Timewave Zero"? Il sugestas ke, dum ke ni proximeskas a Timewave Zero, ni experiencas "tachyon"-radii de ol, evidente la venonta evento esas tante kolosala, ke ol emisos tante intensa radii, ke parto de to esas partikuli od ondi plu rapida kam lumo, qui retroiras tra tempo. Kam plu proxim l'evento, tam plu densa la radii, e tam plu freque ed intense ni experiencas paranormala fenomeni. Ico povus esar la mekanismo dop vua koncepto The Quickening. L'evento probable similesos "blanka truo" o mikra Granda Explozo. Ol esos ulsence la fino di tempo por ni. Terence kredas ke ol eventos segun la Maya-kalendario en la yaro 2012. Ni darfas supozar ke exterterani, se li existas, venos amase adhike por reserchar la fenomeno.

AB: Terence, me lektos a vu un plusa mesajo, de Stephen en Wichita, ol esas bone pensita: Art, me ne esas certa ke on povas egaligar noveso kun o acelero o komplexeso. Naturo sempre esis "nova", e surprizante nova kompare altra periodi dil historio di Tero. Konsidere ke 90% de omna speci qui ultempe vivis nun esas extingita, kun sua exotika desegni, semblas ke noveso esas evidenta, ma por esar efikiva ol mustas havar transvivo-avantajo e heredesar. Kande la noveso divenas impedo, ol desaparas. Acelero forsan esas faktoro di populo-denseso. Preske omna sociala problemi che homi, riproduktesis che rati. Nia nova inventuri di ca yarcento simple kapabligis ni artificale kompresar disto e tempo per moyeni di voyajo e komuniko. Profito-motivi direktis e limitizis la noveso di nia civilizuro dum ca yarcento, e ni divenas impedo. Kam plu alta la populo-denseso, tam plu granda l'acelero. Komparez la rapideso di mikra rur-urbo kun ta di urbego, kun sua populo-denseso e rezultanta problemi. De Steve en Wichita.

TM: Or, me ne deskonkordas kun to omna. Certe esis fluxo e refluxo de noveso dum la 20ma yarcento, ma argumentar ke ol ne esas inter la maxim nova epoki esas desfacila. La questiono esas, ka noveso adheras statistikala dinamiko, o kad ol esas vera sinso, vera "flecho" qua direktas procedo; segun me ol esas la lasta. Segun me esas nevera, ke la bioto hodie ne esas plu nova kam ol esis olim. Certe esis nova vivo-formi qui extingesis, ma la prolifero di homala vivo, qua esas avancinta animalo plus kulturifanta ento, indikas a me ke ni atingis nivelo de noveso quan ica planeto nultempe experiencis. Nature lo esas debatebla, pro ke historio ne ja esas kozo quantifikita. Quale on komparez la Milito di Rozi kun la Milito di Rejo Anne, exemple? Tamen, esas generala konkordo inter historiisti ke eventi quala la Renesanco, la Greka Oro-Epoko, la 20ma yarcento, esas periodi kande multa noveso, en sociala formi e teknologii, eventis.

AB: Vu kompozis komputoro-programo qua povas trasar la fluxo e refluxo de noveso e predicar granda eventi en historio. Quanta korekta e nekorekta predici vu obtenis? Kad esis nekorekta predici en la modelo, o ka vu sucesoze predicis omna grand evento historiala precize?

TM: Or, segun mea kompreno di ca teorio, povas esar nula nekorekta predici. Altravorte, ol ne esas teorio statistikala. Ni ne esas justa se ni esas justa ye du ek omna tri foyi. Do ni mustas esar justa omnafoye.

AB: Do vu asertas ke vu esas?

TM: Me prizentas a vu ed a la mondo, por via exameno e kritiko, ke yes la Timewave, kun lua fino-punto ye 21 decembro 2012, deskriptas tam precize kam me povas dicernar, la vera peripecii de noveso e kustumo dum historio e naturala historio. To esas l'aserto.

AB: Terence, ka vu prizentis ica serioza cienco, cienco pro ke ol esas repetebla, ad egali-recenso?

TM: Or, inter matematikisti yes, ed esas vivaca debato en l'interreto pri to. Tamen acepto dil Timewave ne vere povas eventar en la "tendo" di ordinara cienco. Vu mencionis repetebleso. Repetebleso esas la fundamental ideo dil ciencala metodo ed experimento. Altravorte "restauro di inicala standi". Ma la Timewave-teorio asertas ke singla instanto en tempo esas unika..

AB: Unika e ne precize rieventos, ma vu sugestas ke on povas lokizar la fluxi de noveso tra historio..

TM: Yes, ma on ne povas supozar ke on agas lo probablesale. Altravorte, kande on vere komprenas filozofiale quon la Timewave dicas, ol esas enorma atako kontre probableso-teorio. Quale cienco funcionas nun, esas se on volas savar quanta energio trafluas filo, on mezuras ol milfoye, on adicionas oli, ed on dividas per mil. Ma to supozas ke ne importas, kande on mezuras. Tante multa cienco esas tala, ke me ridefinas cienco, e dicas ke cienco esas la studio di ta fenomeni tante kruda, ke ne importas kande li eventas. E to do exkluzas historio, amor-aferi, korporacionala kompri, imperio-konstrukto, omno interesiva en la homala mondo esas tro frajila, tro tenue ankragita en la kuntexto di sua tempo, ke ol ne esas apta por tala ciencala studio..

AB: Do altravorte li esas mikra nesignifikant eventi qui ne efikas la plu grandi mezuri dil fluxo e refluxo..

TM: Or exemple ye certena dio kande la teorio predicas alta noveso, certe ulaloke en la mondo ulu travivas tre nenova jorno. Ol esas statistikala, "Bell"-kurvo, ne aludante vu, Art..

AB: Danko..

TM: ma "Bell"-kurvo ube kande la teorio predicas alta noveso, la maxim multa homi e sistemi experiencos ta noveso, ma nature altri ne. Kande on studias statistiko, on unesme lernas ke se on jetetas moneto-peco, la probablesi di facio o reverso esas 50/50. Se to esus vera, la moneto-peco falus sur sua bordo omnafoye. To esas la maxim rara de omna rezulti. Do tale-nomizita sekundara o terciara faktori produktas la rezulto "facio" o "reverso". Me dicas No: esas tempo-zoni ube facio favoresas, e tempo-zoni ube reverso favoresas, l'ideo ke tempo esas deskriptebla kom perfekte glata surfaco e traktebla statistikale esas nur unesma probo per greka idealismo, e sorgoza exameno di naturo montras ke ol esas neadequata, samamaniere kam perfekta cirkli ne suficis por deskriptar planetala movo.

AB: Vu do asertas ke ordinara cienco ne havas, e ne povas havar, korekta kompreno di tempo?

TM: Yes, pro ke ol supozas ke ol esas analizenda per statistiko, e to platigas e negas la difero inter diversa tempi e tipi de tempo.

AB: Ho, Terence, dum quanta tempo vu prilaboris ico?

TM: Or, depos 1971 [ridas].

AB: 1971. Vu dicis a me ke vu esas originale de Colorado, vua familio, lore exileso..

TM: Yes, me asistis la Universitato di Kalifornia en Berkeley lor la kontre-milita movado e tale plus, me esis quale puero en kulturala bonboni-butiko. Me studiis filozofio, arto-historio, e lore voyajis ad Azia, por vizitar la hashisheyi e la gurui, la hashisho esis bona ma la gurui nur volis mea pekunio. Do me voyajis a Sud-Amerika, ed ibe shamanismo interesegis me..

AB: A qua parto de Sud-Amerika, Terence?

TM: Sudala Kolombia, la baseno dil rivero Putumayo. La psikadelikala planti tante facinas me. Vu mencionis repetebleso, or yen teknologio, o tekniko, qua permisas onu repete, e relative sekure, voyajar aden stranjera mondi, plena de stranjera formi de inteligenteso. Ol esas unika tarelate, me exploris NFO-i, rekoltajo-cirkli, ec., li ne ecitas me..

AB: Permisez me questionar vu pri rekoltajo-cirkli, multega homi kredas ke oli esas fraktala, e per interreto vu certe vidis imaji di le plu astoniva, Stonehenge ed altri, li ya semblas esar fraktala. Quon vu pensas?

TM: Or, me pensas ke, me ne savas kad ol editesis en ca lando, ma marveloza libro Around in Circles da Jim Schnabel, segun me to expozas rekoltajo-cirkli. Vu e me povus pasar tota vespero, Art, diskutanta la relato inter komunikili e la homala psiko, quale homi traktas evidentaji. Me vere kredas ke la psikadelikala komuneso povas helpar respondar tala paranormala questioni, nultempe audita od evaluita, pro ke l'atitudo di la socio vers ta komuneso esas ke li esas nedependebla..

AB: Yes, me savas..

TM: Ma me opinionas ke ni ne solvos questioni quala NFO-i se ni ne agnoskas la psikadelikala evidentajo, e se ni ya agnoskos ol, li aspektas tre diferanta..

AB: Bone, Terence, me ne refuzas ol, ma multa gasti mea ya refuzas ol, segun li on ne bezonas ol. Ma me volas audar vua kazo por psikadelika experienci.

TM: Or, on povus egaligar spiritala tekniki, quale Yoga e prego e tale plus, kun ol. Me ne esas certa ke esas konekto. Helpas se on esas etikala persono por uzar psikadekilaji, ma exemple la drogo qua facinis me maxim multe dum la yari esas DMT, or to ne esas bone konocata substanco..

AB: No, quo esas ol?

TM: Or, DMT okuras en plura planto-speci tra la mondo, ol uzesas da indijena populi, ed en pura formo ek laboratorio, kande on fumas ol, on trovas su en la "fluganta subtaso", ma on trovas su ibe per iniciar ago sole, do repetebleso, e pos tri minuti kun la su-transformanta elfo-mashini e lia teknologii, on depozesas en sua apartamento nenocita. Or, ni donez DMT a resercheri pri NFO-i, od altri qui havas intereso pri paranormala fenomeni..

AB: Bone, vartez Terence, ni arivas a plusa pauzo..

AB: Terence McKenna esas mea gasto, quala tote interesiva persono, on mustas sidar apud la radio, plulautigar ol, cesar lektar onua libro, ed askoltar.

AB: Retro nun a la Granda Insulo di Havayi e tre interesiva persono Terence McKenna. Terence, me havas questiono por vu. Ka vu spektis Star Trek?

TM: Ho yes.

AB: Yes, bone. Familiara che vu do esas la Prima Direktivo.

TM: "On mustas ne interferar", me kredas.

AB: To esas justa, yes. Or, vua aserto esas tante grava, e tante granda revelajo, ka ne esas posibla ke vu violacas la Prima Direktivo?

TM: Or, nur cent yari ante nun Westala Civilizuro saveskis pri ca planti, unesme la Peyote-kaktuso, ed en 1888 meskalino extraktesis de to. Me opinionas ke ne esas koincido ke, lor nia tempo di maxim granda krizo, kande ni destruktas l'ambiento ed abatas la pluvo-foresti, e tale plus, ke ek ta sama pluvo-foresti venas fenomeno qua, se ni afrontos ol, ofras severa defio a nia nociono di quale realeso funcionas e kompozesas..

AB: E se ni falias audar ol, se ni brulas la pluvo-foresto til ke ta unika planto quan ni povabus uzar, destruktesas?

TM: Or, to forsan ja eventis, esas multa kazi di homi qui kolektas interesiva planti de unika loko, e li retrovenas pos kelka monati e trovas ke ta loko esas strado.

AB: Bone, respondez ico, Art. Terence deskriptas realista cenaro, ma mea questiono esas: ka co esas universala o lokala procedo? Segun moderna fiziko, observi efektas la procedo observata. Kad on remarkis, exemple, ke tempo lenteskas kande on regardadas horlojo. Koquisti konstatis la sama efekto pri bolianta aquo. La "rapidesko" forsan perceptesas pro ke ni remarkas certen eventi, e remarkas la sama eventi pose, altravorte ni produktas la procedo. De Ed en Nashville.

TM: [Pauzo]

AB: Ka co esas instanto de profunda penso?

TM: Yes, or me ya pensas. Segun me ol esas su-satisfacanta predico. Ni kontributas ad ol dum ke ni deskovras ol che ni ipsa. Ulo vokas ni vers su, e dum ke ni proximeskas ol ni plusimileskas ol. Ulo skultas ek la simio-korpo dum du milion yari tote altrasorta ento. Dum ke ni voyajas vers ica kozo, quan me nomizas "la trancedenta objekto ye la tempo-fino", ni sempre plusimileskas ol. Olua deatra povo, olua kapableso konquestar spaco e tempo, e kande ni fine atingos ol, me imaginas ke esos senesforca instanto de kunfuzo ed agnosko.

AB: Indikofosti survoye: vivo sur Marso, forsan sur Europa, klono..

TM: L'emerso dil interreto, virtuala realeso, nanoteknologio, forsan exterterana objekti, to omna, to omna e pluso. Un imajo quan me havas di ca kozo, Art, ta speguloza buli qui pendas en danso-klubi, qui sendas cintilifi cirkum la muri. La cintilifi esas distordi dil bulo, do dum ke ni proximeskas ad ol, esos sempre plu multa disrupto di ordinara realeso, sempre plu distordita cenari..

AB: Ta procedo klare ja eventas..

TM: Yes, ed omnu per sua propra timi, religiala instrukteso, espero, li probas projektar, quo esas ol? Ed esas multa timo, multa necerteso. Me ne timas ol. Lo bona pri psikadelikala "exterterani" esas ke li ne vibras per la griza kolori dil populara komunikili, ol esas multe plu pozitiva ed afirmiva kontakto qua eventas per la planti.

AB: Ica planto quan vu deskriptis, DMT, me ne konocas ol..

TM: Lo atraktiva pri ol, esas ke ol esas un ek le maxim potenta psikadelikaji, ma olua efekto duras nur kin minuti..

AB: Kin minuti!

TM: Kin minuti. Do ulu qua sempre kritikis psikadelikaji e lo paranormala, devas adminime esar pronta kolokar kin minuti. Ni til nun perdis nulu, pose on simple pluduras onua jorno.

AB: L'efekti, ka vu povus deskriptar li, a mea audantaro, qui forsan rimemoras l'efekti di LSD o diversa "champinioni"?

TM: Ol esas tre diferanta. LSD esas sorto de psikologiala su-exameno e stranja penso-procedi. Per DMT on experiencas sento di irar a loko, ol komencas dum 15 sekundi, e subite on esas en loko, e ta loko esas plena de "su-driblanta juvelizita korbobaloni", qui esas inteligenta, ulsence li similesas male-instruktita Rottweiler-hundi, li springas adavane. E li konduktas ulsorta linguo-leciono. Li havas linguo videbla.

AB: Quo esas la fonto di DMT, kad ol esas fabrikita drogo?

TM: Ol povas esar, ma la fonto esas vere en naturo, en planti quala Psychotria Viridis, ed altra tala Latina nomi, le maxim multa esas sud-amerikana planti, ma omna ekosistemo sur Tero havas fonti di DMT. Fakte, la homala cerebro naturale produktas DMT. Pro quo, ni ne savas. Ma yen drogo qua vidigas da homi mikra enti, e la sama drogo okuras naturale en la homala cerebro. Or, me ne asertas ke to solvas la NFO-fenomeno, ma quanta homi exploris to?

AB: Or, permisez me questionar: esas multi qui asertas ke li abduktesis, Terence, e se vua teorio esas korekta, on povus verifikar ol per mezurar DMT en cerebri di ta homi.

TM: Or, me dicis ke ol duras nur kin minuti. Do nenormala quanti de ol en la korpo rapide diminutas til normala nivelo. Ol esas un ek la maxim kurte-duranta drogi en la korpo. E ciencisti deskovris ke ol atingas sua maxim alta nivelo inter 3 e 4 kloki matine. Or, lore homi intense REM-sonjas. L'australiana indijeni havas koncepto di "Dreamtime", e segun me kande on kunpozas to, la kemio di DMT, NFO-abdukto-raporti, e l'efekto di moderna komunikili ye homi, on preske povas pridiskutar la NFO-fenomeno. Me kredas ke exterterani existas, ma li povas atingar ni nur per nia menti. Li ne transiras l'universo en navi titania, li anke ne projektas hologrami di su ipsa aden la dezerto-aero, li venas tra la homala mento, ed en omna kulturi omnaloke ed omnatempe, ecepte Westala Europa ed intelektozi dum la lasta kelka yarcenti, la homala mento sempre frequentesis da elfi, gnomi, nixi. Do segun mea la NFO-fenomeno esas nur exemplo di nia relato kun senkorpa menti per l'imagino. Lore on dicas: do co esas l'anciena argumento per psikologiala redukto. No, pro ke kande me dicas "homala imagino", me ne intencas ula psikologiala funciono, segun me la homala imagino esas la maxim granda parto de ni, ed ube ni pasos grandaparte cetera homala historio.

AB: Me konkordas. Quale homi generale reaktas a vua teorio. Me nun recevas multa e-mesaji, homi vere audas vu, e multa konsentas kun vu. Ma esas anke ti qui violente deskonsentas, ka ne?

TM: Or yes, esas multa ovegi ruptebla en ca ludo. Me mencionis cienco e probableso-teorio. Esas multa interesti pri certena versioni dil NFO-fenomeno. Ma me adportas ne nur rakonto, ma metodo.

AB: Do se on mezuras DMT dum NFO-renkontro, on trovas ol ye ta instanto?

TM: Yes, ed altra tempo kande on trovus ol esas lor homala morto. To esas tre importanta. Kande ni mortas ni experiencas DMT-"trip". Me anke kredas ke dumnokte, kande ni sonjas, ni penetras aden domeni de ube ni memoras preske nulo.

AB: Do to esas altra tempo kande on povus mezurar alta nivelo de DMT en la cerebro?

TM: Ka vu intencas morto?

AB: Yes, amba exempli quin vu citis, REM-sonjo e morto.

TM: Ol ya konfirmesis dum REM-sonjo. Facar tala resercho che mortanta homi duktas a multa etikala questioni.

AB: Me komprenas. Ka vu savas ube ol konfirmesis? En qua institucuro?

TM: Che l'Universitato di Mississippi, esquado duktita da viro Christian. Irgu qua interesesas devas simple serchar "DMT" per interreto, e li astonesos.

AB: Vua logiko-kateno esas sencoza che me. Ni priparolez nun paranormala eventi. Dum ke ni proximeskas Timewave Zero, vu asertas ke paranormala eventi, fantomi, koboldi, e tale plus, augmentos, to quo sugestas ke DMT esos mezurebla, ka yes?

TM: Certe DMT divenas plu konocata en socio, esas hobio nun di trovar planti en onua cirkumajo, ed extraktar ol.

AB: Kad ol ja esas kontre-lega?

TM: Or, yen interesiva situeso. Omna homo havas ol en sua korpo, tamen ol esas inter la maxim kontre-lega substanci..

AB: To esas sencoza..

TM: Yes, lo esas sencoza. Ol esas la "Catch 22", ni omna posedas ol, Art.

AB: [Ridas]. Or, ni omna probable enkarcerigesos. Me questionis, se esas tempo-voyajo, ube esas la tempo-voyajeri? Vu respondis ke li arivos erste l'inventeso dil unesma tempo-mashino, pro ke on ne povus retroirar ad ante l'inventeso di tempo-mashino. Altravorte, on ne povas voyajar ube esas nula stradi. Se tempo ulsence finos en 2012, Terence, kande inventesos l'unesma tempo-mashino, inter nun e lore?

TM: Or, ne inter nun e lore, ma lore. Altravorte se Timewave Zero montras ke eventi povas reprezentesar lineare, lore subite en 2012 to ne plus esos posibla, to implikas ke en 2012 tempo cesos esar lineara, e to implikas ke teknologio kreesos qua perdigos da tempo olua lineara e seriala qualeso, e to povus esar nur tempo-voyajo.

AB: E segun vu, ye ta instanto, deki de mili, o milioni de tempo-voyajanti aparos?

TM: Fakte to esas mea konservema modelo. Kontre to esas la bone konocata Avulo-Paradoxo, nome ke tempo-voyajo esas neposibla pro ke on povus retroirar tra tempo ed ocidar sua propra avulo. Quale ni evitez to? Ni evitez to per ke kande l'unesma tempo-mashino inventesas, cetera homala historio eventas dum instanto. Nur tale on povas evitar paradoxo.

AB: Do lineareso finas ye ta instanto.

TM: E la cetera historio dil universo eventas dum kelka milisekundi. To esas l'inverso dil Granda Explozo.

AB: Wau, do ta-instante la homaro renkontras ti quin ni povas nun vizitar nur per ulo quala DMT?

TM: O la homaro renkontras ti qui transmondeskis, od amba.

AB: Ka li esas sama, segun vu?

TM: Forsan. Me pensis ke forsan la DMT-enti, nam ni savas ke existas homi, li mustas esar ulsorta homi, ma quasorta, e mea respondo esas: anmi. Kad esas posibla ke shamani uzas planti por regardar la Transmondo, e vidis anmi? Kande on questionas shamani li dicas: vu ne askoltis, ni dicis ke ni uzas ancestro-magio. Ancestro esas mortinta persono.

AB: Absolute facinanta, Terence. Ni esas ye la horo-fino, repozez dum 10 o 12 minuti. Kande ni retrovenos ni priparolos anmi. Me havas recenta novaji pri anmi. Ni anke apertos la telefon-linei. Terence, repozez.

Mayo 1997
che Coast to Coast AM

(Tradukita da James Chandler.)

Parto 2 »


Back to the International Language Ido

James Chandler 06-Oct-19